Teksti suurus:

Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2011, 3

Kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste lubade väljaandmise kord ja lubade vormid

Vastu võetud 23.08.2011 nr 16

Määrus kehtestatakse «Muinsuskaitseseaduse» § 24 lõike 5 ja § 25 lõike 8 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal tööde ja tegevuste loa (edaspidi tööde luba) taotlemise ja andmise kord;
  2) tööde lubade vormid, mis on esitatud määruse lisades 1–2.

§ 2.  Tööde luba

  (1) Tööde luba annab selle omajale õiguse kinnismälestisel, selle kaitsevööndis ja muinsuskaitsealal üheks või mitmeks käesoleva määruse paragrahvis 3 nimetatud töödest ja tegevustest.

  (2) Tööde luba antakse taotluses esitatud tähtajaks, kuid mitte kauemaks kui viis aastat.

  (3) Tööde luba võib loa omaja põhjendatud taotlusel pikendada ühe korra kuni viie aasta võrra.

  (4) Tööde loa annab Muinsuskaitseamet.

  (5) Tööde luba vormistatakse Muinsuskaitseameti A4 formaadis blanketile.

§ 3.  Tööde loa alusel tehtavad tööd

  (1) Kinnismälestisel on tööde loata keelatud järgmised tööd ja tegevused:
  1) konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine;
  2) mis tahes seda kahjustava või selle ilmet muutva objekti, sealhulgas teisaldatava objekti, näiteks kioski, müügipaviljoni või välikohviku, valgustus- ja muu seadme, tehnovõrgu ja ‑rajatise, teabekandja ning reklaami paigaldamine;
  3) haljastus-, raie-, kaeve- ja maaparandustööd;
  4) kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
  5) mullatööd ja maaharimine.

  (2) Kinnismälestise kaitsevööndis on tööde loata keelatud ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd, maaparandustööd ning kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine.

  (3) Muinsuskaitsealal on tööde loata keelatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 sätestatud tööd ja tegevused ning muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmine.

  (4) Konserveerimine, restaureerimine ja ehitamine võib muu hulgas hõlmata järgmisi tegevusi:
  1) katusealuse väljaehitamine ning kangialuse ja õue kinni- ja täisehitamine;
  2) ajalooliselt väljakujunenud tänavatevõrgu, ehitusjoone ja kinnistute piiride muutmine;
  3) katusemaastiku ja ehitise fassaadi, sealhulgas uste, akende, treppide, väravate jms muutmine;
  4) mälestise või ehitise ilme muutmine, sealhulgas värvilahenduse muutmine, samuti ehitusdetailide ümberpaigutamine;
  5) algupärasest erinevate ja algupäraseid matkivate ehitusmaterjalide kasutamine;
  6) kinnismälestise siseruumis avatud arhitektuursete ja konstruktiivsete elementide ja detailide eemaldamine ja rikkumine ning konstruktsioonide algsest asukohast eemaldamine, katmine või nende muul viisil rikkumine;
  7) kinnismälestisel teede, trasside ja võrkude rajamine.

  (5) Tööde luba kinnistu, millel paikneb arheoloogiamälestis, või muinsuskaitsealal paikneva kinnistu maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on kooskõlastanud sellekohase detailplaneeringu või sellekohaste projekteerimistingimuste alusel koostatud restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekti.

  (6) Tööde luba kinnismälestise kaitsevööndis ja ajaloo- ning arheoloogiamälestisel kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui Muinsuskaitseamet on andnud nendeks loa kaitsekohustuse teatises esitatud leevendustes.

  (7) Tööde luba muinsuskaitsealal kavandatavateks töödeks ja tegevusteks ei ole vaja taotleda juhul, kui konkreetne töö või tegevus on lubatud muinsuskaitseala põhimääruses sätestatud leevendustega.

§ 4.  Tööde loa taotlemine

  (1) Tööde luba võib taotleda kinnismälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise omanik või valdaja.

  (2) Tööde loa taotleja esitab Muinsuskaitseametile kirjaliku taotluse, milles on märgitud taotleja nimi, isikukood või registrikood, elukoha aadress, sidevahendite numbrid ja e-posti aadress.

  (3) Taotluses esitatakse:
  1) kinnismälestise või muinsuskaitsealal paikneva ehitise nimetus ja asukoht;
  2) töö või tegevus, mida kinnismälestisel, selle kaitsevööndis või muinsuskaitsealal soovitakse teha (edaspidi kavandatav töö) kirjeldus;
  3) kavandatava töö või tegevuse aeg;
  4) juhul, kui töö tegemiseks on nõutav ehitusluba või kirjalik nõusolek, selle andmise kuupäev.

  (4) Juhul, kui kavandatav töö või tegevus on üks käesoleva määruse § 3 lõike 1 punktis 2 nimetatud töödest ja tegevustest ning restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekt ei ole nõutav, lisatakse taotlusele tööde sisu ja ulatust ning kavandatud lahendusi selgitavad joonised.

