Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2016, 1

Siseministri määruste muutmine seonduvalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 25.07.2016 nr 26

Määrus kehtestatakse välismaalaste seaduse § 2231 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1 ja 7 ning lõike 2 punkti 1, § 250 lõike 2 punktide 1 ja 4 ning § 228 lõike 1, Euroopa Liidu kodaniku seaduse § 491 lõike 2 ning välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 471 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 13. augusti 2014. aasta määruse nr 34 „Kohanemisprogramm” muutmine

Siseministri 13. augusti 2014. aasta määruses nr 34 „Kohanemisprogramm” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isikule on antud Eesti tähtajaline elamisluba välismaalaste seaduse § 118 punkti 9 alusel, suunab Politsei- ja Piirivalveamet isiku osalema kohanemisprogrammi isiku soovil.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõigetega 6 ja 7 järgmises sõnastuses:

„(6) Politsei- ja Piirivalveamet ei suuna alla seitsmeaastast uussisserändajat osalema kohanemisprogrammi, kui vähemalt üks tema seaduslik esindaja on elanud Eestis seaduslikult rohkem kui viis aastat.

(7) Käesoleva paragrahvi lõikes 6 sätestatut ei kohaldata, kui alla seitsmeaastase uussisserändaja seaduslik esindaja on tema eestkostja.”;

3) paragrahvi 7 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Uussisserändaja, kes on saanud tähtajalise elamisloa välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel, on kohustatud läbima teemamooduli „Rahvusvaheline kaitse” ning käesoleva määrusega sätestatud keeleõppe asemel eesti keele õppe välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 75 lõigetes 41, 42 ja 44 sätestatu kohaselt.”;

4) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Alla 15-aastane uussisserändaja, kes on saanud Eesti tähtajalise elamisloa välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses sätestatud alusel, on kohustatud läbima teemamooduli „Rahvusvaheline kaitse” ning käesoleva määrusega sätestatud keeleõppe asemel eesti keele õppe välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 75 lõigetes 41, 42 ja 44 sätestatu kohaselt.”.

§ 2.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 83 „Tähtajalise elamisloa ja selle pikendamise ning pikaajalise elaniku elamisloa ja selle taastamise taotlemise kord ning elamisloa taotlemise vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Tähtajalise elamisloa andmiseks välismaalaste seaduse § 2103 alusel algatab tähtajalise elamisloa andmise menetluse Politsei- ja Piirivalveamet ilma isiku taotluseta.”;

2) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul, kui haldusorgan ei nõua taotluse esitamist, annab välismaalane oma allkirjanäidise tähtajalise elamisloa andmise menetluse käigus.”;

3) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui tähtajalise elamisloa andmise menetlus on algatatud välismaalaste seaduse § 2103 alusel, tuvastatakse välismaalase isik või kontrollitakse tema isikusamasust elamisloa menetluse käigus ning võetakse tema biomeetrilised andmed, kui see on nõutud, haldusorganis. Selleks kutsutakse välismaalane isiklikult haldusorganisse, välja arvatud juhul, kui biomeetrilised andmed on võetud eelmiste menetluste käigus.”;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel tähtajalise elamisloa taotluse.

(4) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul esitab välismaalane dokumendid ja andmed, mis tõendavad elamisloa andmise aluseks olevaid asjaolusid. Politsei- ja Piirivalveametile ei pea esitama andmeid ja dokumente, mis on esitatud eelmiste menetluste käigus.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 281 järgmises sõnastuses:

§ 281. Erandina püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta otsuse tegemise tähtaeg

Otsus erandina püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kohta välismaalaste seaduse § 2103 alusel tehakse kahe kuu jooksul elamisloa andmise menetluse algatamise päevast arvates.”;

6) paragrahvi 50 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Välismaalaste seaduse §-s 2103 nimetatud juhul, kui haldusorgan ei nõua taotluse esitamist, esitab välismaalane käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–12 ja 16–26 nimetatud andmed elamisloa andmise menetluse käigus.”.

§ 3.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 101 järgmises sõnastuses:

§ 101. Püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise menetlemisel välismaalase kohta andmekogusse kantavad andmed

Välismaalase kohta, kelle püsivalt Eestisse elama asumiseks antava tähtajalise elamisloa andmise menetlus algatati välismaalaste seaduse § 2103 alusel, kantakse andmekogusse käesoleva määruse § 9 lõikes 1 nimetatud andmed.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

§ 231. Erandina püsivalt Eestisse elama asumiseks antava elamisloa andmise menetluse kohta andmekogusse kantavad andmed

Erandina püsivalt Eestisse elama asumiseks antava elamisloa andmise menetluse kohta kantakse andmekogusse järgmised andmed:
1) menetluse algatamise kuupäev ja number;
2) menetluse algatanud ametniku eesnimi või -nimed ja perekonnanimi või -nimed;
3) andmed menetluse staatuse kohta;
4) andmed selle kohta, kas tähtajalise elamisloa andmise aluse suhtes kohaldub sisserände piirarv;
5) andmed tähtajalise elamisloa andmise õigusliku aluse kohta;
6) lisatud dokumentide andmed;
7) dokumendi väljastamise koht;
8) andmed menetluse käigus kogutud muude tähtsust omavate asjaolude ja dokumentide kohta.”.

§ 4.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 jõustub 1. augustil 2016. aastal.

  (2) Määruse §-d 2 ja 3 jõustuvad üldises korras.

Hanno Pevkur
Siseminister

Lauri Lugna
Kantsler

/otsingu_soovitused.json