Teksti suurus:

Gaasituru toimimise võrgueeskiri

Väljaandja:Majandus- ja taristuminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.08.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2017, 6

Gaasituru toimimise võrgueeskiri

Vastu võetud 28.07.2017 nr 41

Määrus kehtestatakse maagaasiseaduse § 102 lõigete 6 ja 7, § 103 lõike 7, § 12 lõigete 11, 12 ja 13, § 122 lõike 3, § 173 lõike 2 ja § 24 lõike 12 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse:
  1) nõuded ja kord avatud tarnija vahetamiseks;
  2) turuosaliste vahelise andmevahetuse nõuded;
  3) bilansikohustusega seotud õigused ja kohustused;
  4) bilansihalduri püsi- ja muutgarantii määramise tingimused;
  5) andmevahetusplatvormile andmete esitamise kord ning päritolutunnistustel esitatavate andmete loetelu;
  6) gaasisüsteemi sisestatava gaasi ja biometaani kvaliteedinõuded;
  7) gaasikoguste energiaühikutesse teisendamise lähteandmed ja juhised, millest võrguettevõtja peab mõõdetud gaasikoguste energiaühikutesse teisendamisel lähtuma.

§ 2.   Terminid

  Käesolevas määruses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
  1) EIC-kood on unifitseeritud kodeerimissüsteemi alusel turuosalisele ja mõõtepunktile määratud unikaalne identifikaator, mis on vajalik gaasiturul tegutseva turuosalise kohta käiva infovahetuse automatiseerimiseks;
  2) mõõtepunkt on koht gaasitorustikul, kus mõõdetakse gaasitoru ristlõiget läbivat gaasikogust;
  3) tarbimiskoht on turuosalise gaasipaigaldise võrgulepinguga määratud mõõtepunkt või kogum mõõtepunkte, mis on turuosalise gaasipaigaldise kaudu omavahel füüsiliselt ühendatud ning mille kohta on turuosalisel võimalik sõlmida avatud tarne leping kehtiva võrgulepingu olemasolu korral;
  4) kauglugemisseade on mõõteseade, mis vähemalt bilansiperioodide kaupa salvestab ja talletab mõõtepunkti läbiva gaasi koguste mõõtetulemusi ning võimaldab neid automaatselt edastada;
  5) kohtlugemisseade on mõõteseade, mis ei võimalda mõõtepunkti läbiva gaasi koguste mõõtetulemusi bilansiperioodide kaupa automaatselt edastada;
  6) mõõteandmed on mõõteseadmega mõõdetud gaasikogus, mis on läbinud mõõtepunkti;
  7) piirimõõtepunkt on kahe võrguettevõtja võrkude piiril olev mõõtepunkt;
  8) virtuaalne mõõtepunkt on vahend nende turuosaliste gaasikoguste määramiseks, kellele võrgulepingu kohaselt ei paigaldata mõõtesüsteemi, või kui tarbimiskoguste määramiseks on vaja kasutada erinevates mõõtepunktides mõõdetud gaasikoguseid.

2. peatükk Bilansivastutus 

1. jagu Bilansihalduri garantii 

§ 3.   Bilansihalduri garantii

  (1) Bilansilepinguga võetud kohustuste täitmise tagamiseks esitatava bilansihalduri püsigarantii summa on 30 000 eurot, mis peab kehtima kogu bilansilepingu kehtivuse aja ja vähemalt neli kuud pärast lepingu lõppemist. Bilansihaldur võib püsigarantii tagada ka deposiitkandena süsteemihalduri kontole.

  (2) Kui bilansihaldur ei ole täitnud bilansilepingus sätestatud nõudeid, võib süsteemihaldur nõuda bilansihaldurilt muutgarantii esitamist. Muutgarantii suuruseks on muutgarantii esitamisele või muutgarantii muutmise otsustamisele eelnenud poolteisekordsel bilansiga seotud rahalise arvelduse aluseks oleval perioodil (edaspidi arvestusperiood) bilansihalduri ostetud ebabilansi gaasi eest makstav summa, millest on lahutatud samal ajavahemikul bilansihaldurilt ostetud ebabilansi gaasi eest makstav summa.

  (3) Kui muutgarantii summat ei ole võimalik määrata käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil, määrab süsteemihaldur muutgarantii suuruse, lähtudes poolteisekordsel arvestusperioodil bilansihalduri eeldatavasti ostetava ebabilansi gaasi eest makstavast summast, millest on lahutatud samal ajavahemikul bilansihaldurilt eeldatavalt ostetava ebabilansi gaasi eest makstav summa.

