Teksti suurus:

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 13

Koolipuuvilja ja -köögivilja toetus

Vastu võetud 24.07.2015 nr 73

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 46 lõike 3 ja § 47 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses ühenduse abiga, mis antakse koolidele puuvilja jagamise kava raames puu- ja köögivilja, töödeldud puu- ja köögivilja- ning banaanitoodete jagamiseks haridusasutuste lastele (ELT L 94, 08.04.2009, lk 38–47), artikli 6 lõike 1 ja artikli 11 lõike 2 alusel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nende toodete ja tegevuste loetelu, mille pakkumiseks ja elluviimiseks koolipuuvilja ja -köögivilja toetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded ning koolipuuvilja ja -köögivilja kava tõhusust suurendavate ning kavaga kaasnevate ja seotud tegevuste toetuse määr.

  (2) Koolipuuvilja ja -köögivilja toetust (edaspidi toetus) antakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõigete 2 ja 3 kohaselt koostatud ning maaeluministri kehtestatud riikliku strateegiaga „Koolipuuvilja ja -köögivilja kava rakendamise riiklik strateegia”.

§ 2.   Toetatavad tegevused ja abikõlblikud tooted

  (1) Toetust antakse puu- ja köögivilja pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele ja haridusasutuse 1.–5. klassi õpilastele (edaspidi koos lapsed) vähemalt üks kord õppenädalas (edaspidi puu- ja köögivilja pakkumise toetus) ning lastele suunatud seotud tegevuste elluviimiseks (edaspidi seotud tegevuste elluviimise toetus).

  (2) Puu- ja köögivilja pakkumise toetust võib taotleda lisas loetletud puu- ja köögiviljade kohta, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 V lisas loetletud lisanditega toodete kohta.

  (3) Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 47 lõike 4 alusel arvutatud toetuse määra ulatuses võib lastele pakkuda puu- ja köögivilja vabalt valitud arv kordi õppenädalas.

  (4) Seotud tegevus selle määruse tähenduses on komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artikli 5 lõike 1 punkti b alapunktis iv loetletud tegevus.

§ 3.   Abikõlblikud kulud

  (1) Abikõlblikud on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 23 lõikes 1 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 5 loetletud kulud.

  (2) Seotud tegevuste kulud ei tohi olla ebaproportsionaalselt suured ning need peavad olema vastavuses heade finantsjuhtimise põhimõtetega, eriti ökonoomsuse ja tasuvuse põhimõttega.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada haridusasutus, haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel ning puu- ja köögiviljatoodete pakkuja (edaspidi taotleja).

  (2) Lõikes 1 nimetatud haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus ning puu- ja köögiviljatoodete pakkuja võivad toetust taotleda, kui nad on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 5.   Taotleja heakskiitmine

  (1) Taotleja esitab puu- ja köögivilja pakkumiseks ning seotud tegevuste elluviimiseks eraldi heakskiidutaotluse.

  (2) Taotleja esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artiklis 6 sätestatud heakskiidu saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) puuvilja ja -köögivilja tarbivate laste arv.

  (3) Kui taotleja ei ole haridusasutus esitatakse heakskiidutaotlusel iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse, lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka järgmised andmed:
  1) haridusasutuse nimi;
  2) registrikood;
  3) haridusasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) puuvilja ja -köögivilja tarbivate laste arv.

  (4) Taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Taotleja, kelle andmed ei ole nimetatud registrisse kantud, esitab PRIA-le heakskiidu taotlemise korral Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 100 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks registrisse.

  (5) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitab ta PRIA-le koos heakskiidutaotlusega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 47 lõikes 3 nimetatud kirjaliku kokkuleppe.

  (6) Taotleja, kes taotleb seotud tegevuste elluviimise toetust ja keda PRIA ei ole heaks kiitnud, esitab toetuse esmakordsel taotlemisel lõikes 1 nimetatud heakskiidutaotluse koos § 8 lõikes 1 nimetatud toetuse taotlusega.

  (7) PRIA avaldab lõikes 2 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 6.   Puu- ja köögivilja pakkumise toetuse taotlemine

  (1) Puu- ja köögivilja pakkumise toetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. august – 30. september; 1. oktoober – 30. november; 1. detsember – 31. jaanuar; 1. veebruar – 31. märts; 1. aprill – 31. mai ning 1. juuni – 31. juuli.

