Teksti suurus:

Nõuded kutseõppeasutuse õpilaspiletile ja selle väljaandmise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2013, 19

Nõuded kutseõppeasutuse õpilaspiletile ja selle väljaandmise kord

Vastu võetud 28.08.2013 nr 26

Määrus kehtestatakse kutseõppeasutuse seaduse § 25 lõike 8 alusel.

§ 1.   Kutseõppeasutuse õpilaspilet

  (1) Kutseõppeasutuse õpilaspilet (edaspidi õpilaspilet) on kutseõppe tasemeõppes õppiva õpilase (edaspidi õpilane) õppimist tõendav dokument, mille annab välja kutseõppeasutus (edaspidi kool) pärast õpilase kandmist kooli õpilaste nimekirja.

  (2) Õpilaspilet võib olla isikut tõendavaks dokumendiks isikut tõendavate dokumentide seaduse §-s 4 kehtestatud tingimustel.

§ 2.   Õpilaspiletile kantavad andmed ja õpilaspileti vormistamine

  (1) Õpilaspileti plangi esiküljele, selle ülaossa trükitakse trükitähtedega sõna „ÕPILASPILET”.

  (2) Õpilaspileti plangi esiküljele, vasakule poole trükitakse käesolevas lõikes toodud järjekorras ülalt alla järgmised tekstid ning kantakse vastavad andmed:
  1) kooli nimi;
  2) õpilase ees- ja perekonnanimi;
  3) õpilase isikukood;
  4) kehtiv kuni (võib olla õpilaspileti numbriga ühel real).

  (3) Õpilaspiletile kantavad andmed peavad olema selgelt loetavad.

  (4) Õpilaspileti esiküljel, paremal pool on selle omaniku foto.

  (5) Õpilaspileti esiküljele kantakse õpilaspileti number. Õpilaspileti number on ühes koolis kordumatu.

  (6) Õpilane allkirjastab õpilaspileti, allkirjastamise koht on õpilaspileti tagaküljel.

  (7) Õpilaspileti plangile võib kanda kooli sümboolika.

  (8) Isikukoodi puudumisel kantakse õpilaspiletile õpilase sünniaeg.

  (9) Õpilaspilet vormistatakse vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

§ 3.   Õpilaspileti väljaandmine ja kasutamine

  (1) Õpilaspilet antakse õpilasele tasuta.

  (2) Õpilaspileti väljaandmise eest vastutab kooli direktor.

  (3) Õpilaspileti kasutamise kord sätestatakse kooli asjaajamiskorras.

§ 4.   Õpilaspiletite registreerimine

  (1) Kool registreerib igale õpilasele välja antud õpilaspileti vastavalt kooli asjaajamiskorrale.

  (2) Kool on kohustatud pidama arvestust õpilaspileti kätte andmise üle.

§ 5.   Õpilaspileti kehtivus

  (1) Kool tähistab õpilaspileti kehtivuse vastava kuupäeva lisamisega õpilaspiletile igal õppeaastal.

  (2) Õpilane või tema seaduslik esindaja on kohustatud õpilaspileti koolile tagastama peale õpilase väljaarvamist kooli õpilaste nimekirjast.

  (3) Õpilaspileti koolile tagastamise, tagastamisel kasutusest eemaldamise ja hävitamise kord sätestatakse kooli asjaajamiskorras.

§ 6.   Õpilaspileti korduv väljaandmine

  (1) Õpilasel või tema seaduslikul esindajal on õigus esitada koolile põhjendatud ja kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taotlus uue õpilaspileti saamiseks, kui:
  1) õpilaspilet on rikutud, hävinud, kadunud või varastatud;
  2) õpilase nimi või isikukood on muutunud.

  (2) Koolil on õigus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 toodud juhtudel nõuda õpilaselt või tema seaduslikult esindajalt õpilaspileti korduva väljaandmisega seotud otseste kulude hüvitamist direktori kehtestatud korras.

  (3) Kool vormistab ja registreerib uue õpilaspileti käesoleva määruse nõuete kohaselt.

§ 7.   Määruse rakendamise erijuhud

  (1) Ühisõppekaval õppivale õpilasele annab käesoleva määruse alusel õpilaspileti välja ühisõppekava koostöölepingu raames ühisõppekava hoidjana tegutsev kool.

  (2) Määruse rakendamisel rakenduskõrgkoolis täidab käesolevas määruses direktorile pandud ülesandeid rakenduskõrgkooli rektor.

Jaak Aaviksoo
Minister

Janar Holm
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json