  (4) Süsteemihaldur määrab bilansihalduri esitatava muutgarantii summa ja vajaduse korral muudab seda, lähtudes käesoleva paragrahvi lõigetest 2, 3 ja 5.

  (5) Bilansihalduri nõudel vähendab süsteemihaldur muutgarantii summat, kui käesoleva paragrahvi lõike 2 või 3 kohaselt määratav summa oleks oluliselt väiksem bilansihaldurile viimati määratud muutgarantii summast. Süsteemihaldur suurendab muutgarantii summat, kui lõike 2 või 3 kohaselt määratav summa oleks oluliselt suurem bilansihaldurile viimati määratud muutgarantii summast.

  (6) Bilansihaldur hoiab muutgarantii kehtivana selle summa ulatuses, mille on süsteemihaldur käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel määranud.

2. jagu Bilansiselgitusega seotud andmed 

§ 4.   Energiaühikute arvestus bilansiselgituseks

  (1) Bilansiselgitusel on energiaühik kilovatt-tund. Gaasikoguste energiaühikutesse teisendamisel lähtutakse käesoleva määruse §-des 20 ja 21 esitatud põhimõtetest.

  (2) Gaasikoguse teisendamisel energiaühikutesse kasutatakse vastavaks bilansiperioodiks võrguettevõtja veebilehel avaldatud gaasi ülemist kütteväärtust. Kui võrku siseneb gaasi rohkem kui ühest sisendpunktist, arvutatakse gaasi kütteväärtus võrgu kõikidesse sisendpunktidesse sisenenud gaasi kaalutud keskmise ülemise kütteväärtusena.

3. peatükk Avatud tarnija vahetamine ja turuosaliste andmevahetus 

1. jagu Tarbimiskohaga seotud turuosalise vahetamine 

§ 5.   Avatud tarnijate nimekiri

  Süsteemihaldur avaldab oma veebilehel avatud tarnijate nimekirja, milles on järgmised andmed:
  1) avatud tarnija nimi;
  2) asukoha aadress ja tegevuskoht;
  3) telefoninumber ja e-posti aadress;
  4) äriregistri kood;
  5) avatud tarnija EIC-kood.

§ 6.   Avatud tarnija vahetamine

  (1) Avatud tarnet saab ühes tarbimiskohas osutada üks avatud tarnija bilansiperioodi lõikes.

  (2) Turuosaline saab tarbimiskoha avatud tarnijat vahetada, kui tarbimiskoha kohta on olemas kehtiv võrguleping ning kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud andmed on õiged.

  (3) Kui avatud tarnija lõpetab avatud tarne lepingu, esitab tarnija andmevahetusplatvormile asjakohase teate vähemalt maagaasiseaduse § 101 lõikes 8 nimetatud tähtaja jooksul enne lepingu lõpetamist.

  (4) Kui turuosaline sõlmib lepingu uue avatud tarnijaga, esitab uus avatud tarnija seitsme tööpäeva jooksul enne soovitud tarnijavahetust andmevahetusplatvormi kaudu asjaomasele võrguettevõtjale järgmised andmed:
  1) turuosalise identifikaator;
  2) uue avatud tarnija äriregistri kood ja EIC-kood;
  3) tarbimiskoha mõõtepunkti EIC-kood või -koodid, kui mõõtepunkte on tarbimiskohas mitu; 4) avatud tarnija vahetumise aeg.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 1 nimetatud turuosalise identifikaator on füüsilisel isikul isikukood ning juriidilisel isikul äriregistri kood, isiku- või äriregistri koodita isikul muu unikaalne dokumendinumber.

  (6) Avatud tarnija vahetub kalendrikuu vahetusel esimesel bilansiperioodil.

  (7) Mõõtepunktides, kus mõõteandmete edastamine toimub kauglugemisseadmega, fikseerib võrguettevõtja arvestuse aluseks oleva gaasi koguse kauglugemisseadmega edastatud andmete alusel.

§ 7.   Tarbija vahetumine

  (1) Tarbija vahetumisel sõlmib uus tarbija tarbimiskoha mõõtepunkti kohta võrgulepingu ning avatud tarne lepingu. Ühe mõõtepunkti kohta saab sõlmida ühe avatud tarne lepingu ja ühe võrgulepingu.