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Puu- ja köögivilja pakkumise toetuse taotlemiseks esitab taotleja lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) heakskiiduotsuse number ja toetuse taotlemise periood;
  6) puu- ja köögivilja tarbinud laste arv;
  7) õppepäevade arv taotlusperioodil;
  8) abikõlblikud tooted, mille kohta toetust taotletakse;
  9) jaotatud kogused (kg);
  10) abikõlbliku toote kogumaksumus (eurot).

  (4) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitatakse taotlusel lõike 3 punktides 6–10 sätestatud andmed iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse.

  (5) Kui haridusasutuses on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel erinevad koolivaheajad, teavitab taotleja sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

  (6) PRIA avaldab lõikes 3 sätestatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 7.   Puu- ja köögivilja pakkumise toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib puu- ja köögivilja pakkumise toetuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 6 lõigetes 3 ja 4 nimetatud nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) PRIA teeb puu- ja köögivilja pakkumise toetuse taotluse rahuldamise otsuse, kui taotlus vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 288/2009 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

§ 8.   Seotud tegevuste elluviimise toetuse taotlemine

  (1) Seotud tegevuste elluviimise toetuse taotleja esitab ajavahemikul 1. veebruarist kuni 22. veebruarini PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) toetatava tegevuse nimetus;
  6) toetatava tegevuse algus- ja lõppkuupäev;
  7) toetatavas tegevuses osalevate laste arv;
  8) toetatava tegevuse eesmärgid komisjoni määruse (EL) nr 288/2009 artikli 5 lõike 1 punkti b alapunkti iv kohaselt;
  9) toetatava tegevuse kirjeldus;
  10) toetatava tegevuse kavandatav tulemus;
  11) kavandatavad kulud käibemaksuga ja käibemaksuta;
  12) teenuse tellimise korral saadud hinnapakkumused võrreldavas vormis, mis sisaldab pakkuja nime, pakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva, hinnapakkumuse kehtivusaega, hinnapakkumuste vastavust pakkumuskutses toodud spetsifikatsioonile, kavandatava tegevuse või selle osa käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
  13) valitud parim hinnapakkumus, mis sisaldab pakkuja nime, kavandatava tegevuse või selle osa nimetust ja kavandatava tegevuse käibemaksuta maksumust.

  (2) Seotud tegevuste elluviimise toetuse määr lapse kohta ei tohi ületada 30 eurot õppeaastas.

  (3) Kui taotleja tellib seotud tegevuste elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ületab 500 eurot, peab ta olema saanud vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust. Juhul kui taotleja ei ole saanud kolme hinnapakkumust, peab ta seda põhjendama.

  (4) Kui taotleja tellib seotud tegevuste elluviimiseks teenuse või ostab toote ja kui teenuse või toote maksumus ei ületa 500 eurot, peab ta olema saanud ühe hinnapakkumuse.

  (5) Väljavalitud hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase teenuse või toote eest tasutava hinnaga. Kui taotleja ei ole valinud odavaimat hinnapakkumust, põhjendab ta tehtud valikut.

  (6) Taotleja esitab PRIA-le hinnapakkumuste ärakirjad koos taotlusega. Lisaks esitab taotleja seotud tegevuste eelarve kululiikide kaupa, kui ta on lõikes 3 nimetatud juhul saanud ühe hinnapakkumuse.

§ 9.   Seotud tegevuste elluviimise toetuse taotluse menetlemine

  (1) PRIA kontrollib seotud tegevuste elluviimise toetuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise või vähendamise otsuse 30 tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmise tähtpäevast arvates.

  (2) PRIA teeb seotud tegevuste elluviimise toetuse taotluse rahuldamise otsuse, kui taotlus vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 288/2009 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

  (3) Kui nõuetekohaste taotluste rahastamise summa ületab komisjoni määruse (EÜ) nr 288/2009 artikli 5 lõikes 2 sätestatud liikmesriigile eraldatud aastase toetussumma, vähendab PRIA taotlejale määratava toetuse suurust võrdeliselt taotletava toetuse suurusega ja teeb toetuse vähendamise otsuse. PRIA toimetab taotlejale toetuse vähendamise otsuse ärakirja või väljavõtte kätte kümne tööpäeva jooksul toetuse vähendamise otsuse tegemise päevast arvates.

