Teksti suurus:

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 6

Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuetele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 18.07.2011 nr 77
RT I, 22.07.2011, 1
jõustumine 25.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.04.2014RT I, 30.04.2014, 103.05.2014
15.04.2015RT I, 22.04.2015, 125.04.2015
20.07.2015RT I, 29.07.2015, 101.09.2015, osaliselt 01.01.2016

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõike 12 ja § 83 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrus kehtestab nõuded mootorsõiduki ja selle haagise (edaspidi sõiduk) tehnonõuetele vastavuse kontrollimisele (edaspidi ülevaatus).

  (2) Määrust ei kohaldata traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne registreerimist kontrollitava ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki ülevaatusele.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (3) Traktori, liikurmasina ja nende haagiste, liiklusjärelevalve korras või enne sõiduki registreerimist ning Kaitseväe ja Kaitseliidu sõidukite registris oleva sõiduki kontrollimise tingimused ja kord kehtestatakse eraldi määrustega.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (4) Ülevaatuse eesmärk on sõiduki liiklusele ohutu ja loodushoidliku tehnoseisundi tagamine, sõiduki registreerimistunnistuse andmete õigsuse tagamine ning liiklusregistri andmete täpsustamine.

§ 2.   Mõisted

  Määruses on kasutatud järgmisi mõisteid:
  1) ADR-sõiduki ülevaatus on ohtlike veoste riigisisesel või rahvusvahelisel autoveol kasutatava sõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  2) alarmsõiduki ülevaatus on alarmsõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  3) direktiiv on Euroopa Liidu direktiiv;
  4) eksamisõiduki ülevaatus on eksamisõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  5) erakorraline ülevaatus on sõiduki ülevaatus, mille määrab õigusaktidega määratud korras liiklusjärelevalvet teostav isik pärast liiklust ohustavate rikete avastamist;
  6) esmase registreerimise kuupäev on majandus- ja kommunikatsiooniministri 3. märtsi 2011. a määruse nr 19 „Mootorsõiduki ja selle haagise registreerimise tingimused ja kord” nõuete kohaselt sõiduki mis tahes riigi vastavasse registrisse esmakordse kandmise kuupäev;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  7) kasutatud sõiduk on sõiduk, millel pärast esmakordset kasutuselevõttu on möödunud käesoleva määruse § 6 lõike 1 punkti 1 kohane korralisele ülevaatusele esitamise tähtaeg;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  8) kontrollasutus on asutus, mis on akrediteeritud või hinnatud ja tõendatud erialaselt pädevaks vastavalt „Mõõteseadusele”;
  9) kontrollkaart on sõiduki ülevaatusel koostatav lisa 5 kohane dokument, millele märgitakse avastatud rikked ja puudused ning otsus sõiduki tehnoseisundi kohta;
  10) korduvülevaatus on ülevaataja poolt määratud ülevaatus sõidukile, millel korralisel ülevaatusel avastati olulisi rikkeid või puudusi;
  11) korraline ülevaatus on tähtajaline sõiduki ülevaatus määrusega ettenähtud mahus ja sagedusega;
  12) CEMT-sõiduk on Rahvusvahelise Transpordifoorumi Euroopa Transpordiministrite Konverentsi (CEMT) veolubade kvoodisüsteemis käsitletud „ohutu veoauto”, „EURO III ohutu veoauto”, „EURO IV ohutu veoauto”, „EURO V ohutu veoauto”, „EEV ohutu veoauto”, „EURO VI ohutu veoauto” ja nende haagised;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  13) tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus on dokument, mida väljastatakse rahvusvahelises liikluses osalevale N2, N3, M2, M3, O3 ja O4 kategooria sõidukile täismassiga üle 3500 kg ning mida tunnustatakse 13. novembri 1997. a Viinis koostatud „Ratassõidukite korralistele tehnoülevaatustele ühtsete nõuete kehtestamise ja selliste ülevaatuste vastastikuse tunnustamise kokkuleppega” ühinenud riikides;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  14) takso ülevaatus on takso või muu taksoveoks kohandatud ühissõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  15) tehnonõuded on sõiduki tehnoseisundile ja selle varustusele kehtestatud nõuded;
  16) õppesõiduki ülevaatus on õppesõiduki tehnoseisundi kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine;
  17) üksikkorras valmistatud sõiduk on sõiduk, mis on valmistatud ühes eksemplaris oma tarbeks;
  18) ülevaataja on tehnonõuetele vastavuse kontrollija, kes vastab „Liiklusseaduse” §-s 74 kehtestatud nõuetele ja on töösuhtes „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga või Maanteeameti volitusel väikesaare ülevaatust teostav isik;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  19) ülevaatuspunkt on „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühingu poolt kasutatavad nõuetekohase varustusega ruumid ja territoorium sõidukite ülevaatuse teostamiseks;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  20) vanasõiduk on teaduse või tehnika arengut kajastav, ajaloolis-kultuurilise väärtusega, kollektsionääridele või muuseumidele huvi pakkuv sõiduk, mille valmistamisest on möödunud vähemalt 35 aastat ja mis on vanasõidukiks tunnustatud;
  21) vanasõidukiks tunnustamine on vanasõidukina registreeritava sõiduki tehnoseisundile ja originaalsusele kehtestatud nõuetele vastavuse kontrollimine. Vanasõidukiks tunnustamist teostavad vähemalt viie vanasõidukiklubi poolt volitatud ja Maanteeametipoolt tunnustatud kaks asjatundjat ning väljastavad vanasõidukiks tunnustamise akti;
  22) väikesaare sõiduk on püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel tehnonõuetele vastavuse kontrollile esitatav mootorsõiduk ja selle haagis;
  23) väikesaare ülevaatus on väikesaare sõidukile teostatav tehnonõuetele vastavuse kontroll, mis on kehtiv ainult püsiasustusega väikesaarel, Aegnal ja Naissaarel;
  24) eriliigiline ülevaatus on alarmsõidukile, õppesõidukile, eksamisõidukile, taksole, ADR-sõidukile ja CEMT-sõidukile kehtestatud lisanõuetele vastavuse kontrollimine.

