Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 3

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vastu võetud 23.07.2015 nr 80

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määruse nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 1996. a määrusega nr 319 „Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine” kinnitatud „Justiitsministeeriumi põhimääruses” tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) ühinguõigus;”;

2) punkti 9 täiendatakse alapunktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) konkurentsiõigus.”;

3) punkti 41 alapunkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) õigusloome ja selle analüüs riigiõiguse, haldusõiguse üldküsimuste, andmekaitse, ministeeriumi pädevuses oleva haldusõiguse eriosa, tsiviil-, autori-, tööstusomandi-, kaubandus-, konkurentsi-, ühinguõiguse, tsiviilkohtu- ja halduskohtumenetluse valdkonnas ning vastava valdkonna rahvusvahelise õiguse küsimustes;”;

4) punkti 41 täiendatakse alapunktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) konkurentsijärelevalve poliitika kujundamine.”;

5) punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

„46. Justiitshalduspoliitika osakonna põhiülesanne on:
1) riigi justiitshalduspoliitika kavandamine ja elluviimine, õigusloome ning selle analüüs justiitshaldusõiguse valdkonnas;
2) Riigi Teataja ja Ametlike Teadaannete väljaandmine;
3) esimese ja teise astme kohtute tegevuse korraldamine ning järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras;
4) konkurentsijärelevalve valdkonna organisatoorne arendamine ning Konkurentsiameti järelevalve seadusega ettenähtud alustel ja korras;
5) notariaadi, tsiviiltäite, vandetõlke, pankrotimenetluse, patendivolinike ja õigusabi küsimused;
6) Notarite Koja ja Eesti Advokatuuri tegevuse seaduslikkuse tagamise ning riigi kohtumenetluses esindamise korraldamine;
7) oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine.”;

6) punkt 54 sõnastatakse järgmiselt:

„54. Üldosakonna põhiülesanne on:
1) ministeeriumi ja tema valitsemisala finants- ja varahalduse korraldamine;
2) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna koordineerimine;
3) delikaatsete isikuandmete õiguspärase töötlemise eest vastutamine;
4) riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse tagamine;
5) määratud juhtudel ministeeriumi ja tema valitsemisalas olevate riigiasutuste riigihangete korraldamine;
6) nõustamine üldosakonna pädevusse kuuluvates õigusküsimustes;
7) ministeeriumi välissuhtlus ja välisabi koordineerimine;
8) ministeeriumi maine kujundamine ja suhtlemine avalikkusega;
9) ministeeriumi arendustegevus, personali- ja koolitustöö ning asjaajamise korraldamine;
10) oma valdkonnas hallatavate riigiasutuste tegevuse koordineerimine ja teenistusliku järelevalve korraldamine.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Paragrahvi 1 punktid 2–5 jõustuvad 1. septembril 2015. a.

  (2) Paragrahvi 1 punkt 6 jõustub 1. augustil 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Hanno Pevkur
Siseminister justiitsministri ülesannetes

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json