Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruse nr 44 „Vedurijuhi eksamineerimise kord” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 2

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruse nr 44 „Vedurijuhi eksamineerimise kord” muutmine

Vastu võetud 23.07.2015 nr 99

Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 45 lõike 7 ja § 452 lõike 10 alusel.

§ 1.  Majandus- ja kommunikatsiooniministri 25. juuni 2013. a määruses nr 44 „Vedurijuhi eksamineerimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Nõuded vedurijuhi teadmistele, oskustele ja väljaõppe üldkoolituse sisule, nõuded vedurijuhi teadmistele ja oskustele sertifikaadi saamiseks ning vedurijuhi eksamineerimise kord”;

2) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse raudteeseaduse § 45 lõike 7 ja § 452 lõike 10 alusel.”;

3) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Vedurijuhi väljaõppe üldkoolitus ning üldised kutsealased teadmised ja nõuded

(1) Vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse eesmärk on anda teadmisi kõigi vedurijuhi ametiga seotud asjakohaste teemade kohta, keskendudes üldistele teadmistele ja põhimõtetele, mida rakendatakse sõltumata veeremi tüübist või raudteeinfrastruktuurist. Üldkoolitust on lubatud korraldada praktiliste ülesanneteta. Üldkoolitus ei hõlma teadmiste andmist konkreetse raudteeinfrastruktuuriga seotud töövõtete ja ohutus- ja kasutuseeskirjade ning kindlat liiki veeremi kohta.

(2) Vedurijuhiloa eksamile lubatakse isik, kes on läbinud käesoleva paragrahvi lõigetes 3–10 nimetatud teemasid hõlmava väljaõppe üldkoolituse ning vastab oma teadmiste, oskuste, käitumise ja hoiakute poolest nendes sätestatule.

(3) Vedurijuhi raudteetranspordialase töö, töökeskkonna, rolli ja ülesannete ning vedurijuhi tööülesannetega seotud ametialaste ja isiklike nõudmiste täitmiseks peab vedurijuht:
1) üldjoontes teadma raudteetranspordis ja -ohutuses kohaldatavaid õigusakte ja eeskirju, sealhulgas vedurijuhtide sertifitseerimise, ohtlike kaupade, keskkonnakaitse, tuleohutusega seotud nõudeid ja menetlusi;
2) mõistma tööga kaasnevaid erinõudeid ning ametialaseid ja isikulisi nõudmisi, sealhulgas töötamine põhiliselt üksi, töö 24-tunnises vahetuses, isikukaitsevahendid ja ohutus, dokumentide lugemine ja ajakohastamine;
3) mõistma, milline käitumine on ohutuse seisukohalt oluliste ülesannete täitmisel sobiv ja milline on välistatud, näiteks ravimite, alkoholi, narkootikumide ja muud psühhoaktiivsete ainete tarvitamine ning töötamine stressi- ja väsimusseisundis;
4) oskama selgitada alus- ja töödokumente, sealhulgas eeskirju, teenistuslikku sõiduplaani ja vedurijuhi käsiraamatut;
5) oskama selgitada asjaomaste isikute kohustusi ja tööülesandeid;
6) mõistma, kui oluline on tööülesannete täitmise ja töömeetodite juures täpsus;
7) mõistma töötervishoiu ja -ohutuse nõudeid, sealhulgas nõudeid käitumiseks rööbasteel või nende lähedal, käitumisnõudeid turvaliselt vedurile minemiseks või sellelt maha tulemiseks, ergonoomiat, personali ohutuseeskirju ja isikukaitsevahendeid;
8) teadma käitumisoskusi ja -põhimõtteid, sealhulgas stressiga toimetulekuks ja erakorralistes olukordades;
9) teadma keskkonnakaitse põhimõtteid, sealhulgas keskkonnasäästlikku sõidustiili.

(4) Raudteetehnikatest, sealhulgas tööeeskirjade ohutuspõhimõtetest, peab vedurijuht:
1) teadma raudteeohutuse põhimõtteid, norme ja sätteid;
2) oskama selgitada asjaomaste isikute kohustusi ja tööülesandeid.

(5) Raudteeinfrastruktuuri üldpõhimõtetest peab vedurijuht:
1) teadma raudteesüsteemi ja -struktuuri põhimõtteid ning parameetreid;
2) teadma rööbastee, jaamade ja sorteerimisjaamade üldomadusi;
3) tundma raudteerajatisi, sealhulgas sildasid, tunneleid ja pööranguid;
4) teadma ühe-, kahe- ja enamarajalise raudtee tööviise;
5) teadma signalisatsiooni- ja rongijuhtimissüsteeme;
6) tundma ohutusseadmeid, sealhulgas teljepuksi ülekuumenemise detektoreid ja tunnelite suitsuandureid;
7) tundma energiaseadmeid, sealhulgas kontaktvõrku ja toiterööpaid.