  (2) Avatud tarnija esitab võrguettevõtjale käesoleva määruse § 6 lõike 4 punktides 1–3 nimetatud informatsiooni ja teatab avatud tarne lepingu jõustumise päeva.

  (3) Avatud tarne lepingu alusel saab gaasi tarbida alates võrgulepingu jõustumise kuupäevast.

  (4) Uue võrgulepingu korral on võrguettevõtjal võimalus sisestada võrgulepingut andmevahetusplatvormi üks päev enne võrgulepingu alusel võrguteenuse alustamise kuupäeva.

  (5) Uue võrgulepingu korral on avatud tarnijal võimalus avatud tarne lepingut sisestada andmevahetusplatvormi kuni kaks päeva pärast uue võrgulepingu alusel võrguteenuse alustamise kuupäeva.

§ 8.   Avatud tarne lepingu sõlmimine tarbija või tootja vahetumisel

  (1) Kui tootja või tarbija vahetub, sõlmib tarbimis- või tootmiskoha uus tarbija või tootja uue avatud tarne lepingu hiljemalt eelmise lepingu lõppemise ajaks.

  (2) Võrgulepingu lõpetamise korral lõpeb avatud tarne leping võrgulepingu lõppemise päeva bilansiperioodi lõpus.

§ 9.   Bilansihalduri vahetamine

  (1) Avatud tarnija teatab võrguettevõtjale bilansihalduri vahetamisest vähemalt 14 kalendripäeva ette.

  (2) Avatud tarnija võib bilansihaldurit vahetada kalendrikuu vahetudes esimesel bilansiperioodil.

§ 10.   Võrguettevõtja vahetumine

  Kui võrguettevõtja tegevuspiirkonna muutmise tulemusel satub turuosalise liitumispunkti asukoht teise võrguettevõtja tegevuspiirkonda, teatab võrguteenust osutav võrguettevõtja sellest vähemalt 30 kalendripäeva ette:
  1) avatud tarnijale, kes osutab avatud tarne teenust liitumispunktis, mille suhtes võrguettevõtja vahetub;
  2) turuosalisele, kelle võrguettevõtja vahetub.

2. jagu Avatud tarne ahela bilansivastutus 

§ 11.   Avatud tarne tagamine avatud tarne lepinguta

  (1) Kui turuosalisel ei ole avatud tarnijaga avatud tarne lepingut, loetakse tema avatud tarnijaks kuni uue lepingu sõlmimiseni see võrguettevõtja, kelle võrguga on tema tarbimiskoht ühendatud.

  (2) Avatud tarne lepingu puudumisel ei saa avatud tarnija gaasiturul tegutseda.

  (3) Võrguettevõtja võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avatud tarne teenuse osutamiseks nimetada müüja, kes võrguettevõtja võrguga ühendatud turuosalisele avatud tarnet osutab.

  (4) Võrguettevõtja osutab turuosalisele käesoleva paragrahvi kohaselt avatud tarnet:
  1) võrgust võetud gaasi koguse eest bilansigaasi hinnaga, millele lisab põhjendatud kulutuste summa;
  2) võrku antud gaasi koguse eest tasuta.

  (5) Avatud tarne ahela bilansivastutusega seotud andmevahetus korraldatakse andmevahetusplatvormi kaudu.

3. jagu Turuosaliste andmevahetus 

§ 12.   Avatud tarnijaga seotud andmevahetus

  (1) Turuosaliste andmevahetus toimub andmevahetusplatvormi kaudu.

  (2) Avatud tarnija vahetamisega seotud andmevahetus toimub andmevahetusplatvormi kasutamise ja sellega liitumise tehnilises juhendis (edaspidi andmevahetusplatvormi tehniline juhend) esitatud protseduuri kohaselt. Andmevahetusplatvormi kasutamise ja sellega liitumise tehnilise juhendi koostab süsteemihaldur ning avaldatakse süsteemihalduri veebilehel.

§ 13.   EIC-kood

  (1) Mõõtepunkti EIC-koodi määramiseks eraldab süsteemihaldur võrguettevõtjale koodivahemiku.

  (2) EIC-koodi aluseks on sümbolikombinatsioon, mille vahemiku on võrguettevõtjale andnud süsteemihaldur. Võrguettevõtja omistab mõõtepunkti koodi süsteemihalduri kehtestatud vormi järgides nii, et igal mõõtepunktil oleks unikaalne EIC-kood.

  (3) Füüsilisel isikul on EIC-koodi määramise aluseks isikukood, juriidilisel isikul äriregistri kood, isiku- või äriregistri koodita isikul muu unikaalne dokumendinumber.

