Teksti suurus:

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 “Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 31

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 123 “Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord” muutmine

Vastu võetud 31.12.2007 nr 63

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 92 lõike 2 punkti 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 123 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse aruandluse kord» (RTL 2002, 121, 1764; 2004, 97, 1532) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Juriidilisest isikust suurklient käesoleva määruse tähenduses on klient, mille vähemalt kaks kolmest majandusnäitajast on viimase kinnitatud majandusaasta aruande põhjal suuremad kui seaduse § 30 lõikes 5 sätestatud majandusnäitajad.»;

2) paragrahvi 3 lõikes 6 asendatakse sõnad «punktidele 1–3» sõnadega «lõike 1 punktidele 1–2»;

3) paragrahvi 3 lõikes 7 asendatakse sõnad «punktile 5» sõnadega «lõike 1 punktile 4»;

4) paragrahvi 3 lõike 9 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Investeerimisteenuse liigile 3 vastava teenuse osutamise puhul ei kuulu turuväärtuste summa alla nende väärtpaberite turuväärtused, mida hoitakse investeerimisasutuse klientide arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel.»;

5) lisas 1 asendatakse sõnad «Turuväärtuste summa 9» läbivalt sõnadega «Turuväärtuste summa»;

6) lisa 1 II osas asendatakse tekst «Aruande struktuur jaguneb üheksaks alaliigiks:» tekstiga «Aruande struktuur jaguneb järgmisteks alaliikideks:»;

7) lisa 1 II osa punktid 5 kuni 12 tunnistatakse kehtetuks;

8) lisa 1 III osa punktid 5 kuni 12 tunnistatakse kehtetuks ja punkt 13 sõnastatakse järgmiselt:

« 13. Turuväärtuste summa

Aruande selles osas näidatakse investeerimisteenuse liigi identifikaatorile 2 ja 3 vastava teenuse osutamise puhul turuväärtuste summa aruandeperioodi viimase tööpäeva lõpu seisuga. Turuväärtuste summa näidatakse Eesti kroonides ümardatuna täisühikuteni. Teiste investeerimisteenuste (investeerimisteenuste liigi identifikaator 1) puhul on turuväärtuste summaks 0 (null).»;

9) paragrahv 6 tunnistatakse kehtetuks;

10) lisad 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json