Teksti suurus:

Tolli ülddeklaratsioonide töötlemise süsteemi SUMDEC rakendamisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 32

Tolli ülddeklaratsioonide töötlemise süsteemi SUMDEC rakendamisega seotud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 31.12.2007 nr 64

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 30 lõike 9, § 44 lõike 7, § 52 lõike 4 ja § 54 lõike 9 alusel.

§ 1. Rahandusministri 27. aprilli 2004. a määruses nr 100 «Nõuded tollilaole, tolliterminalile ja hoiukohale, tollilao, tolliterminali ja hoiukoha pidamise loa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise ning kauba hoidmise kord» (RTL 2004, 54, 919; 2006, 91, 1688) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) loa taotleja valduses oleva territooriumi ja hoonete asendiplaan, kus on märgitud asutatava tollilao, tolliterminali või hoiukoha pindalad ja juurdepääsu teed;
2) hoonete plaanid, kus on märgitud asutatava tollilao, tolliterminali või hoiukoha ruumide pindalad ning sisse- ja väljapääsud;»;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega, loetelu § 23 lõikes 3 nimetatud mõõtmisteks sobivatest mõõtevahenditest ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutitest ja neid laadimissõlmedega ühendavatest torustikest, punkrilaeval lisaks lipudokumendi ärakiri;»;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) mõõtevahendite taatlustunnistused või vastavusdeklaratsioonid. Kui pädeval mõõtjal puudub võimalus kasutada mõõtevahendit, mis kuulub «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse, siis kalibreerimistunnistus;»;

4) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

« 9) tollilao või tolliterminali korral töökorralduse eeskirja (edaspidi töökorraldus) projekt;»;

5) paragrahvi 3 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) paragrahv 23 lõikes 3 nimetatud mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendavad andmed.»;

6) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Hoiukoha loa taotlusele ei ole vaja lisada käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud aruande näidist.»;

7) paragrahvi 5 lõike 1 preambul sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluse menetlemise käigus täiendavad loa taotleja ja järelevalve tolliasutus koostöös töökorralduse projekti, kajastades selles:»;

8) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded;»;

9) paragrahvi 5 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalve tolliasutus kooskõlastab loa taotleja allkirjastatud töökorralduse, mis on väljastatava loa lahutamatuks osaks. Põhjendatud juhtudel võib toll kooskõlastada tollilao ja tolliterminali ühtse töökorralduse.»;

10) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tolli nõudmisel muudetakse kooskõlastatud töökorraldust, kui muutmise vajadus on tingitud õigusaktidega kehtestatud või tollijärelevalvega seotud nõuetest.»;

11) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) loa väljastanud maksu- ja tollikeskuse nimetus ning paberkandjal väljastatud loa korral täiendavalt pitsati jäljend, tolliasutuse juhataja nimi ja allkiri;»;

12) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahv 10 tunnistatakse kehtetuks;

14) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ajal, mil loa kehtivus on peatatud, ei ole lubatud kaupa tollilattu, tolliterminali või hoiukohta vastu võtta, lubatud on kaupa väljastada.»;

15) paragrahvi 12 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Tollilattu, tolliterminali või hoiukohta jäänud ühendusevälisele kaubale tuleb enne loa kehtetuks tunnistamist kohaldada mõnda tollikäitlusviisi.»;

16) 3. peatükki täiendatakse §-ga 121 järgmises sõnastuses:

« § 121. Ladustaja

Tolliterminalis on ladustajaks kauba saaja või tema esindaja. Hoiukohas on ladustajaks hoiukoha pidaja.»;

17) paragrahvi 13 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kaup paigutatakse tolliterminali «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses nimetatud ülddeklaratsiooni ning hoiukohta sisenemisdeklaratsiooni alusel pärast ladustamisteate esitamist ning tollilt mahalaadimisloa saamist.

(2) Tolliterminali või hoiukoha pidaja (v.a volitatud kaubasaaja) esitab tollile ladustamisteate elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel pärast kauba tolliterminali või hoiukoha territooriumile saabumist. Ladustamisteate esitamisel registreerib elektrooniline andmetöötlussüsteem selle viivitamatult ja annab ladustamisteatele tolli viitenumbri.»;

18) paragrahv 14 sõnastatakse järgmiselt:

« § 14. Teabe esitamine tollitõkendi olemasolu korral

(1) Kui kaubale või transpordivahendile, millel see kaup asub, on paigaldatud tollitõkend, esitab tolliterminali või hoiukoha pidaja ladustamisteatel teabe tollitõkendi seisukorra kohta.

