Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2013, 8

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.08.2013 nr 33

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 29.01.2013, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maksu- ja Tolliameti teenistusmärk antakse ameti ametnikule ja töötajale (edaspidi teenistuja) laitmatu tööülesannete või teenistuskohustuste (edaspidi teenistuskohustused) täitmise eest. Ameti teenistusmärkide andmise otsustab ameti peadirektor.”;

2) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

§ 8. Ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

Ameti struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitab rahandusminister käskkirjaga.”;

3) paragrahvi 9 lõikes 3 asendatakse sõna „ametikohad” sõnadega „ameti- või töökohad”;

4) paragrahvi 9 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna „ametijuhendiga” sõnadega „või töölepingus”;

5) paragrahvi 101 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 14 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) maksuvaldkonda puudutava rahvusvahelise koostöö ja välissuhete koordineerimine.”;

7) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „asetäitjate” sõnaga „asetäitja”;

8) paragrahvi 29 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) koordineerib, suunab ja kontrollib sisekontrolli osakonna, arendusosakonna, haldusosakonna, juriidilise osakonna, personaliosakonna ja teabeosakonna tööd;”;

9) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõna „abiteenistujatega” sõnaga „töötajatega”;

10) paragrahvi 29 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõnad „teenistujate ametijuhendid ja ametipalgad” sõnadega „ametnike ametijuhendid ja põhipalgad”;

11) paragrahvi 30 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektoril on asetäitja, kes allub vahetult peadirektorile.”;

12) paragrahvi 30 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „teisele peadirektori asetäitjale või”;

13) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) koordineerib, suunab ja kontrollib tulude osakonna, maksude osakonna, teenindusosakonna, tollikorralduse osakonna, kontrolliosakonna ja uurimisosakonna tööd;”;

14) paragrahvi 30 lõike 3 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) teeb ettepanekuid ameti teenistujate motiveerimiseks ja vajadusel nende vastutusele võtmiseks;”;

15) paragrahvid 31 ja 32 tunnistatakse kehtetuks;

16) paragrahvi 33 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja. Peadirektori asetäitja äraolekul asendab peadirektorit tema ettepanekul rahandusministri määratud ameti osakonnajuhataja.

(2) Erandjuhtudel võib rahandusminister määrata peadirektori asendajaks lõikes 1 nimetamata isiku.”;

17) paragrahvi 34 lõike 1 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§-dest 31−32” tekstiosaga „§ 30 lõike 3 punktist 1”;

18) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) teeb kõrgemalseisvale juhile ettepanekuid üksuse struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks ning üksuse teenistujate motiveerimiseks ja vajadusel nende vastutusele võtmiseks;”;

19) paragrahvi 34 lõike 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) taotleb üksuse teenistujatele täienduskoolitust teenistuskohustuste tulemuslikumaks täitmiseks;”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2013. aasta 1. septembril.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json