  (4) EIC-koodide register asub andmevahetusplatvormil.

  (5) EIC-kood väljastatakse igale turuosalisele andmevahetusplatvormi kaudu.

§ 14.   Mõõtepunkti tehnilised andmed andmevahetusplatvormis

  (1) Mõõtepunkti kohta kogutavate tehniliste andmete loetelu on esitatud andmevahetusplatvormi tehnilises juhendis.

  (2) Mõõtepunkti tehnilised andmed peavad sisaldama järgmist teavet:
  1) mõõtepunkti EIC-kood;
  2) mõõtmisviis ja mõõtepunkti tüüp – kas kauglugemisseadmega, kohtlugemisseadmega või virtuaalne mõõtepunkt;
  3) mõõtepunkti suhtes sõlmitud võrgulepingu kehtivus ja lepingupoolte nimed;
  4) tarbija tüüp ja märge, kas tegemist on kaitstud tarbijaga;
  5) mõõtepunkti asukoha aadress;
  6) kas mõõtepunkt on võrguettevõtja teeninduspiirkonna piirimõõtepunkt;
  7) kas võrguühendus on avatud või suletud.

  (3) Juhul kui tarbijale või tootjale ei ole võrgulepingu alusel paigaldatud mõõtesüsteemi, sisestab võrguettevõtja andmevahetusplatvormi vastava mõõtepunkti virtuaalse mõõtepunktina.

  (4) Võrguettevõtja vastutab, et tema sisestatud mõõtepunkti tehnilised andmed andmevahetusplatvormil on igal ajahetkel korrektsed.

§ 15.   Bilansiperioodi gaasikoguste määramine

  (1) Võrguettevõtja esitab andmevahetusplatvormile kahesuunalised kas tundide lõikes või bilansiperioodide põhised gaasi koguse mõõteandmed kuupmeetrites ja energiaühikutena kilovatt-tundides.

  (2) Võrguettevõtja määrab bilansiperioodi gaasikoguse andmed oma võrgu mõõtepunktide kaupa järgmiselt:
  1) kauglugemisseadme kasutamisel vastavalt mõõteandmetele;
  2) kohtlugemisseadme kasutamisel põhimõttel, et kohtloetavate mõõtepunktide gaasikoguste summa bilansiperioodis on võrku sisenenud gaasikogus bilansiperioodis, millest lahutatakse maha kauglugemisseadmega mõõtepunktide gaasikoguste summa samas bilansiperioodis;
  3) kohtlugemisseadmega varustatud mõõtepunkti kogus bilansiperioodis arvutatakse, korrutades kogu arvestusperioodi gaasi koguse antud mõõtepunktis vastaval bilansiperioodil kogu kohtlugemisseadmega varustatud mõõtepunktide gaasi koguse osakaaluga kogu arvestusperioodi kohtlugemisseadmega varustatud mõõtepunktide gaasi kogusest.

§ 16.   Andmete esitamine andmevahetusplatvormile

  (1) Võrguettevõtja edastab vastavalt andmevahetusplatvormi tehnilisele juhendile andmevahetusplatvormile iga oma mõõtepunkti kohta järgmised andmed:
  1) käesoleva määruse §-s 14 nimetatud mõõtepunkti tehnilised andmed;
  2) võrgulepingu puhul võrgu kasutamise lepingu sõlminud turuosalise äriregistri kood või füüsilise isiku puhul isikukood, isiku- või äriregistri koodita isikul muu unikaalne dokumendinumber;
  3) muudatused varem edastatud andmetes;
  4) bilansiperioodide põhised või tundide lõikes mõõteandmed kuupmeetrites ja kilovatt-tundides.

  (2) Avatud tarnija edastab andmevahetusplatvormile andmed selle turuosalise gaasimüügi lepingu kehtivusaja kohta, kellele ta avatud tarne teenust osutab.

  (3) Võrguettevõtja edastab andmevahetusplatvormile mõõteandmed nende mõõtepunktide kaupa, kus mõõtmine toimub kauglugemisseadmega, igal tööpäeval kella 13.00-ks:
  1) jooksva kuu eelmistel bilansiperioodidel võrgust võetud gaasi koguse kohta;
  2) jooksva kuu eelmistel bilansiperioodidel võrku antud gaasi koguse kohta.

