Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 79 „Kutseregistri põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2016, 11

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 79 „Kutseregistri põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 28.07.2016 nr 86

Määrus kehtestatakse kutseseaduse § 14 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruses nr 79 „Kutseregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2 asendatakse sõnad „Kutsekvalifikatsiooni Sihtasutus” sõnadega „Sihtasutus Kutsekoda”;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Registri vastutav töötleja:
1) tagab registri pidamise seaduslikkuse;
2) teostab järelevalvet registri pidamise üle.

(4) Registri volitatud töötleja:
1) töötleb, sealhulgas sisestab ja väljastab andmeid;
2) rakendab meetmeid andmete kaitse, sealhulgas andmetele juurdepääsu ja andmete säilimise tagamiseks;
3) teeb registri vastutavale töötlejale ettepanekuid registri ülesehituse ja andmekoosseisude muutmiseks;
4) vastutab registrisse kantud andmete ajakohasuse eest.”;

3) paragrahvi 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 5 täiendatakse pärast sõna „kutsetunnistuste” tekstiosaga „, konkursita valitud kutse andja antud kutsete”;

5) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

„41) kutsenõukogu isikkoosseisu liikmete volituste alguse ja lõpu kuupäev;”;

6) paragrahvi 7 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) kutsestandardi kehtivuse alguse ja lõpu kuupäev;”;

7) paragrahvi 7 punkti 7 täiendatakse pärast sõna „seonduvad” sõnadega „rahvusvaheliste klassifikaatorite”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) kutsestandardiga seotud õppekavade nimetused ja koodid;
9) vormikohane kutsestandardi koondfail.”;

9) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Kutsete kohta registrisse kantavad andmed

(1) Kutsetunnistuste, sealhulgas osakutsetunnistuste kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kutsetunnistuse saaja ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) isikule antud kutsetunnistuse registreerimisnumber;
3) kutsetunnistuse väljaandja ja väljaandmise kuupäev;
4) antud kutse ja kutsetase;
5) kutsetunnistuse kehtivusaeg.

(2) Konkursita valitud kutse andja antud kutsete, sealhulgas osakutsete kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kutse saanud isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
2) kutse registreerimisnumber;
3) kutse andja ja kutse andmise kuupäev;
4) antud kutse ja kutsetase;
5) kutse kehtivusaeg;
6) kutsega seotud õppekava nimetus ja kood.”;

10) määrust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Kutsetunnistuste lisade kohta registrisse kantavad andmed

Kutsetunnistuste lisade kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kutsetunnistuse lisa nimetus ja kutsetase;
2) vormikohane kutsetunnistuse lisa koondfail eesti ja inglise keeles.”;

11) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutse andja kohta kantakse registrisse järgmised andmed:
1) kutse andja nimetus;
2) kutse andja aadress ja kontaktandmed;
3) kutse andjana tegutsemise õiguse tähtaeg;
4) kutsekomisjoni koosseis;
5) kutse andmise kord;
6) kutse andmise tasu suurus;
7) kutsenimetused ja -tasemed, mille suhtes on õigus kutseid anda.

(2) Konkursita valitud kutse andja kohta ei kanta registrisse lõike 1 punktis 5 nimetatud andmeid.”;

12) paragrahvi 10 punktis 1 asendatakse sõnad „Vabariigi Valitsuse korraldus” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri käskkiri”;

13) paragrahvi 10 punktis 2 asendatakse sõnad „haridus- ja teadusministri käskkiri” sõnadega „Kutsekoja otsus”;

14) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) kutsenõukogu otsus kutse andmise tasu suuruse kinnitamise kohta;”;

15) paragrahvi 10 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) õppeasutuse juhi käskkiri kutse andmise kohta, kui kutse annab konkursita valitud kutse andja;”;

16) paragrahvi 11 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) paragrahvides 6, 7, 81 ja 9 nimetatud andmete puhul Kutsekoda;”;

17) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kutse andja esitab lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates kutseregistrisse kande tegemise aluseks oleva otsuse tegemisest või käskkirja andmisest.”;

18) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kutsekoda kannab § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed registrisse nende esitamise päeval. Paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed kontrollib volitatud töötleja üle ning kinnitab need 10 tööpäeva jooksul, arvates asjaomaste andmete saamise päevast.”;

19) paragrahvi 12 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vajaduse korral võib volitatud töötleja andmete kinnitamise tähtaega pikendada kuni 20 tööpäeva võrra, teatades sellest ning tähtaja pikendamise põhjusest andmete esitajale kirjalikult.

(4) Andmete kinnitamisest keeldumisest teatab volitatud töötleja kirjalikult andmete esitajale pärast asjaomase otsuse tegemist. Keelduv otsus peab sisaldama põhjendust.”;

20) määrust täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

§ 121. Andmevahetus

(1) Paragrahvi 7 punktis 8 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Hariduse Infosüsteemist.

(2) Paragrahvi 8 lõike 1 punktis 1 ja lõike 2 punktis 1 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti rahvastikuregistrist.”;

21) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud andmed on avalikud. Paragrahvi 6 punktides 4 ja 41, §-s 8 ja § 9 lõike 1 punktis 4 nimetatud isikuandmed on avalikud nende kehtivuse ajal.”;

22) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Registrisse kantud andmete ja registri volitatud töötlejale esitatud dokumentide arhiveerimisel ja säilitamisel lähtutakse arhiiviseadusest, käesolevast määrusest ja volitatud töötleja kehtestatud korrast. Paragrahvis 8 nimetatud isikuandmeid isikule antud kutse kohta säilitatakse kolme aasta möödumiseni isiku surmast. Muid isikuandmeid säilitatakse nende kehtivuse lõpuni.”;

23) määrust täiendatakse 5. peatükiga järgmises sõnastuses:

5. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§ 22. Määruse rakendamine

Paragrahvi 7 punktis 8 ja §-s 81 nimetatud andmed kantakse kutseregistrisse 1. jaanuariks 2017. a.”.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Haridus- ja teadusminister

Aivar Rahno
Riigikantselei istungiosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json