Teksti suurus:

Koolipiimatoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2015, 14

Koolipiimatoetus

Vastu võetud 24.07.2015 nr 74

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 44 lõigete 1 ja 2 ning § 45 lõike 5, komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses haridusasutuste õpilaste piima ja teatavate piimatoodetega varustamise puhul antava ühenduse abiga (ELT L 183, 11.07.2008, lk 17–26), artikli 3 lõike 1 ning artikli 11 lõigete 1 ja 2 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671–854), artikli 217 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotlusele esitatavad nõuded.

  (2) Koolipiimatoetust (edaspidi toetus) antakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 26 lõigete 2 ja 3 kohaselt koostatud ning maaeluministri kehtestatud riikliku strateegiaga „Koolipiimakava rakendamise riiklik strateegia”.

§ 2.   Toetatav tegevus ja abikõlblikud tooted

  (1) Toetust antakse piima ja piimatoodete pakkumiseks koolieelse lasteasutuse lastele, haridusasutuse 1.–12. klassi õpilastele ning kutsekeskharidust omandavatele õpilastele (edaspidi lapsed), kes õpivad kutseõppeasutuses või rakenduskõrgkoolis.

  (2) Toetust võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 I lisa kategoorias I sätestatud nõuete kohaselt järgmiste piima ja piimatoodete kohta:
  1) kuumtöödeldud piim;
  2) kuumtöödeldud maitsestatud piim;
  3) maitsestamata hapendatud piimatooted;
  4) maitsestatud hapupiim.

§ 3.   Toetuse lisatoetuse määr

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 4 nimetatud toetuse määrale makstakse lisaks riigieelarve vahenditest § 2 lõike 2 punktides 1–3 nimetatud piima ja piimatoodete maksumuse piires 23,69 eurot 100 kg toote kohta.

§ 4.   Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada haridusasutus, haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus oma haldusterritooriumil paikneva haridusasutuse nimel ning piimatoodete pakkuja (edaspidi taotleja).

  (2) Lõikes 1 nimetatud haridusasutust esindav isik, linna- või vallavalitsus ning piimatoodete pakkuja võivad toetust taotleda, kui nad on selles haridusasutusega kirjalikult kokku leppinud.

§ 5.   Taotleja heakskiitmine

  (1) Taotleja esitab piima ja piimatoodete pakkumiseks heakskiidutaotluse.

  (2) Taotleja esitab komisjoni määruse (EÜ) nr 657/2008 artiklis 7 sätestatud heakskiidu saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) piima ja piimatooteid tarbivate laste arv.

  (3) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitatakse heakskiidutaotlusel iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse, lisaks lõikes 2 nimetatud andmetele ka järgmised andmed:
  1) haridusasutuse nimi;
  2) registrikood;
  3) haridusasutuse esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) aadress, sealhulgas vald/linn, sihtnumber ja maakond;
  5) kontakttelefon, e-posti aadress;
  6) piima ja piimatooteid tarbivate laste arv.

  (4) Taotleja andmed peavad olema kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse. Taotleja, kelle andmed ei ole nimetatud registrisse kantud, esitab PRIA-le heakskiidu taotlemise korral Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 100 lõikes 1 nimetatud avalduse andmete kandmiseks registrisse.

  (5) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitab ta PRIA-le koos heakskiidutaotlusega Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 45 lõikes 3 nimetatud kirjaliku kokkuleppe.

  (6) PRIA avaldab lõikes 2 nimetatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 6.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetust võib taotleda kuni kuus korda aastas järgmiste taotlusperioodide kohta: 1. august – 30. september; 1. oktoober – 30. november; 1. detsember – 31. jaanuar; 1. veebruar – 31. märts; 1. aprill – 31. mai; 1. juuni – 31. juuli.

  (2) Taotlusperioodi kestel heaks kiidetud taotleja suhtes algab lõikes 1 nimetatud taotlusperiood heakskiidu saamisele järgneval tööpäeval.

  (3) Toetuse taotlemiseks esitab taotleja lõikes 1 nimetatud taotlusperioodi kohta PRIA-le kirjalikult paberil või elektrooniliselt taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
  1) nimi või ärinimi;
  2) registrikood;
  3) esindaja ees- ja perekonnanimi;
  4) kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) heakskiiduotsuse number ja toetuse taotlemise periood;
  6) piima ja piimatooteid tarbinud laste arv;
  7) õppepäevade arv taotlusperioodil;
  8) abikõlblikud tooted, mille kohta toetust taotletakse;
  9) jaotatud kogused (kg);
  10) abikõlbliku toote kogumaksumus (eurot).

  (4) Kui taotleja ei ole haridusasutus, esitatakse taotlusel lõike 3 punktides 6–10 sätestatud andmed iga haridusasutuse kohta, kelle nimel toetust taotletakse.

  (5) Kui haridusasutuses on kehtestatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 24 lõike 7 alusel erinevad koolivaheajad, teavitab taotleja sellest PRIA-t õppeaasta alguses.

  (6) PRIA avaldab lõikes 3 sätestatud taotlusvormi oma veebilehel.

§ 7.   Toetuse taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA kontrollib toetuse taotluse esitamisel nõutavate dokumentide olemasolu, esitatud andmete õigsust ja taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele ning teeb taotluse rahuldamise otsuse ja toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates § 6 lõigetes 3 ja 4 nimetatud nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (2) PRIA teeb toetuse taotluse rahuldamise otsuse, kui taotlus vastab komisjoni määruses (EÜ) nr 657/2008 ja selles määruses sätestatud tingimustele.

§ 8.   Dokumentide säilitamine

  Taotleja ja haridusasutus, mille lapsed on tarbinud abikõlblikke tooteid, säilitavad toetuse taotlemisega seotud dokumente seitse aastat.

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Põllumajandusministri 21. juuli 2010. a määrus nr 82 „Nende piima ja piimatoodete loetelu, mille pakkumiseks koolipiimatoetust antakse, koolipiimatoetuse lisatoetuse määr, koolipiimatoetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord ning taotluse vormid” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. augustil 2015. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Toomas Kevvai
Toiduohutuse ning teaduse ja arenduse asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json