Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2011, 12

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seire ja hindamise ning seirekomisjoni moodustamise kord

Vastu võetud 22.12.2006 nr 276
RT I 2006, 61, 461
jõustumine 01.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.08.2011RT I, 29.08.2011, 1101.09.2011

Määrus kehtestatakse «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus reguleerib struktuuritoetuse (edaspidi toetus) kasutamise seire ja hindamise korraldamist rakenduskava tasandil, seirekomisjoni moodustamist ja tema töökorraldust ning sätestab seirekomisjoni ülesanded, sealhulgas rakenduskavade muutmise.

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) seire on Euroopa Liidu nõukogu (edaspidi nõukogu) määruse (EÜ) nr 1083/2006, millega nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi ja Ühtekuuluvusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1260/1999 (ELT L 210, 31.07.2006, lk 25–69), artikli 66 tähenduses pidev tegevus, mille käigus jälgitakse toetuse rakendamist ja tulemuslikkust. Seiret teostavad koostöös rakendusasutus, rakendusüksus ja toetuse saaja ning vajaduse korral saadakse seirearuandluse jaoks vajalikku teavet auditeerivalt asutuselt ja makseasutuselt;
  2) hindamine on nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 47 tähenduses toetuse kasutamise analüüsimine, mida tehakse eesmärgiga anda soovitusi toetuse kasutamise tulemuslikkuse suurendamiseks;
  3) juhtministeerium on rakenduskava eest vastutav rakendusasutus. Inimressursi arendamise rakenduskava juhtministeerium on Haridus- ja Teadusministeerium, elukeskkonna arendamise rakenduskava juhtministeerium on Keskkonnaministeerium, ettevõtluse, teadus- ja arendustegevuse ning infoühiskonna ja transpordi infrastruktuuri arendamise rakenduskava juhtministeerium on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;
  4) prioriteetne suund nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 2 punkti 2 tähenduses (edaspidi prioriteetne suund) on üks rakenduskava prioriteetidest, mis hõlmab omavahel seotud ja mõõdetavate eesmärkidega toiminguid;
  5) sisuline näitaja on rakenduskava või prioriteetse suuna eesmärgi kvantitatiivne väljendus;
  6) finantsnäitaja on rakenduskava, prioriteetse suuna, meetme või projekti eelarve väljendus, mis võimaldab mõõta rakenduskava, prioriteetse suuna, meetme või projekti finantsilist progressi;
  7) Euroopa Liidu osalus on toetuse hulka kuuluv rahaline abi, mida antakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 1 nimetatud struktuurifondide ja Ühtekuuluvusfondi vahenditest;
[RT I, 29.08.2011, 11 - jõust. 01.09.2011]
  8) sihttase on nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 78 lõike 1 tähenduses abikõlblike kulude, sama artikli lõike 2 tähenduses riigiabi projektidele tehtavate ettemaksete ning sama artikli lõike 6 tähenduses finantskorraldusvahenditesse tehtud toetuse ja omafinantseeringu sissemaksete (edaspidi abikõlblikud väljamaksed) summa ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksete summa prioriteetse suuna rakendusasutuste lõikes.
[RT I, 29.08.2011, 11 - jõust. 01.09.2011]

§ 3.   Seirekomisjoni moodustamine

  (1) Seirekomisjon moodustatakse iga rakenduskava jaoks vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 63 kolme kuu jooksul pärast rakenduskava heakskiitmist.

  (2) Rakenduskava seirekomisjoni moodustab juhtministeeriumi minister käskkirjaga.

  (3) Seirekomisjoni liikmeteks on vähemalt allpool nimetatud asutuste esindajad:
  1) juhtministeerium;
  2) prioriteetse suuna eest vastutavad rakendusasutused;
  3) Rahandusministeerium;
  4) partnerid nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 11 tähenduses.

  (4) Lisaks lõikes 3 nimetatutele võivad vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 64 lõikele 2 seirekomisjoni töös nõuandvas rollis osaleda Euroopa Komisjoni esindajad.

  (5) Prioriteetse suuna eest vastutav rakendusasutus võib rakenduskava prioriteetse suuna seire jaoks vajaduse korral moodustada seirekomisjoni.

§ 4.   Seirekomisjoni töökorraldus

  (1) Seirekomisjoni juhib juhtministeeriumi minister või tema poolt volitatud isik. Seirekomisjoni teenindab juhtministeerium.

  (2) Seirekomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt üks kord aastas.

  (3) Seirekomisjon võtab otsused vastu koosseisu häälteenamusega.

  (4) Juhtministeerium valmistab ette ja seirekomisjon kinnitab seirekomisjoni töökorra, milles on reguleeritud vähemalt:
  1) koosoleku kokkukutsumise kord;
  2) seirekomisjoni liikmete asendamise kord;
  3) seirekomisjoni koosoleku päevakorda ettepanekute esitamise kord ja ettepanekute esitamise tähtajad;
  4) koosoleku otsuste vastuvõtmise kord;
  5) koosoleku protokolli koostamise kord;
  6) seirekomisjoni liikmete vahel teabe vahetamise korraldamine.

§ 5.   Seirekomisjoni ülesanded rakenduskava muutmisel

  (1) Seirekomisjon täidab nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 65 toodud ülesandeid, sealhulgas kiidab heaks kõik rakenduskava muudatusettepanekud.