(2) Tolliametnik eemaldab tollitõkendi või annab elektroonilises andmetöötlussüsteemis loa selle eemaldamiseks vastavalt «Tolliseaduse» § 44 lõike 7 alusel rahandusministri määrusega kehtestatud korrale.»;

19) paragrahv 15 sõnastatakse järgmiselt:

« § 15. Kauba hoiukohta paigutamise erijuhud

(1) Transiidi tolliprotseduuriga ühendusevälisest riigist Eestisse toimetatud kauba ajutiseks ladustamiseks hoiukohas esitab isik transiitveo lõpetamiseks tollile sisenemisdeklaratsiooni. Sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse «Esimese saabumiskoha kood» märgitakse tolliasutuse, kus transiitvedu lõpetatakse, nimi ja kood.

(2) Tolliterminalis oleva kauba ajutiseks ladustamiseks hoiukohas esitab isik tollile sisenemisdeklaratsiooni. Sisenemisdeklaratsiooni lahtrisse «Esimese saabumiskoha kood» märgitakse tolliterminali töökorralduses määratud tolliformaalsusi teostava tolliasutuse nimi ja kood.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 2 nimetatud tolliformaalsusi teostatakse vastavalt «Tolliseaduse» § 28 lõike 2 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusele, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.»;

20) paragrahvi 16 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ladustamisteade on tolliterminali või hoiukoha pidaja kinnitus kauba vastuvõtmiseks tolliterminali või hoiukohta.

(2) Ladustamisteade täidetakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis eesti keeles. Esitatud ladustamisteatel ei ole võimalik parandusi teha.

(3) Andmetöötlussüsteemi tõrgete korral esitatakse ladustamisteade paberkandjal, mille vorm kooskõlastatakse tolliga.»;

21) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Ladustamisteate lahtrite täitmine

Tolliterminali või hoiukoha pidaja täidab ladustamisteate lahtrid järgmiselt:
Ladustamisteate esitaja
Märgitakse tolliterminali või hoiukoha pidaja nimi, äriregistri kood ja loa number.
Tolliterminali või hoiukoha pidaja viitenumber
Märgitakse ladustamisteatele tolliterminali või hoiukoha pidaja poolt antav viitenumber.
Ülddeklaratsiooni liik ja number
Märgitakse ülddeklaratsiooni, millel olevad kaubad ajutisele ladustamisele paigutatakse, liik, number ja kuupäev. Kui ülddeklaratsioonil ei ole numbrit, märgitakse ainult ülddeklaratsiooni nimetus ja kuupäev.
Ladustaja
Märgitakse ladustaja nimi, isiku- või äriregistri kood ja aadress.
Allkiri/autentimine
Märgitakse isiku, kes ladustamisteate täidab, ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning telefoninumber.
Kauba kirjeldus
Märgitakse kauba kirjeldus, mille alusel on võimalik kaupa identifitseerida.
Üldsõnalised kirjeldused (nt «koondsaadetis», «üldine last» või «osad») ei ole lubatud.
Tollitõkendid
Kui kaubale on paigaldatud tollitõkend, siis märgitakse tõkendi number ning tollitõkendi seisukorra kirjeldus.
Imporditolliasutus
Märgitakse selle tolliasutuse nimi ja kood, kuhu ladustamisteade esitatakse.
Väljastamise kuupäev
Märgitakse kuupäev, hiljemalt millal tuleb kaubale tollikäitlusviisi rakendada.
Erinevused
Täidetakse juhul, kui kauba vastuvõtmisel avastati erinevusi ülddeklaratsioonile märgitud ja tegelikult vastuvõetud kauba vahel.»;

22) paragrahvi 22 lõikesse 2 lisatakse pärast sõna «tolliterminal» vastavas käändes sõnad «ja hoiukoht» vastavas käändes;

23) paragrahvi 22 lõike 3 esimene lause tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 23 lõike 3 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 23 lõiked 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Kui aktsepteeritud tollideklaratsioonil või ülddeklaratsioonil märgitud andmete ja tegelikult vastuvõetava kauba vahel ilmnevad mõõtemääramatusest suuremad erinevused või kui inventuuri käigus avastatakse erinevus arvestuses kajastatud ja tegeliku laoseisu vahel, koostavad ladustaja ja tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja erinevuste kohta akti kahes eksemplaris ja allkirjastavad selle. Andmed kauba tegelike koguste kohta kantakse laoarvestusse.