(6) Teabeedastuse üldpõhimõtetest peab vedurijuht:
1) teadma teabeedastuse olulisust, vahendeid ja korda;
2) oskama nimetada isikuid, kellega vedurijuht peab teabeedastuseks ühendust võtma, ning selgitada nende rolli ja ülesandeid, sealhulgas raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja personali ja teiste rongitöötajate tööülesandeid;
3) oskama nimetada olukordi ja selgitada põhjuseid, mille korral on teabeedastus vajalik;
4) mõistma teabeedastusviise.

(7) Rongidest, nende koosseisust ning vedurite, vagunite, reisivagunite ja muu veeremi tehnilistest nõuetest peab vedurijuht:
1) teadma üldisi veduriliike, sealhulgas elektri-, diisel- ja auruvedurit ning mootorrongi;
2) oskama kirjeldada raudteesõiduki ehitust, sealhulgas pöördvankrit, kere, juhikabiini, kaitsesüsteeme;
3) teadma märgistamissüsteeme ja nende sisu;
4) teadma dokumente rongi koosseisu kohta;
5) teadma pidurisüsteeme ja oskama arvutada pidurdustõhusust;
6) oskama määrata kindlaks rongi kiirust;
7) oskama määrata kindlaks haakeseadme maksimaalset koormust ja sellele mõjuvaid jõude;
8) teadma rongi juhtimissüsteemi tööpõhimõtteid ja eesmärke.

(8) Üldistest raudteetööga seotud ohtudest peab vedurijuht:
1) mõistma liiklusohutuse põhimõtteid;
2) teadma raudteetööga seotud riske ja nende vähendamise vahendeid;
3) teadma ohutusalaseid juhtumeid ja mõistma, milline on sobiv käitumisviis ja reaktsioon;
4) teadma inimestega seotud õnnetusjuhtumite korral rakendatavaid toimimisviise, sealhulgas evakueerimist.

(9) Üldteadmistest füüsikas peab vedurijuht:
1) mõistma ratastele mõjuvaid jõudusid;
2) oskama selgitada kiirendamist ja pidurdamist mõjutavad tegureid, sealhulgas ilmastikku, pidurdusseadmeid, vähenenud haardumist ja liivatamist;
3) mõistma elektrienergia põhimõtteid, sealhulgas vooluahelaid, pinge mõõtmist.”;

4) paragrahvi 4 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Vedurijuhid, kes suhtlevad raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjaga oluliste ohutusküsimuste teemal, peavad oskama vähemalt ühte asjaomase raudteeinfrastruktuuri-ettevõtja poolt kindlaksmääratud keelt. Vedurijuhtide keeleoskus peab võimaldama tal aktiivselt ja tõhusalt suhelda igapäevastes, rasketes ja hädaolukordades. Vedurijuhid peavad oskama kasutada komisjoni 14. novembri 2012. a otsuses 2012/757/EL, mis käsitleb Euroopa Liidu raudteesüsteemi käitamise ja liikluskorralduse allsüsteemi koostalitluse tehnilist kirjeldust ning millega muudetakse otsust 2007/756/EÜ (ELT L 345, 15.12.2012, lk 1–76), määratletud sõnumi- ja sidemeetodit. Vedurijuhid peavad suutma B1 tasemel mõista keelt kuulata ja lugeda ning suuliselt ja kirjalikult suhelda.”;

5) paragrahvi 8 lõike 4 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Eksamineeritav, kelle vedurijuhiloa eksami tulemused hinnati mittesooritatuks, saab õiguse sooritada eksam uuesti mitte enne 14 päeva möödumist mittesooritatuks hinnatud vedurijuhiloa eksami toimumisest.”;

6) määruse paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Vedurijuhid, kellele on väljastatud vedurijuhiluba enne 2016. aasta 1. jaanuari kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78), loetakse käesoleva määruse nõuetele vastavaks.”;

7) määrust täiendatakse normitehnilise märkusega järgmises sõnastuses:

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2007/59/EÜ ühenduse raudteesüsteemis vedureid ja ronge juhtivate vedurijuhtide sertifitseerimise kohta (ELT L 315, 03.12.2007, lk 51–78);
komisjoni direktiiv 2014/82/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2007/59/EÜ üldiste kutsealaste teadmiste ning meditsiiniliste ja vedurijuhiloaga seotud nõuete osas (ELT L 184, 25.6.2014, lk 11–15).”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 1–4 jõustuvad 2016. aasta 1. jaanuaril.

Kristen Michal
Majandus- ja taristuminister

Ando Leppiman
Energeetika ja ehituse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json