  (4) Võrguettevõtja edastab andmevahetusplatvormile mõõtepunktide kaupa lõplikud mõõteandmed gaasi koguste kohta iga kuu seitsmendaks kuupäevaks:
  1) eelmise kuu bilansiperioodidel võrgust võetud gaasi kogus;
  2) eelmise kuu bilansiperioodidel võrku antud gaasi kogus.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 3–4 nimetatud gaasi kogused esitatakse andmevahetusplatvormile nii kuupmeetrites kui ka kilovatt-tundides.

  (6) Bilansiportfelli mõõtepunktide tarbimisandmete prognoosimiseks saab avatud tarnija viimase 12 kuu mõõteandmed andmevahetusplatvormilt.

§ 17.   Andmete saamine andmevahetusplatvormilt

  (1) Võrguettevõtjal on õigus andmevahetusplatvormi kaudu saada järgmisi andmeid:
  1) mõõtepunkti avatud tarnija EIC-kood;
  2) avatud tarne lepingu kehtivuse aeg.

  (2) Avatud tarnijal on õigus andmevahetusplatvormi kaudu saada avatud tarnijaga gaasimüügi lepingu sõlminud turuosalise või talle andmevahetusplatvormi kaudu selleks õiguse andnud turuosalise kohta järgmisi andmeid:
  1) turuosalise mõõtepunkti käesoleva määruse § 14 lõikes 2 nimetatud tehnilised andmed;
  2) turuosalise mõõtepunktiga seotud avatud tarne lepingu kehtivusaja teave;
  3) viimase 12 kuu mõõteandmed.

  (3) Müüjal või võrguettevõtjal on õigus saada andmevahetusplatvormi kaudu andmeid tarbija sõlmitud võrgulepingu kehtivusaja kohta, ning selle võrguettevõtja nimi, kellega leping on sõlmitud.

  (4) Tarbijal on õigus andmevahetusplatvormi kaudu saada järgmist informatsiooni:
  1) tarbija mõõtepunktis sõlmitud võrgulepingu kehtivusaeg ja selle võrguettevõtja nimi, kellega leping on sõlmitud;
  2) tarbija mõõtepunktis sõlmitud gaasimüügi lepingu kehtivusaeg ja lepinguosalise nimi;
  3) tarbijaga seotud mõõtepunktides mõõdetud gaasikogus;
  4) need avatud tarnijad, kellele tarbija on andnud õiguse oma tarbimisandmete nägemiseks ning kes on tarbija andmeid pärinud.

  (5) Avatud tarnija peab enne avatud tarne lepingu sõlmimist andmevahetusplatvormi kaudu kontrollima, kas sõlmitava lepingu teisel poolel on õigus kõnealuse mõõtepunkti suhtes tarnijat vahetada.

  (6) Turuosalisel on õigus saada andmevahetusplatvormilt XML-formaadis tasuta digitaalselt temaga seotud mõõtepunktide andmeid riigi infosüsteemi andmevahetuskihi kaudu teise infosüsteemi.

§ 18.   Korrektsiooniperiood ja tarbimiskoguste arvestus

  (1) Võrku antud ja võrgust võetud gaasi koguste kohta esitatud andmete erinevuse tuvastamisel tegelikust tarbimisest või tootmisest või mõõtesüsteemi rikke korral korrigeerib võrguettevõtja esitatud mõõteandmeid ja edastab vastava teabe andmevahetusplatvormile, mille kaudu edastatakse korrigeeritud mõõteandmed turuosalise avatud tarnijale.

  (2) Võrguettevõtjal on õigus mõõteandmeid korrigeerida tagasiulatuvalt kuni 12 kuud alates mõõtmise esialgsest teostamisest.

  (3) Kui korrigeeritav periood ületab bilansilepinguga määratud korrektsiooniperioodi, esitab võrguettevõtja tarbijale korrigeeriva arve võrguteenuse ja võrguettevõtja avatud tarne raames müüdud gaasi eest. Gaasimüüja arvestab gaasi korrigeeritud tarbimiskogustega ja esitab tarbijale vastavalt korrigeeriva arve.

  (4) Korrigeeritud tarbimiskogustega gaasi arve esitatakse vastavalt korrigeeritaval perioodil kehtinud võrgulepingus ja gaasilepingus kehtinud hinnale või võrguettevõtja avatud tarne raames müüdud gaasienergia hinnale.