(5) Koostatud akt esitatakse tollilao, tolliterminali või hoiukoha pidaja poolt tollile kolme tööpäeva jooksul laadimisloa saamisest arvates, kui töökorralduses ei ole kokku lepitud muud tähtaega. Tolliterminali või hoiukoha pidaja esitab akti elektroonilise andmetöötlussüsteemi vahendusel.»;

26) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Ajutiselt ladustatud kauba väljatoimetamisel tolliterminalist jätkatakse ajutist ladustamist tollile esitatud sisenemisdeklaratsiooni alusel kauba saaja hoiukohas või rakendatakse kaubale mõnda tollikäitlusviisi.»;

27) paragrahvi 26 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Ajutiselt ladustatud kauba väljatoimetamisel hoiukohast rakendatakse vabasse ringlusse lubamise, ajutise importimise, seestöötlemise või tollikontrolli all töötlemise tolliprotseduuri. Põhjendatud juhul võib rakendada transiidi tolliprotseduuri.»;

28) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Taotlus ühenduse tolliseadustiku artikli 49 lõikes 1 sätestatud tähtaja pikendamiseks esitatakse tollile paberkandjal. Kui tähtaja pikendamine on põhjendatud, teeb toll elektroonilisse andmetöötlussüsteemi uue tähtaja kohta vastava märke.»;

29) määruse lisa tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 90 «Tollitõkendite panemise ja eemaldamise kord» (RTL 2004, 50, 870; 2006, 37, 640) § 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tollitõkendi eemaldab tolliametnik. Tollitõkendi võib eemaldada ka asjaomane isik, kui toll on andnud selleks loa. Tollitõkendi eemaldamise kirjalikuks loaks on tolliametniku allkirja, kuupäeva ja isikliku pitsati jäljendiga kinnitatud märge «Laadimine lubatud» tollideklaratsioonil või muul dokumendil või digitaalselt allkirjastatud dokument, kui tollieeskirjades ei ole ette nähtud teisiti. Tollitõkendi eemaldamise loaks elektroonilises andmetöötlussüsteemis on märge laadimise lubamise kohta või märge tollideklaratsioonil kauba vabastamise kohta (v.a transiidi tolliprotseduuril).».

§ 3. Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruses nr 92 «Täiendavad juhised vabatsoonis ja vabalaos tegutsemiseks ning tegutsemisloa väljastamise, loa kehtivuse peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord» (RTL 2004, 50, 872; 2006, 91, 1687) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) vedelike hoiustamiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid koos tehnoloogilise protsessi kirjeldusega ning loetelu § 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisteks sobivatest mõõtevahenditest ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni teatis metroloogilise kontrolli läbinuks tunnistatud mõõtemahutitest ja neid laadimissõlmedega ühendatavatest torustikest;
3) mõõtevahendite taatlustunnistused või vastavusdeklaratsioonid. Kui pädeval mõõtjal puudub võimalus kasutada mõõtevahendit, mis kuulub «Mõõteseaduse» § 7 lõike 3 alusel majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud metroloogilisele kontrollile kuuluvate mõõtevahendite nimistusse, siis kalibreerimistunnistus;»;

2) paragrahvi 3 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) töökorralduse eeskirja (edaspidi töökorraldus) projekt;»;

3) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) paragrahv 13 lõikes 1 nimetatud mõõtmisi teostava mõõtja pädevust tõendavad andmed.»;

4) paragrahvi 4 lõike 1 preambul sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Taotluse menetlemise käigus täiendavad loa taotleja ja järelevalve tolliasutus koostöös töökorralduse projekti, kajastades selles:»;

5) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8) tollijärelevalve tagamiseks vajalikud nõuded.»;

6) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Järelevalve tolliasutus kooskõlastab loa taotleja allkirjastatud töökorralduse, mis on väljastatava loa lahutamatuks osaks.»;

7) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

« (3) Tolli nõudmisel muudetakse kooskõlastatud töökorraldust, kui muutmise vajadus on tingitud õigusaktidega kehtestatud või tollijärelevalvega seotud nõuetest.»;

8) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

« 6) loa väljastanud maksu- ja tollikeskuse nimetus ning paberkandjal väljastatud loa korral täiendavalt pitsati jäljend, tolliasutuse juhataja nimi ja allkiri;»;

9) paragrahvi 7 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 13 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks.

§ 4. Määrus jõustub 2008. aasta 1. veebruaril.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Tea VARRAK

/otsingu_soovitused.json