§ 3.   Ülevaatuse korraldamise üldnõuded

  (1) Sõidukite ülevaatust korraldab ja selle nõuetekohast läbiviimist ning kvaliteeti kontrollib Maanteeamet.

  (2) Kõik liiklusregistrisse kantud sõidukid kuuluvad korralisele ülevaatusele, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud sõidukid. Mootorsõidukite ja nende haagiste jaotus kategooriatesse on toodud „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11 alusel mootorsõidukile ja selle haagisele kehtestatud tehnonõuetes.

  (3) Korralist, korduv- ja erakorralist ülevaatust ning ADR-sõiduki ülevaatust või CEMT-sõiduki ülevaatust teostatakse ülevaatuspunktis. Väikesaare ülevaatust teostab Maanteeamet.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (4) Sõiduki võib, sõltumata selle registreerimiskohast, esitada korralisele ja erakorralisele ülevaatusele mis tahes ülevaatuspunkti, kellel on õigus teostada selle kategooria sõiduki korralist ja erakorralist ülevaatust. Korduvülevaatuseks peab sõiduki esitama samasse ülevaatuspunkti, kus korduvülevaatus määrati.

  (5) Korralise, korduv-, erakorralise ja väikesaare ülevaatuse tulemusena tuvastatakse sõiduki kehtivatele tehnonõuetele vastavus või mittevastavus ning määratakse sõiduki järgmise korralise ülevaatuse tähtaeg (kuu ja aasta), mille möödumisel kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (6) Kui ilma kehtiva ülevaatuseta sõidukil ei ole eriti ohtlikke rikkeid või puudusi, mis välistaksid omal jõul sõitmise, loetakse sõiduk tehnonõuetele vastavaks piiratud ulatuses kasutamiseks: sõiduks ainult mööda lühimat teed lähimasse remondikohta või ülevaatuspunkti või Maanteeametisse või tagasi garažeerimiskohta.
[RT I, 22.04.2015, 1 - jõust. 25.04.2015]

  (7) Ülevaatusele ei kuulu mopeed ja võistlussõiduk.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (8) Väikesaare ülevaatuse teostamise aeg ja koht kooskõlastatakse püsiasustusega väikesaare, Aegna või Naissaare kohaliku omavalitsusega. Nimetatud omavalitsus kooskõlastab väikesaare ülevaatuse teostamise aja ja koha Maanteeametiga.

