Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2014
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2014, 17

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 28.08.2014 nr 139

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.

§ 1.   Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ muutmine

  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 14 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud andmest saadakse riigieksamite punktid õppeaineti põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 32 lõigete 1 ja 2, kodakondsuse seaduse § 9 lõike 6 ja keeleseaduse § 27 lõike 3 alusel asutatud lõpueksamite, eesti keele tasemeeksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami andmekogust.“;

2) paragrahvi 18 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 73–75 järgmises sõnastuses:
„73) tunnus üliõpilase esimese semestri kohta;
74) riikliku stipendiumi liik ja stipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäev;
75) õppeasutuse poolt väljastatavad või tema kaudu taotletud stipendiumid (v.a välislähetuse ja riiklikud stipendiumid) ja nende määramise algus- ja lõpukuupäev.“;

4) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 76 ja 77 järgmises sõnastuses:
„76) doktoranditoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev;
77) määratud doktoranditoetuse summa kuus.“;

5) paragrahvi 26 lõike 2 punktid 46 ja 67 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 71, 76 ja 77 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 51 ja 53–75 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse kõrgharidust omandavate üliõpilaste kohta.“;

7) paragrahvi 30 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:
„(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed nende muutumise päeval. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmed esitab õppeasutus iga semestri lõpus ning punktis 75 nimetatud andmed iga õppeaasta lõpus.“;

8) paragrahvi 32 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, täiendusõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa olemasolu kontrollimiseks.“;

9) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:
„25) normatiivne kohtade arv õppeasutuses;“;

10) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 34 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 57 järgmises sõnastuses:
„57) õppekavarühmade loetelu, milles toimub täienduskoolitus.“;

12) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 5–9 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 20 ja 21 sõnastatakse järgmiselt:
„20) õppekoha arvestuslik maksumus kuus (ainult üldhariduskoolide puhul);
21) üldhariduskooli huviringides osalevate õpilaste arv huvihariduse valdkonnas;“;

14) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 22–24 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:
„25) lasteaiakoha arvestuslik maksumus kuus;“;

16) paragrahvi 361 lõiked 8 ja 9 sõnastatakse järgmiselt:
„(8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 22–23, 25–30, 35, 38–41, 44–45, 491 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktis 2–4, 14–141 ning 20–21 nimetatud andmed.

(9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 24–25, 30, 35, 38–41, 44–45, 491 ning 54–57 nimetatud andmed.“;

17) paragrahvi 39 lõike 1 punktid 7, 9 ja 39 sõnastatakse järgmiselt:
„7) õppekava või kursuse maht (õppenädalates, ainepunktides, kutsehariduse arvestuspunktides või tundides);
9) õppekava tase, õpe või kutseõppe liik;
39) õppekavagrupis või õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse kehtivuse periood (alguskuupäev ja tähtajalise õiguse korral lõpukuupäev);“;

18) paragrahvi 41 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:
„(10) Haridus- ja Teadusministeeriumil või temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutusel on õigus nõuda õppeasutuse või huvikooli pidaja poolt esitatud andmete täpsustamist juhul, kui need pole piisavad õppekava või residentuuri programmi menetlemiseks. Haridus- ja Teadusministeerium ning temaga halduslepingu sõlminud riigi sihtasutus teavitavad õppeasutust puudulikest või ebatäpsetest andmetest e-kirja teel. Õppekava või residentuuri programmi alamregistrisse kandmise tähtaeg pikeneb õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks esitatud andmete ja dokumentide täiendamisele kulunud aja võrra.“;

19) paragrahvi 42 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:
„(4) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 61, 62, 17, 32–34, 42 ja 44 toodud andmeid.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. septembril 2014. a.

  (2) Paragrahvi 1 punkt 4 jõustub 1. jaanuaril 2015. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Jevgeni Ossinovski
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json