  (5) Juhul, kui kavandatav töö seisneb konserveerimises, restaureerimises või ehitamises ja selleks on nõutav muinsuskaitse eritingimusi järgiv ning Muinsuskaitseameti kooskõlastatud restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekt, esitatakse taotluses lisaks lõikes 3 sätestatud andmetele projekti kooskõlastamise kuupäev.

  (6) Juhul, kui kavandatav töö seisneb konserveerimises või restaureerimises, esitatakse taotluses lisaks lõigetes 3 ja 5 sätestatud andmetele:
  1) viide konserveerimis- või restaureerimistööde tegemise kokkuleppele käesoleva paragrahvi lõikes 7 nimetatud tööde tegijaga, milles on esitatud vähemalt kokkuleppe kehtivuse aeg ja tööde tegija nimi;
  2) muinsuskaitselise järelevalve tegija andmed.

  (7) Konserveerimis- või restaureerimistööde tegemise kokkulepe võib olla järgmise isiku või asutusega (edaspidi tööde tegija):
  1) ettevõtja, sihtasutus, mittetulundusühing või vastutav spetsialist, kellele on antud „Muinsuskaitseseaduse“ § 36 lõikes 1 sätestatud restaureerimise või konserveerimise tegevusluba;
  2) füüsiline isik, kellele on antud kutse, mis tõendab töö tegemiseks vajalikku kompetentsust;
  3) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutus ning avalik-õiguslik juriidiline isik, kes teeb tööd seaduse või põhimääruse alusel.

§ 5.  Taotluse läbivaatamine, tööde loa andmine või andmisest keeldumine

  (1) Muinsuskaitseamet vaatab taotluse läbi, otsustab tööde loa andmise või sellest keeldumise ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult taasesitatavas vormis kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (2) Sõltuvalt kavandatavast tööst või tegevusest võib tööde luba olla:
  1) restaureerimise, konserveerimise ja ehitamise korral tööde alustamise luba, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 1;
  2) muude tööde ja tegevuste korral väikesemahuliste tööde luba, mille vorm on esitatud käesoleva määruse lisas 2.

  (3) Muinsuskaitseamet keeldub tööde alustamise loa andmisest juhul, kui taotlejal puudub nõutav:
  1) konserveerimis- või restaureerimistööde tegemise kokkulepe käesoleva määruse § 4 lõikes 7 nimetatud tööde tegijaga;
  2) muinsuskaitse eritingimusi järgiv ja Muinsuskaitseameti kooskõlastatud restaureerimise, konserveerimise või ehitamise projekt.

  (4) Muinsuskaitseamet keeldub väikesemahuliste tööde loa andmisest juhul, kui kavandatav töö või tegevus:
  1) rikub mälestise vaadeldavust;
  2) ohustab mälestist, muinsuskaitsealal paiknevat ehitist või muinsuskaitseala.

§ 6.  Tööde alustamise loa muutmine

  (1) Juhul, kui lõppeb konserveerimis- või restaureerimistööde tegemise kokkulepe tööde alustamise loale kantud tööde tegijaga, teavitab loa omaja kohe Muinsuskaitseametit ning esitab tööde alustamise loa muutmise taotluse, milles on kajastatud:
  1) tööde alustamise loa andmed;
  2) muutunud andmed, eelkõige uue tööde tegija andmed ning temaga sõlmitud konserveerimis- või restaureerimistööde kokkulepe.

  (2) Muinsuskaitseamet vaatab esitatud taotluse läbi, teeb otsuse tööde alustamise loale kantud andmete muutmiseks või sellest keeldumiseks ja teavitab sellest taotlejat kirjalikult või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

  (3) Muinsuskaitseamet võib tööde alustamise loale kantud andmete muutmisest keelduda juhul, kui ilmneb, et puudub kokkulepe uue tööde tegijaga.

§ 7.  Tööde loa kehtetuks tunnistamine

  (1) Muinsuskaitseamet tunnistab tööde loa kehtetuks järgmiste juhtudel:
  1) ilmneb, et tööde loa aluseks olnud taotluses esitati valeandmeid;
  2) tööde loa omaja ei ole täitnud käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud kohustust;
  3) käesoleva määruse § 6 lõikes 3 sätestatud juhul loale kantud andmete muutmisest keeldumise korral;
  4) tööde ja tegevuste käigus avastatakse kultuuriväärtusega leid, kinnismälestise osa või arheoloogiline kultuurikiht ning tööde ja tegevuste jätkamine senises tööde loas määratud korras ning mahus ohustab seda.

  (2) Tööde loa kehtetuks tunnistamisest teavitab Muinsuskaitseamet tööde loa omajat kirjalikult taasesitatavas vormis viie tööpäeva jooksul.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json