  (5) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra alusel fikseeritud gaasi tarbimiskogus on suurem, kui tegelikult tarbitud kogus, maksab võrguettevõtja vahekoguse eest gaasimüüjale. Kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud korra alusel fikseeritud gaasi tarbimiskogus on väiksem, kui tegelikult tarbitud kogus, maksab gaasimüüja vahekoguse eest võrguettevõtjale.

  (6) Lõikes 5 sätestatud korda rakendatakse, kui korrigeeritava perioodi kohta on süsteemihaldur bilanssi selgitanud, kuid gaasimüüja on turuosalisega tasaarvestuse teinud.

4. peatükk Gaasi kvaliteedinõuded 

§ 19.   Gaasisüsteemi sisestatava gaasi kvaliteet

  (1) Gaasisüsteemi sisestatava gaasi kvaliteet peab vastama käesoleva määruse lisas sätestatud nõuetele.

  (2) Gaasisüsteemi sisestatava biometaani kvaliteet peab vastama käesoleva määruse lisas ja standardis EVS-EN 16723-1 esitatud või samaväärsetele nõuetele.

  (3) Ülekandevõrku sisestamise punktis võib biometaani hapnikusisaldus ületada lisas esitatud väärtust ja olla väiksem või võrdne 0,5 moolprotsendiga tingimusel, et ülekandevõrgu kõikides väljundpunktides on torustikus segunenud gaasi hapnikusisaldus lubataval tasemel väiksem või võrdne 0,02 moolprotsendiga. Sisestatava biometaani hapnikusisalduse lõplik piirväärtus fikseeritakse liitumislepingus.

  (4) Jaotusvõrku sisestamise punktis peab biometaani hapnikusisaldus olema madalam või võrdne 0,5 moolprotsendiga.

  (5) Gaasisüsteemi sisestatava gaasi temperatuur peab olema piirides 0–40 Celsiuse kraadi.

  (6) Gaasi kvaliteedinõuded on määratud leppetingimustel, milles gaasi absoluutne rõhk on 101,325 kilopaskalit ja gaasi temperatuur 20 Celsiuse kraadi.

5. peatükk Gaasi mahuühikute teisendamine energiaühikutesse 

§ 20.   Energiaühikutesse teisendamise lähteandmed

  (1) Energiaühikutesse teisendamise lähteandmed on:
  1) bilansiperioodi gaasi kogus kuupmeetrites;
  2) bilansiperioodi kohta avaldatud gaasi ülemine kütteväärtus kilovatt-tundides kuupmeetri kohta.

  (2) Võrguettevõtja avaldab hiljemalt arvestuskuule järgneva kuu kolmandaks tööpäevaks lõplikud kütteväärtused eelnenud arvestuskuu bilansiperioodide lõikes oma veebilehel. Võrguettevõtja säilitab gaasi ülemise kütteväärtuse andmeid vähemalt viis aastat selle mõõtmisest arvates.

§ 21.   Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse

  (1) Gaasikoguse teisendamine energiaühikutesse on gaasikoguse ja gaasi ülemise kütteväärtuse korrutis, mis arvutatakse järgmise valemi alusel:

kus:
E – gaasikogus energiaühikutena kilovatt-tundides;
Hs – gaasi ülemine kütteväärtus bilansiperioodil kilovatt-tundides kuupmeetri kohta;
V – mõõdetud gaasikogus bilansiperioodil kuupmeetrites.

  (2) Kilovatt-tundide väärtus esitatakse kahe koha täpsusega pärast koma.

6. peatükk Päritolutunnistus 

§ 22.   Päritolutunnistusel esitatavad andmed

  Päritolutunnistusel esitatakse järgnevad andmed:
  1) päritolutunnistuse väljastamise aeg ning tunnistuse identifitseerimisnumber;
  2) tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
  3) tootmisseadme asukoht, liik ja tootmisvõimsus;
  4) kuupäev, millal tootmisseade gaasi esimest korda väljastas;
  5) gaasi energiaühiku tootmise algus- ja lõppkuupäev;
  6) gaasi energiaühiku tootmiseks kasutatud toorainete loetelu;
  7) teave gaasi energiaühiku vastavuse kohta atmosfääriõhu kaitse seaduse § 120 lõike 1 alusel kehtestatud biokütuste ja vedelate biokütuste säästlikkuse kriteeriumitele.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 23.   Määruse jõustumine

  Määrust rakendatakse alates 2017. aasta 1. augustist.

Kadri Simson
Majandus- ja taristuminister

Merike Saks
Kantsler

Lisa Gaasisüsteemi sisestava gaasi kvaliteeditingimused

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json