§ 4.   Halduslepingu sõlmimine ülevaatuse teostamiseks
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (1) Sõidukite ülevaatuse teostamiseks sõlmib Maanteeamet „Liiklusseaduse” § 191 lõikes 1 nimetatud äriühinguga halduslepingu või pikendab temaga lepingu.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud äriühingu ruumid ja territoorium ning seadmed, vahendid, mõõteriistad ja inventar peavad vastama käesoleva määruse lisas 2 toodud nõuetele.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 5.   Lepingu kohustuslikud tingimused
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 6.   Ülevaatusele esitamise tähtajad

  (1) Sõiduki peab korralisele ülevaatusele esitama:

1) sõidukid pärast esmaregistreerimist:

a) M1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki ja takso

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 36 kuud

b) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

12 kuu jooksul, kui esmaregistreerimisest on möödunud 12 kuud

c) L3e, L4e, L5e, ja L7e kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki ja eksamisõiduki
d) O1 kategooria sõiduki

hiljemalt 36 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

e) M2 ja M3 kategooria sõiduki
f) N2 ja N3 kategooria sõiduki
g) O2, O3, ja O4 kategooria sõiduki
h) üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki
i) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel esmaregistreerimisest

2) kasutatud sõidukid:

a) M1 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki,
eksamisõiduki ja takso

üks kord 24-kuulise perioodi jooksul

b) M1 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki, õppesõiduki,
eksamisõiduki ja takso

c) N1 kategooria sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja ADR-sõiduki

üks kord 12-kuulise perioodi jooksul

d) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta, välja arvatud alarmsõiduki,
õppesõiduki ja eksamisõiduki
e) O1 kategooria sõiduk

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

f) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega mitte üle 10 aasta
g) N2 ja N3 kategooria sõiduki
h) O2, O3 ja O4 kategooria sõiduki
i) L3e, L4e, L5e, L7e kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta
j) üksikkorras valmistatud sõiduki, välja arvatud O1 kategooria sõiduki
k) eriliigilise sõiduki

hiljemalt 12 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

l) M2 ja M3 kategooria sõiduki vanusega üle 10 aasta

hiljemalt 6 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

m) väikesaare sõiduki, välja arvatud alarmsõiduki ja takso

hiljemalt 24 kuu möödumisel viimasest ülevaatusest

n) vanasõiduki

hiljemalt 48 kuu möödumisel vanasõidukiks tunnustamisest
või viimasest ülevaatusest

  (2) Eriliigilisele ülevaatusele peab sõiduki esitama enne sõiduki eriliigilise sõidukina kasutuselevõttu. Alarmsõidukit ei pea esitama eriliigilisele ülevaatusele, kui selle esmaregistreerimisest on möödunud vähem kui 12 kuud.

  (3) M1 või N1 kategooria sõiduki, välja arvatud väikesaare sõiduki, alarmsõiduki, õppesõiduki, eksamisõiduki, takso ja ADR-sõiduki, järgmise korralise ülevaatuse kuu määratakse sõiduki riikliku registreerimismärgi viimase numbri järgi järgmiselt:

Riikliku registreerimismärgi viimane number

Ülevaatuse kuu

1

märts

2

aprill

3

mai

4

juuni

5

juuli

6

august

7

september

8

oktoober

9

november

0

detsember

  (4) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele kolme kuu jooksul enne määratud ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

  (5) Kui M1 või N1 kategooria, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele varem kui kolm kuud enne määratud ülevaatuse aega, siis uut ülevaatuse aega ei määrata ja jääb kehtima viimati määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (6) Kui M1 või N1 kategooria sõiduk, välja arvatud väikesaare sõiduk, alarmsõiduk, õppesõiduk, eksamisõiduk, takso, ADR-sõiduk ja vanasõiduk, esitatakse korralisele ülevaatusele pärast määratud ülevaatuse aega, määratakse järgmise korralise ülevaatuse aeg lähtudes viimasest määratud korralise ülevaatuse ajast.

