Teksti suurus:

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.08.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.07.2023, 1

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruse nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” muutmine

Vastu võetud 26.07.2023 nr 50

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. juuni 2022. a määruses nr 50 „Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „taastuvallikatest toodetud energia edendamisse tehtavateks investeeringuteks ettenähtud abi” sõnadega „investeeringuteks ettenähtud abi taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku ning tõhusa koostootmise edendamiseks”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse tekstiosa „üleeuroopalise tähtsusega projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga” (ELT C 8481, 25.11.2021, lk 1–12” tekstiosaga „üleeuroopalist huvi pakkuvate tähtsate projektide elluviimise toetamiseks antava riigiabi kokkusobivust siseturuga” (ELT C 528, 30.12.2021, lk 10–18)”;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 3 punktis 5 asendatakse tekstiosa „punktis 49 alusel uue ettevõtte või üksuse rajamiseks või uue toote tootmiseks” tekstiosaga „punkti 49 alusel olemasoleva ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamiseks, uue ettevõtte või üksuse asutamiseks või ettevõtte toodangu mitmekesistamiseks”;

5) paragrahvi 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) investeering on § 7 lõike 2 alusel elluviidav tegevus või tegevused olemasoleva ettevõtte tootmisvõimsuse suurendamiseks, uue ettevõtte või üksuse asutamiseks või ettevõtte toodangu või tegevuse mitmekesistamiseks;”;

6) paragrahvi 3 punktist 12 jäetakse välja sõnad „ja TAI raamistiku”;

7) paragrahvi 3 punkt 14 sõnastatakse järgmiselt:

„14) turutingimused on turutingimused üldise grupierandi määruse artikli 2 punkti 39a tähenduses;”;

8) paragrahvi 3 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 6 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „TAI raamistiku punktis 28 sätestatud tingimustest” tekstiosaga „Euroopa Komisjoni 28. oktoobri 2022. a teatise „Teadus- ja arendustegevuseks ning innovatsiooniks antava riigiabi raamistik” (ELT C 414, 28.10.2022, lk 1–38) (edaspidi TAI raamistik) punktis 29 sätestatud tingimustest”;

10) paragrahvi 6 lõikes 4 asendatakse arv „29” arvuga „30”;

11) paragrahvi 7 lõike 2 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) alginvesteeringu või uut majandustegevust soodustava alginvesteeringu elluviimine;
2) taastuvallikatest toodetud energia ja vesiniku edendamiseks tehtavate investeeringute elluviimine, välja arvatud investeeringud päikese- ja tuuleparkide rajamisse;”;

12) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Lõike 2 punktis 3 toodud tegevusele toetuse taotlemisel peavad toetatavad tegevused sisalduma Euroopa Komisjoni IPCEI teatise alusel tehtud lubavas otsuses.”;

13) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Hoonestatud kinnisasja soetamisel kohaldub ühissätete määruse artikli 64 lõike 1 punktis b toodud piirmäär.”;

14) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Abikõlblikud on § 7 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuse elluviimiseks vajalikud investeeringukulud.”;

15) paragrahvi 8 lõikest 8 jäetakse välja sõnad „haldus- ja”;

16) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 81 järgmises sõnastuses:

„(81) IPCEI teatise alusel toetust saava projekti halduskulud on abikõlblikud, kui neid arvutatakse ühtse määra alusel arvestatuna otsestest personalikuludest, lähtudes ühissätete määruse artikli 54 punkti b kohasest ühtsest määrast.”;

17) paragrahvi 8 lõike 12 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) hoonestamata kinnisasja omandamise kulu;”;

18) paragrahvi 8 lõike 12 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) liiklusseaduse § 2 punktis 34 sätestatud liikurmasina soetamise kulu, välja arvatud juhul, kui soetatav liikurmasin on vajalik toetuse saaja majandustegevuse teostamiseks ning toetuse saaja võtab liikurmasina põhivarana arvele;”;

19) paragrahvi 9 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „hinnangu koostamine” tekstiosaga „või ehitamise korral ehitusprojekti”;

20) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) IPCEI teatise alusel riigiabi saava projekti tegevused on abikõlblikud alates vastava eelteatise esitamise kuupäevast, kuid mitte varem kui 1. jaanuarist 2021. a.”;

21) paragrahvi 10 lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse arv „50” arvuga „55”;

22) paragrahvi 10 lõike 7 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lõike 2 alusel lubatud maksimaalset toetuse summat võib ületada § 7 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud tegevuste toetamiseks üldise grupierandi määruse artikli 4 lõike 1 punkti i alapunktides (ii) ja (iii) toodud piirmäärasid mitte ületavalt ja kui projekt vastab kõigile järgmistele tingimustele:”;

23) paragrahvi 11 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Paragrahvi 7 lõike 2 punktis 2 nimetatud tegevuseks üldise grupierandi määruse artikli 41 alusel toetuse taotlemisel on toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest:
1) 45 protsenti, kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 41 lõike 7 punkti a alusel;
2) 30 protsenti, kui toetust taotletakse üldise grupierandi määruse artikli 41 lõike 7 punkti b alusel.

(3) Paragrahvi 7 lõike 2 punktis 3 nimetatud tegevuseks toetuse taotlemisel on toetuse maksimaalne osakaal IPCEI projekti abikõlbliku kogueelarve osana esitatud riigiabi maksimaalse summa osakaal, mis ei ole rohkem kui 2/3 projekti abikõlblikust kogueelarvest ja mille Euroopa Komisjon on heaks kiitnud.”;

24) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 23 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 16 lõikes 3 asendatakse sõna „kuus” sõnaga „kolm”;

26) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse sõnad „projekti rahastamispuudujääki” sõnadega „projektile lubatud toetuse maksimaalset osakaalu”;

27) paragrahvi 31 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõigetega 2 ja 3 järgmises sõnastuses:

„(2) 2023. aasta juulis vastu võetud § 9 lõike 3 muudatust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. juulist 2022. aastal.

(3) Enne 2023. aasta juulis vastu võetud § 16 lõike 3 muudatust esitatud projektiplaanile antud positiivne eelhinnang kehtib kuus kuud selle andmisest arvates.”.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json