Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2013, 1

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.08.2013 nr 127

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktidega 18–21 järgmises sõnastuses:

„18) õppejõu välisriigis lühiajalise enesetäiendamise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
19) õppejõu lühiajalise enesetäiendamise eesmärk;
20) välisriigi õppeasutuse nimi, kus õppejõud õpet läbi viis;
21) välisriik, kus õppejõud õpet läbi viis.”;

2) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) välisüliõpilane;”;

3) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 53–72 järgmises sõnastuses:

„53) kumulatiivselt arvestatud õppekava täitmise osakaal, perioodi algus- ja lõpukuupäev, õppekava täitmise osakaalu määramise otsuse kuupäev ning arvestatud ainepunktide arv (EAP);
54) lühiajaliselt välisriigis õppimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
55) seoses õppimisega lühiajaliselt välisriigis viibimise eesmärk;
56) õpingute nominaalkestuse pikendamise otsus ja selle kuupäev;
57) välisriigis õppekava täitmisel Eesti õppeasutuse poolt arvestatud ainepunktide arv (EAP);
58) välisriigi õppeasutuse nimi, kus üliõpilane lühiajaliselt õppis;
59) välisriik, kus üliõpilane lühiajaliselt õppis;
60) programmi nimetus, mille raames üliõpilane välisriigis õppis;
61) varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) otsuse kuupäev;
62) VÕTA raames arvestatud ainepunktide arv (EAP);
63) VÕTA raames arvestatud ainepunktide arvestamise tüüp;
64) õppeasutuse nimi, kus omandatud ainepunkte VÕTA raames arvestati;
65) VÕTA raames arvestatud ainepunktide originaalsoorituse kuupäev;
66) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse originaalnimi;
67) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse riik;
68) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase kõrghariduse aste;
69) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise eesmärk;
70) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
71) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase poolt Eesti õppeasutuses kogutud ainepunktide arv (EAP);
72) programmi nimetus, mille raames välisüliõpilane lühiajaliselt Eestis õppis.”;

4) paragrahvi 29 lõiget 7 täiendatakse kolmanda lausega järgmises sõnastuses:

„Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 51 ja 53–72 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse kõigi kõrgharidust omandavate üliõpilaste kohta.”;

5) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 42, 43, 46–48 ja 492 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 361 lõiked 8–10 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 22–23, 25–30, 34–35, 38–41, 44–45, 491 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktides 2–10, 14–141 ning 20–24 nimetatud andmed.

(9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 24–25, 30, 35, 38–41, 44–45, 491 ning 54–56 nimetatud andmed.

(10) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 162–164, 18, 30, 35, 38–41, 44–45 ning 491 nimetatud andmed.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määruse § 1 punkt 1 jõustub 1. septembril 2014. a.

  (2) Määruse § 1 punkt 3 jõustub § 26 lõike 1 punktide 61–65 osas 1. jaanuaril 2014. a.

  (3) Määruse § 1 punkt 3 jõustub § 26 lõike 1 punkti 53 osas 1. veebruaril 2014. a.

Urmas Reinsalu
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json