Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2019, 1

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vastu võetud 25.07.2019 nr 66

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 5 lõike 2 punkti 7 ja § 28 lõike 21, ülikooliseaduse § 211 lõike 1 ja rakenduskõrgkooli seaduse § 12 lõike 1 alusel ning juhindudes erakooliseaduse § 51 lõike 10 punktist 2.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruse nr 178 „Kõrgharidusstandard” lisa 3 „Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu” kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2. Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi Euroakadeemia õppe läbiviimise õiguse kehtetuks tunnistamise osas läbi haridus- ja teadusministri 10. septembri 2018. a käskkirjaga nr 326 algatatud riiklikus järelevalves, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas1.

§ 3. Määruse vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, mis puudutab Euroakadeemia õppe läbiviimise õigust.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. augustil 2019. a.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel https://www.hm.ee/et/ministeerium/dokumendiregister

Jüri Ratas
Peaminister

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa 3 Õppekavagrupid, nendes kõrgharidustaseme õpet läbiviivad õppeasutused ning nende antavate diplomite ja akadeemiliste kraadide nimetuste loetelu

/otsingu_soovitused.json