  (61) Kui teise Euroopa Liidu liikmesriigi määratud ülevaatuse aeg lõpeb M1 või N1 kategooria sõidukil enne käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohast ülevaatuse aega ja sõiduk esitatakse korralisele ülevaatusele kuni 6 kuud enne käesoleva määruse § 6 lõike 3 kohast ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks ettenähtud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (62) ADR-sõiduki eriliigilise ülevaatuse kehtivus määratakse kuupäeva täpsusega. Kui ülevaatus on teostatud ühe kuu jooksul pärast või enne viimase ülevaatuse kehtivusaja lõppu, määratakse järgmise ülevaatuse kuupäev viimase ülevaatuse kehtivusaja lõpu kuupäevast arvetes.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (7) Erakorralisele ülevaatusele suunamine muudab kehtetuks sõidukile määratud korralise ülevaatuse kehtivusaja. Pärast erakorralise ülevaatuse läbimist jääb kehtima varem määratud korralise ülevaatuse aeg.

  (8) Vanasõidukiks tunnustamise akti kehtivusaeg on 12 aastat, hilisem vanasõidukiks tunnustamise akt muudab kehtetuks varasemalt väljastatud aktid.

  (9) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki eriliigilise ülevaatuse aeg saabub varem kui enne eriliigilise ülevaatuse teostamist määratud korralise ülevaatuse aeg, siis on korralise ülevaatuse aeg sama kui eriliigilise ülevaatuse aeg.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (10) Kui M1 või N1 kategooria sõiduki registreerimismärgi vahetamise tõttu või pärast eriliigilise sõidukina kasutamise lõppu esitatakse sõiduk korralisele ülevaatusele kuue kuu jooksul enne määratud korralise ülevaatuse aega, loetakse sõiduk ülevaatusele esitatuks määratud ajal ja järgmise korralise ülevaatuse aeg määratakse sellest arvates.

  (101) Eriliigiline ülevaatus on kehtiv ainult koos kehtiva korralise ülevaatusega;
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (11) Kui sõiduk loetakse kindlustusandja poolt hävinenuks, kaotab sõiduk kehtivatele tehnonõuetele vastavuse ning sõidukile määratud järgmise korralise ülevaatuse aeg muutub kehtetuks. Kanne korralise ülevaatuse aja kehtetuks muutumise kohta tehakse elektrooniliselt liiklusregistris.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 7.   Ülevaatusel nõutavad dokumendid

  (1) Sõiduki korraliseks, korduv-, erakorraliseks, eriliigiliseks ja väikesaare ülevaatuseks peab sõiduki omanik, rentija või kasutaja esitama ülevaatajale järgmised dokumendid:
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  1) sõiduki registreerimistunnistuse või selle B-osa;
  2) isikut tõendava dokumendi;
  3) korduvülevaatusel eelmise ülevaatuse kontrollkaardi;
  4) erakorralisel ülevaatusel liiklusjärelevalve korras kontrollimisel väljastatud kontrollkaart.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud dokumentidele tuleb esitada:
  1) rahvusvahelisel veol kasutatava ohtlike veoste paak- või anumakogumiga sõiduki ülevaatuseks kontrollasutuse poolt väljastatud veoanuma ADR vastavuse tunnistus;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) CEMT-sõiduki ülevaatusel valmistaja või tema Eestis volitatud esindaja poolt väljastatud vormikohased tunnistused selle kohta, et veoauto ehitus vastab müra ning heitgaaside osas erinõuetele ning veoauto ja tema haagis vastavad kõrgendatud ohutusnõuetele;
  3) takso ülevaatusel taksomeetri kohandamistunnistus;
  4) vanasõidukil vanasõidukiks tunnustamise akt.

