Teksti suurus:

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2021, 3

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muutmine

Vastu võetud 23.07.2021 nr 45

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 18. septembri 2015. a määrust nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Toetust ei saa taotleda maaeluministri 30. septembri 2015. a määruse nr 6 „Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ja tunnustatud tootjarühma põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus” §-s 3 nimetatud tunnustatud tootjaorganisatsioon, tunnustatud tootjarühm ega nende valitseva mõju all olev ettevõtja.”;

2) paragrahvi 31 lõiget 2 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis, on taotlejal § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise ehitamise korral kinnistusraamatus asjaõigusseaduse § 79 lõike 2 kohaselt märkus, millest nähtub, et taotlejal on õigus ja võimalus teha kavandatav investeering ning investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutada vähemalt viis aastat arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;”;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust võib taotleda järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub Eestis:
1) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku seadme ostmine;
2) Euroopa Liidu toimimise lepingu I lisaga hõlmatud põllumajandustoodetest I lisaga hõlmatud või I lisaga hõlmamata toodete töötlemiseks või töötlemiseks ja turustamiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.”;

4) paragrahvi 4 lõiget 4 täiendatakse pärast sõnu „investeeringuobjektiks on” tekstiosaga „lõike 1 punktis 1 nimetatud”;

5) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA)” sõnaga „PRIA”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) ehitise kohta peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
2) ehitis ja selle alune maa peavad olema taotleja omandis või peab taotleja kasuks olema seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.”;

7) paragrahvi 5 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas ja § 6 punktis 9 asendatakse tekstiosa „lõikes 1” tekstiosaga „lõike 1 punktis 1”;

8) paragrahvi 5 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

„(21) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustab ehitise:
1) püstitamise maksumus;
2) laiendamise maksumus;
3) rekonstrueerimise maksumus;
4) rajamise maksumus;
5) paigaldamise maksumus.

(22) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtavad omanikujärelevalve kulud.”;

9) paragrahvi 6 punktis 6, § 151 lõike 3 punktis 2 ning § 20 lõike 2 punktis 2 ja lõikes 4 asendatakse tekstiosa „2023.” tekstiosaga „2025.”;

10) paragrahvi 6 punktist 17 jäetakse välja sõnad „ehitustegevusega seotud kulud ehitusseadustiku tähenduses ja”;

11) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 171 järgmises sõnastuses:

„171) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmise ja paigaldamise kulud, juurdepääsutee või parkla rajamise kulud, veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi ehitamise kulud, kui nimetatud tegevus ei moodusta osa ehitusprojektis ettenähtud ehitustöödest;”;

12) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „investeeringuobjekti” sõnadega „või tegevuse”;

13) paragrahvi 7 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „spetsifikatsioonile” tekstiosaga „(edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus)”;

14) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 6 asendatakse sõna „hinnapakkumus” sõnadega „investeeringuobjekti hinnapakkumus” vastavas käändes;

15) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab ta olema saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad investeeringuobjekti hinnapakkumused iga ehitise kohta eraldi ja hinnapakkumus peab sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmisi andmeid:
1) ehitise nimetus;
2) ehitise ehitisregistri kood;
3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.”;

16) paragrahvi 7 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumust põhjendama.

(5) Investeeringuobjekti hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.”;

17) paragrahvi 7 lõiget 7 täiendatakse pärast sõna „aktsionär” tekstiosaga „, liige”;

18) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) PRIA koostab § 7 lõikes 31 nimetatud investeeringuobjekti hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”;

19) paragrahvi 8 lõikes 3 asendatakse sõna „kaks” sõnaga „kolm”;

20) paragrahvi 9 lõiget 5 täiendatakse pärast sõnu „kui ühe” sõnadega „tegevuse ja”;

21) paragrahvi 10 lõike 7 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Taotleja esitab” tekstiosaga „Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seade, esitab taotleja”;

22) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, esitab taotleja kavandatava investeeringu nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
1) väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
2) hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel, mis tõendab, et taotleja kasuks on seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
3) paragrahvi 31 lõike 2 punktis 21 sätestatud märkuse aluseks oleva lepingu ärakiri, kui investeeringuobjekti alune maa on kaasomandis;
4) investeeringuobjekti hinnapakkumused ja § 7 lõikes 31 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse eelarve iga ehitise kohta eraldi.”;

23) paragrahvi 10 lõikes 10 asendatakse sõna „tegevuse” sõnaga „tegevuste”;

24) paragrahvi 12 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja kavandatava tegevuse” tekstiosaga „, kavandatava tegevuse ja investeeringuobjekti”;

25) paragrahvi 16 lõiget 1 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
4) iga ehitise kohta § 7 lõikes 31 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse kuluaruanne, kui investeeringuobjektiks on ehitis.”;

26) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) PRIA koostab lõike 1 punktis 4 nimetatud ehitustegevuse kuluaruande vormi ja avaldab selle oma veebilehel.”.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json