  (4) Kui PRIA vähendab makstava toetuse suurust võrreldes taotletava toetuse suurusega, esitab taotleja kümne tööpäeva jooksul vähendamise otsuse kättetoimetamisest arvates parandatud taotluse, milles on arvestatud toetuse määramise otsust. Parandatud taotluse esitamiseks võtab taotleja toetatava tegevuse elluviimiseks väljavalitud teenuseosutajalt uue hinnapakkumuse, mis vastab parandatud pakkumuskutsele. Kui toetatava tegevuse väljavalitud teenuseosutaja loobub uue hinnapakkumuse tegemisest, teeb taotleja uue pakkumuskutse ja leiab uue teenuseosutaja või esitab PRIA-le teate toetuse taotlemisest loobumise kohta.

  (5) PRIA teeb lõikes 4 nimetatud parandatud taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse kümne tööpäeva jooksul taotluse vastuvõtmise tähtpäevast arvates.

§ 10.   Seotud tegevuste elluviimise toetuse saamise nõuded

  Seotud tegevuste elluviimise toetust võib kasutada ainult nende abikõlblike kulude hüvitamiseks, mis on tehtud pärast taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning mille tegevus on lõpetatud ja mille eest on tasutud taotluse esitamise aasta 31. juuliks.

§ 11.   Seotud tegevuste elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

  (1) Seotud tegevuste elluviimise toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja PRIA-le taotluse esitamise aasta 10. augustiks kirjalikult paberil või elektrooniliselt maksetaotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) elluviidud tegevuse nimetus;
  6) toetatava tegevuse elluviimise aeg;
  7) laste arv;
  8) haridusasutus, kes tegevuses osales;
  9) ülevaade elluviidud tegevusest ja saavutatud tulemustest;
  10) hinnang eesmärkide saavutamisele;
  11) kinnitus teenuseosutajale või toote tarnijale tasumise kohta;
  12) tehtud kulutused ning nende maksumus käibemaksuga ja käibemaksuta.

  (2) Koos maksetaotlusega esitab toetuse saaja järgmised dokumendid:
  1) selle isiku väljastatud arve-saateleht või arve ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehel või arvel märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isikuga sõlmitud asjakohase lepingu ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis toote;
  4) vajaduse korral selle isiku väljastatud osutatud teenuse või ostetud toote üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt taotleja tellis teenuse või ostis kaupa.

  (3) Juhul kui toetatava tegevuse elluviimise kulud erinevad taotlusel näidatud kuludest, täpsustab toetuse saaja taotluses esitatud andmeid ning esitab PRIA-le koos maksetaotlusega seletuskirja. Taotleja ei esita maksetaotlusel andmeid uute kulude kohta.

§ 12.   Seotud tegevuste elluviimise toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Seotud tegevuste elluviimise toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb seotud tegevuste elluviimise toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul § 11 lõigetes 1 ja 2 nimetatud nõuetekohase maksetaotluse ja dokumentide esitamisest arvates.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse, kui seotud tegevuste elluviimise toetuse maksetaotlus ei vasta komisjoni määruses (EÜ) nr 288/2009 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

§ 13.   Dokumentide säilitamine

  (1) Taotleja ja haridusasutus, mille lapsed on tarbinud abikõlblikke tooteid või osalenud seotud tegevustes, säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente seitse aastat.

  (2) Koolipuuvilja ja -köögivilja kavas osalev haridusasutus säilitab koolipuuvilja ja -köögivilja pakkumiste päevade koolitoidu menüüd koos kava raames pakutud toodete nimetustega kolm aastat ning esitab need nõudmisel kohapealse kontrolli ajal.

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 18. juuli 2014. a määrus nr 73 „Nende toodete ja tegevuste loetelu, mille pakkumiseks ja läbiviimiseks koolipuuvilja ja -köögivilja toetust antakse, toetuse andmise kord, toetuse taotlemise ja saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ja taotluse vormid ning koolipuuvilja ja -köögivilja kava tõhusust suurendavate, kavaga kaasnevate ja seotud tegevuste toetuse määr” tunnistatakse kehtetuks.

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2015. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa Abikõlblikud tooted ja nende arvestuslikud ühekordsed kogused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json