§ 8.   Ülevaatuse töömaht

  (1) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki, korralisel ülevaatusel kuuluvad kohustuslikule kontrollimisele sõiduki liiklusregistri andmed ja sõiduki osad, seadmed, sõlmed ning varustus, mis on toodud käesoleva määruse lisas 4.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Sõiduki, välja arvatud vanasõiduki ja väikesaare sõiduki, tehnonõuetele vastavuse kontroll ja selle metoodika peavad vastama käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.

  (3) Vanasõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse vastavust „Liiklusseaduse” § 83 lõike 5 alusel vanasõidukile kehtestatud nõuetele ning hinnatakse visuaalselt üldist vastavust originaalsusnõuetele, võttes aluseks vanasõidukiks tunnustamise akti.

  (4) Vanasõidukiks tunnustamisel peab lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule kontrollima sõiduki vastavust originaalsuse nõuetele. Hinnangu andmisel sõiduki originaalsusele peab see vastama originaalsusele kehtestatud minimaalsetele nõuetele vastavalt sõiduki kategooriale käesoleva määruse lisas 11 või 12 nimetatud igas hindamisgrupis.

  (5) Väikesaare sõiduki korralisel ülevaatusel kontrollitakse osade, seadmete, sõlmede ja varustuse vastavust visuaalselt või rakendatakse kontrollimisel muid asjakohaseid kontrollmeetodeid, kui on toodud käesoleva määruse lisas 4.

  (6) Kui sõiduk esitatakse korduvülevaatusele ühe kuu jooksul pärast korduvülevaatuse määramist, võib ülevaatusel piirduda kontrollkaardil toodud puuduste kõrvaldamise kontrollimisega.

  (7) Erakorralisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust korralise ülevaatuse nõuetele täies mahus vastavalt käesoleva paragrahvi lõigetele 1–4 .

  (8) CEMT-sõiduki, takso, õppe- ja eksamisõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 73 lõike 11, § 100 lõike 7 või § 112 lõike 3 alusel kehtestatud lisanõuetele.

  (9) CEMT-sõiduki, mille esmaregistreerimisest ei ole möödunud rohkem kui 12 kuud, ülevaatusel võib väljastada käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 või 10 toodud vormi kohase tunnistuse kuni sõiduki esmaregistreerimisel määratud korralise ülevaatus tähtajani ilma sõidukit käesoleva paragrahvi lõikes 7 toodud mahus kontrollimata.

  (10) ADR-sõiduki eriliigilisel ülevaatusel peab kontrollima sõiduki vastavust „Autoveoseaduse” § 23 lõike 1 punkti 1 alusel kehtestatud lisanõuetele ning erivarustuse ja tähistuse olemasolu.

  (11) Alarmsõiduki ülevaatusel peab kontrollima sõiduki tehnonõuetele vastavust „Liiklusseaduse” § 84 lõike 6 alusel kehtestatud lisanõuetele.

  (12) Kehtiva korralise ülevaatuse korral väljastatakse tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus ilma sõidukit täiendavalt kontrollimata. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kehtivusajaks määratakse kehtiva korralise ülevaatuse kehtivuse tähtaeg.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

  (13) Ohtlike veoste paak- või anumakogumiga sõiduki, autokraana ning 7-tonnise ja suurema tõstevõimega hüdrotõstukiga või 10-meetrise ja suurema tõstekõrgusega korvtõstukiga varustatud sõiduki ülevaatusel peab kontrollima auditi kehtivust seadme ohutuse seaduse § 12 alusel asutatud tehnilise järelevalve infosüsteemist.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 9.   Ülevaatuse tulemuste hindamine

  (1) Sõiduki ülevaatusel avastatud rikked või puudused peab ülevaataja kandma kontrollkaardile. Ülevaataja peab iga avastatud rikke või puuduse tõsidust hindama vastavalt käesoleva määruse lisas 4 toodud nõuetele.

