Teksti suurus:

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 121 “Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 35

Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruse nr 121 “Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord” muutmine

Vastu võetud 31.12.2007 nr 67

Määrus kehtestatakse «Tagatisfondi seaduse» § 42 lõike 3, § 53 lõike 6 ja § 54 lõike 2 alusel.

§ 1. Rahandusministri 23. oktoobri 2002. a määruses nr 121 «Investorikaitse osafondi kvartaliosamakse arvutamise ning investeeringu väärtuse määramise kord» (RTL 2002, 121, 1762; 2003, 7, 58) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) tuletisinstrument vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» § 2 lõikele 9;»;

2) määruse tekstis asendatakse sõna «tuletisväärtpaber» läbivalt sõnaga «tuletisinstrument» vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) reguleeritud väärtpaberiturg (edaspidi reguleeritud turg) vastavalt «Väärtpaberituru seaduse» §-le 3 või muu reguleeritud turg, mis on korrapäraselt korraldatav ning selle vahendusel on võimalik avalikkusel omandada või võõrandada väärtpabereid;»;

4) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu mahu määramiseks liidetakse väärtpaberiportfelli valitsemiseks investeerimisasutuse käsutuses olevad klientide raha jäägid ja väärtpaberite turuväärtused eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga.»;

5) paragrahv 6 lõige 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3) investeerimisasutuse kliendi arvel Eesti Väärtpaberite Keskregistris avatud väärtpaberikontodel hoitavaid investeeringuid, mis vastavalt seaduse § 44 lõikele 2 ei kuulu Fondi poolt tagamisele.»;

6) paragrahvi 6 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Lõikes 1 nimetatud investeeringu maht määratakse eelneva kvartali viimase tööpäeva seisuga hoitavate väärtpaberite turuväärtuse alusel.».

§ 2. Käesolevat määrust kohaldatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json