Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 1

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruse nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord”, 8. juuni 2011. a määruse nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” ja 13. juuni 2011. a määruse nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” muutmine

Vastu võetud 20.07.2015 nr 98

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 63 lõigete 3 ja 6, § 73 lõigete 11 ja 12, § 80 lõike 3, § 83 lõike 5 ja § 191 lõike 1 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 18. juuli 2011. a määruses nr 77 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) kiirabisõiduki ülevaatus on kiirabisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;”;

2) paragrahvi 2 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides;”;

3) paragrahvi 2 punkt 24 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„24) eriliigiline ülevaatus on kiirabisõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, taksole, ADR-sõidukile ja CEMT-sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.”;

4) paragrahvi 6 lõiked 1–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama:

1) sõidukid pärast esmaregistreerimist:

a) M1 kategooria sõiduki, välja arvatud kiirabisõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud

b) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud kiirabisõiduki ja ADR-sõiduki

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud

c) L3e, L4e, L5e, ja L7e kategooria sõiduki, välja arvatud kiirabisõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki
d) O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

e) M2 ja M3 kategooria sõiduki
f) N2 ja N3 kategooria sõiduki
g) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki
h) üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki
i) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

2) kasutatud sõidukid:

a) M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud kiirabisõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

üks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, välja arvatud kiirabisõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso
c) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud kiirabisõiduki ja ADR-sõiduki

üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud kiirabisõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki
e) O1 kategooria sõiduk

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

f) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta
g) N2 ja N3 kategooria sõiduki
h) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki
i) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta
j) üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki
k) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

l) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

m) väikesaare sõiduki, välja arvatud kiirabisõiduki ja takso

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

n) vanasõiduki

hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest või viimasest ülevaatusest

(2) Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Kiirabisõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.

(3) M1 või N1 kategooria sõiduki, välja arvatud väikesaare sõiduki, kiirabisõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

(4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, kiirabisõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

(5) Kui M1 või N1 kategooria, välja arvatud väikesaare sõiduk, kiirabisõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

(6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, kiirabisõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.”;

5) paragrahvi 7 lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) rahvusvahelisel veol kasutatava ohtlike veoste paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;”;

6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele sõiduki liiklusregistri andmed ja sõiduki osad, seadmed, sõlmed ning varustus, mis on toodud käesoleva määruse lisas 4.”;

7) paragrahvi 8 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kiirabisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust „Liiklusseaduse” § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.”;

8) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Ohtlike veoste paak- või anumakogumiga sõiduki, autokraana ning 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima auditi kehtivust seadme ohutuse seaduse § 12 alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemist.”;

9) paragrahvi 10 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” – tehniliselt korras sõiduki tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Sõiduk tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist sõidukile järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja;”;

10) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „tehniliselt korras” sõnadega „vastab nõuetele”;

11) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „esitada korduvülevaatusele” sõnadega „ei vasta kehtestatud nõuetele”;

12) paragrahvi 11 lõiked 2–5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on vastavalt käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 3 või käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 4 otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.

(3) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) nõuetele vastavale sõidukile – sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse või pikendama selle kehtivust;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.

(4) CEMT-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) nõuetele vastavale sõidukile – käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 ja 10 toodud vormi kohased tunnistused;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.

(5) Takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) nõuetele vastavale sõidukile – tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke (takso, õppesõiduk, eksamisõiduk, alarmsõiduk) ning kinnitama sissekande allkirjaga;
2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.”;

13) paragrahvi 11 lõikes 5 asendatakse läbivalt sõna „alarmsõiduk” sõnaga „kiirabisõiduk” vastavas käändes;

14) paragrahvi 11 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga;
2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on vastavalt käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 3 või käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 4 otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.”;

15) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

16) määruse lisa 4 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

17) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

18) määruse lisa 6 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. juuni 2011. a määruses nr 39 „Traktori, liikurmasina ja nende haagiste tehnonõuded, nõuded varustusele ning tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Korralisel, väikesaare ja erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima masina, välja arvatud vanasõiduki, liiklusregistri andmeid ning masina vastavust käesoleva määruse lisas 1 toodud nõuetele.”;

2) paragrahvi 11 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”, kui tehniliselt korras masina tegelikud andmed ei vasta liiklusregistri andmetele, masin on omavoliliselt ümber ehitatud või masinale on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmed. Masina ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Masin tuleb liiklusregistri andmete täpsustamiseks esitada Maanteeametisse, kes määrab pärast liiklusregistri andmete täpsustamist masinale järgmise ülevaatusele esitamise tähtaja;”;

3) paragrahvi 12 lõiked 1–4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab masina registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga.

(2) Masina väikesaare ülevaatuse kohta peab omaniku või valdaja soovil ülevaataja tehniliselt korras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja ülevaatuse kehtivust tähistava piirkonna kohta „Väikesaar” ning kinnitama sissekande allkirjaga.

(3) Masina korralise ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale või masinale, mille liiklusregistri andmed vajavad täpsustamist, väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
1) „esitada korduvülevaatusele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”;
2) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
3) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 2. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.

(4) Masina väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja tehniliselt mittekorras masinale väljastama kontrollkaardi, millel on üks järgmistest otsustest:
1) „esitada korduvülevaatusele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 3. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada korduvülevaatusele”;
2) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 4. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
3) „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele” vastavalt käesoleva määruse § 11 punktile 2. Ülevaataja väljastab kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.”;

4) määruse lisa 2 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 3.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 13. juuni 2011. a määruses nr 42 „Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele” tehakse järgmine muudatus:

määruse lisa 1 koodi 1111 täiendatakse punktiga g järgmises sõnastuses:

„g) Siseministeeriumi valitsemisala asutuse 3-teljelisel vahetuskerega mootorsõidukil, kui veoteljel on paarisarattad – 32 t.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Käesolev määrus jõustub 2015. aasta 1. septembril.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punktid 1, 3, 4, 7, 9 ja 13 ning § 2 punkt 2 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva määruse § 3 jõustub 2015. aasta 1. novembril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Energeetika ja ehituse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 2 Kontrollkaardile kantavad andmed

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika

Lisa 5 Kontrollkaardile kantavad andmed

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json