  (2) Ülevaataja peab kontrollkaardile märkima seadmetega kontrollitud pidurite ja heitmete mõõtmistulemused, mootorsõiduki odomeetri näidu ning käesoleva määruse §-s 10 nimetatud otsuse.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 10.   Otsused ja nendest tulenevad piirangud

  (1) Korralisel, korduv- või erakorralisel ülevaatusel avastatud rikete või puuduste iseloomu, ohtlikkust ja arvu arvestades peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]
  1) „tehniliselt korras” – sõiduki tegelikud andmed vastavad registreerimistunnistusele ja sõidukil ei esine rohkem kui neli väheohtlikku riket või puudust. Sõiduki omanik või kasutaja peab kõrvaldama kontrollkaardile kantud rikked või puudused esimesel võimalusel. Sõidukit ei pea korduvale ülevaatusele esitama;
  2) „ülevaatus katkestatud” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta registriandmetele või registreerimistunnistusele, sõiduk on omavoliliselt ümber ehitatud või sõidukile on omavoliliselt paigaldatud lisaseadmeid. Sõiduki ülevaatus teostatakse täies mahus ja kontrollkaardile märgitakse kõik avastatud rikked ja puudused. Dokumendi või tehasetähise võltsingu või võltsimise kahtluse korral peab ülevaataja sellest kohe teatama politseiasutusele ja Maanteeametile. Sõiduki omanik või kasutaja peab pärast ülevaatuse katkestamist esitama sõiduki koos kontrollkaardiga andmete kontrollimiseks või ümberehituse tunnustamiseks Maanteeametile. Pärast puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada ülevaatuse katkestuse määranud ülevaatuspunkti ülevaatuse vormistamiseks;
  3) „esitada korduvülevaatusele” – sõidukil on viis või enam väheohtlikku riket või puudust ehk kasvõi üks ohtlik rike või puudus. Kuni vigade kõrvaldamiseni loetakse sõiduk mittevastavaks kehtivatele nõuetele, kuid erandina võib sellises tehnoseisundis sõidukiga sõita rikete või puuduste kõrvaldamiseks mööda lühimat teed garažeerimis- ja remondikohani ning pärast rikete või puuduste kõrvaldamist mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart;
  4) „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu” – sõidukil on vähemalt üks eriti ohtlik rike või puudus. Pärast rikete või puuduste kõrvaldamist tuleb sõiduk esitada korduvülevaatusele, milleks on lubatud sõita mööda lühimat teed ülevaatuspunktini. Sõitmisel peab juhil kaasas olema kontrollkaart.

  (2) Eriliigilisel ülevaatusel peab ülevaataja ülevaatuse kontrollkaardile märkima ühe alljärgnevatest otsustest:
  1) vastab nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed vastavad asjakohastele esitatud lisadokumentidele ja sõiduk vastab asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuetele. Määratakse uus järgmise ülevaatuse aeg vastavalt käesoleva määruse §-s 6 toodule;
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  2) ei vasta kehtestatud nõuetele” – sõiduki tegelikud andmed ei vasta asjakohastele esitatud lisadokumentidele või sõiduk ei täida kasvõi ühte asjakohasele eriliigilisele sõidukile kehtestatud nõuet. Kehtiv korraline ülevaatus jääb kehtima. Järgmise eriliigilise ülevaatuse aega ei määrata.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 11.   Ülevaatuse tulemuste vormistamine

  (1) Sõiduki, millel pärast esmaregistreerimist ei ole veel saabunud § 6 lõike 1 punkti 1 kohane korralise ülevaatuse tähtaeg, registreerimisel peab Maanteeamet kandma registreerimistunnistusele järgmise korralise ülevaatuse kuu ja aasta, mille kinnitab allkirjaga.

