Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2011, 11

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 25.08.2011 nr 117

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse“ § 24 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 276 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord“ (RT I 2006, 61, 461) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) Euroopa Liidu osalus on toetuse hulka kuuluv rahaline abi, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 1 nimetatud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest;

8) sihttase on nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 78 lõike 1 tähenduses abikõlblike kulude, sama artikli lõike 2 tähenduses riigiabi projektidele tehtavate ettemaksete ning sama artikli lõike 6 tähenduses finantskorraldusvahenditesse tehtud toetuse ja omafinantseeringu sissemaksete (edaspidi abikõlblikud väljamaksed) summa ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksete summa prioriteetse suuna rakendusasutuste lõikes.“;

2) määrust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Sihttasemete määramine ja saavutamise seire

(1) Sihttasemed määratakse abikõlblikele väljamaksetele (lisa 1) ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksetele (lisa 2) prioriteetsete suundade lõikes kumulatiivselt aastateks 2011 kuni 2015. Kui prioriteetse suuna meetmete väljatöötamise eest vastutab kaks või enam rakendusasutust, määratakse sihttasemed prioriteetse suuna juures ka rakendusasutuste lõikes.

(2) Sihttasemete määramisel arvestatakse projekti Euroopa Liidu osaluse määra vastavalt rakenduskavas nimetatud prioriteetse suuna määrale.

(3) Sihttasemete saavutamise ja abinõude ellurakendamise seiret teevad rakendusasutused ja korraldusasutus.

(4) Korraldusasutus teavitab vähemalt kaks korda aastas rakendusasutusi ning Vabariigi Valitsust sihttasemete saavutamise tulemustest ja abinõude rakendamisel nende tulemustest.

(5) Kui sihttasemeid ei saavutata, esitab vastutav rakendusasutus koostöös Rahandusministeeriumiga esimesel võimalusel Vabariigi Valitsusele ülevaate kavandatavatest abinõudest raha kaotamise riskide maandamiseks.“;

3) määrust täiendatakse lisadega 1 ja 2 (lisatud).

Mart Laar
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jürgen Ligi
Rahandusminister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

Lisa 1 Abikõlblike väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes

Lisa 2 Euroopa Liidu osaluse väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes

/otsingu_soovitused.json