  (2) Rakenduskava muutmise algatamise ettepaneku esitab seirekomisjoni liige rakenduskava juhtministeeriumile, kes lisab ettepaneku seirekomisjoni koosoleku päevakorda vastavalt § 4 lõike 4 alusel kinnitatud töökorrale.

  (3) Seirekomisjoni poolt heakskiidetud rakenduskava muudatuse esitab juhtministeerium vastavalt «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 3 lõikes 3 sätestatule Vabariigi Valitsusele. Kui Vabariigi Valitsus muudatuse heaks kiidab, esitab korraldusasutus selle Euroopa Komisjonile kinnitamiseks. Euroopa Komisjoniga peab muudatuse osas läbirääkimisi juhtministeerium, kaasates vajaduse korral korraldusasutuse ja rakendusasutusi.

§ 6.   Seire aastaaruanne ja lõpparuanne

  (1) Prioriteetse suuna eest vastutav rakendusasutus koostab prioriteetse suuna seire aastaaruande . Nõuded prioriteetsete suundade seirearuannetes esitatavale teabele kehtestab «Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse» § 24 alusel juhtministeerium .

  (2) Juhtministeerium koostab prioriteetsete suundade seirearuannetele tuginedes rakenduskava seire aastaaruande ja esitab selle seirekomisjoni poolt kinnitatuna korraldusasutusele. Korraldusasutus edastab vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 67 aruande iga aasta 30. juuniks Euroopa Komisjonile.

  (3) Rakenduskava seire aastaaruanne peab sisaldama vähemalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artikli 67 lõikes 2 määratud teavet rakenduskavade finants- ja sisulise progressi, probleemide, abinõude ja tulemuste kohta.

  (4) Juhtministeerium koostab ja esitab korraldusasutusele rakenduskava teostamise kohta lõpparuande. Korraldusasutus edastab lõpparuande vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 67 Euroopa Komisjonile 31. märtsiks 2017. a.

§ 61.   Sihttasemete määramine ja saavutamise seire

  (1) Sihttasemed määratakse abikõlblikele väljamaksetele (lisa 1) ja Euroopa Liidu osaluse väljamaksetele (lisa 2) prioriteetsete suundade lõikes kumulatiivselt aastateks 2011 kuni 2015. Kui prioriteetse suuna meetmete väljatöötamise eest vastutab kaks või enam rakendusasutust, määratakse sihttasemed prioriteetse suuna juures ka rakendusasutuste lõikes.

  (2) Sihttasemete määramisel arvestatakse projekti Euroopa Liidu osaluse määra vastavalt rakenduskavas nimetatud prioriteetse suuna määrale.

  (3) Sihttasemete saavutamise ja abinõude ellurakendamise seiret teevad rakendusasutused ja korraldusasutus.

  (4) Korraldusasutus teavitab vähemalt kaks korda aastas rakendusasutusi ning Vabariigi Valitsust sihttasemete saavutamise tulemustest ja abinõude rakendamisel nende tulemustest.

  (5) Kui sihttasemeid ei saavutata, esitab vastutav rakendusasutus koostöös Rahandusministeeriumiga esimesel võimalusel Vabariigi Valitsusele ülevaate kavandatavatest abinõudest raha kaotamise riskide maandamiseks.
[RT I, 29.08.2011, 11 - jõust. 01.09.2011]

§ 7.   Strateegiline aruanne

  (1) Vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 29 koostab Rahandusministeerium koostöös rakendusasutustega 2009. ja 2012. aasta lõpuks kokkuvõtliku strateegilise aruande riikliku strateegilise raamistiku elluviimise kohta.

  (2) Aruanne koostatakse rakenduskavade seire aastaaruannete ja muude asjakohaste allikate põhjal.

  (3) Rahandusministeerium esitab aruande heakskiitmiseks Vabariigi Valitsusele ja seejärel Euroopa Komisjonile.

§ 8.   Hindamine

  (1) Rakenduskava raames korraldavad hindamisi rakendusasutused ja -üksused vastavalt vajadusele ning nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklis 48 toodud juhtudel.

  (2) Rakenduskavade üleseid hindamisi korraldab vastavalt vajadusele korraldusasutus.

  (3) Korraldusasutus moodustab hindamiste koordineerimiseks, hindamisküsimuste formuleerimiseks ja kvaliteedikontrolli teostamiseks hindamiste juhtkomisjoni.

  (4) Rakenduskavade üleste ja rakenduskava raames läbiviidavate hindamiste kohta koostab korraldusasutus koostöös rakendusasutuste ja -üksustega igal aastal tööplaani.

  (5) Hindamiste tööplaani kinnitab hindamiste juhtkomisjon.

  (6) Teabe rakenduskava hindamiste peamiste järelduste, soovituste ja nende elluviimise kohta esitab hindamist korraldanud rakendusüksus, rakendusasutus või korraldusasutus teadmiseks rakenduskava seirekomisjonile.

  (7) Euroopa Komisjoni poolt vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 1083/2006 artiklile 49 läbiviidava järelhindamise käigus peavad korraldusasutus, rakendusasutus ja -üksus esitama vajaduse korral teavet Euroopa Komisjonile.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2007. a.

Lisa 1 Abikõlblike väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes

Lisa 2 Euroopa Liidu osaluse väljamaksete sihttasemed prioriteetsete suundade ja valitsemisalade lõikes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json