  (2) Sõiduki korralise, korduv- ja erakorralise ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on vastavalt käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 3 või käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 4 otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
  3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) ADR-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – sõiduki ohtlike veoste autoveole lubamise tunnistuse või pikendama selle kehtivust;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) CEMT-sõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – käesoleva määruse lisades 7, 8, 9 ja 10 toodud vormi kohased tunnistused;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (5) Takso, õppe-, eksami- ja alarmsõiduki ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) nõuetele vastavale sõidukile – tegema sõiduki registreerimistunnistusele sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja sõiduki otstarbe osas vastava märke (takso, õppesõiduk, eksamisõiduk, alarmsõiduk) ning kinnitama sissekande allkirjaga;
  2) nõuetele mittevastavale sõidukile – kontrollkaardi, millel on otsus „ei vasta kehtestatud nõuetele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (6) CEMT-sõiduki ülevaatusel või ADR-sõiduki ülevaatusel väljastatava tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat eriliigilist ülevaatust teostavas ülevaatuspunktis. Tehnoülevaatuse rahvusvahelise tunnistuse kaotamise korral väljastatakse duplikaattunnistus mis tahes vastavat õigust omavas ülevaatuspunktis.

  (7) Väikesaare ülevaatuse kohta peab ülevaataja väljastama:
  1) tehniliselt korras sõidukile – kontrollkaardi omaniku või valdaja soovil, millel on otsus „Tehniliselt korras”. Ülevaataja peab sõiduki registreerimistunnistusele tegema sissekande järgmise ülevaatuse kuu, aasta ja kontrollkaardi numbri kohta ning kinnitama sissekande allkirjaga;
  2) tehniliselt mittekorras sõidukile – kontrollkaardi, millel on vastavalt käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 3 või käesoleva määruse § 10 lõike 1 punktile 4 otsus „esitada korduvülevaatusele” või „omal jõul sõitmiseks kõlbmatu”;
  3) sõidukile, mis tuli esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele – kontrollkaardi, millel on otsus „esitada liiklusregistri andmete täpsustamisele”.
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (8) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele eelmisel registreerimistunnistusel olevad viimased kehtivad sissekanded sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

  (9) Vanasõiduki tunnustamisel väljastatakse nõuetele vastava vanasõiduki kohta lisas 11 (M, N ja O kategooria sõiduk) või 12 (L kategooria sõiduk) toodud vanasõidukiks tunnustamise akt, mille teine eksemplar edastatakse akti koostajate poolt Maanteeametile.

  (10) Sõiduki registreerimistunnistuse vahetamisel seoses vanasõidukiks tunnustamise akti väljastamisega peab Maanteeamet kandma uuele registreerimistunnistusele märkuse sõiduki ülevaatuse kohta ja kinnitama selle allkirjaga.

  (11) Rahvusvahelises liikluses osalevale sõidukile väljastatakse omaniku või valdaja soovil käesoleva määruse lisas 6 toodud tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus või pikendatakse selle kehtivust.
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

§ 12.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]


1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatuse kohta (EÜT L 141, 06.06.2009, lk 12–28), Komisjoni direktiiv 2010/48/EL, millega kohandatakse tehnika arenguga Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi 2009/40/EÜ mootorsõidukite ja nende haagiste tehnonõuetele vastavuse kontrolli kohta (EÜT L 173, 8.7.2010, lk 47–72).

Lisa 1 Kontrollimisele kuuluvate sõidukite grupid
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 2 Nõuded ülevaatuspunktile
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 3 Ülevaatuspunkti passile kantavad andmed
[Kehtetu - RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 4 Sõiduki ülevaatusel kontrollitavate osade, seadmete, sõlmede ja nendel avastatud vigade loetelu ning kontrollimise metoodika
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 5 Kontrollkaardile kantavad andmed
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 6 Tehnoülevaatuse rahvusvaheline tunnistus
[RT I, 29.07.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Lisa 7 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” eestikeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 8 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” inglisekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 9 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” prantsusekeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 10 „Mootorsõidukite ja haagiste tehnoseisundi vastavuse ECMT tunnistus” saksakeelne vorm
[RT I, 30.04.2014, 1 - jõust. 03.05.2014]

Lisa 11 M, N ja O kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

Lisa 12 L kategooria sõiduki vanasõidukiks tunnustamise aktile kantavad andmed

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json