Teksti suurus:

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 1

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime muutmisega

Vastu võetud 21.08.2015 nr 82

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 36 lõike 2 punkti 1, § 36 lõike 6, § 37 lõike 3, § 67 lõike 2, § 71 lõigete 6 ja 7, § 74 lõike 4, § 105 lõike 6 ja § 122 lõike 2, kalandusturu korraldamise seaduse § 194 lõike 1 ja § 198 lõike 4, loomakaitseseaduse § 44 lõike 3 ja § 45 lõike 3, loomatauditõrje seaduse § 43 lõike 2, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse § 34 lõigete 3 ja 5, muuseumiseaduse § 17, § 18 lõike 2 ja § 20 lõike 4, söödaseaduse § 32 lõike 3, teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 7 lõike 21 ja § 13 lõike 1 punkti 3, toiduseaduse § 513 lõike 2 ja § 53 lõike 7, Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 ja § 43 lõike 5 ning veterinaarkorralduse seaduse § 6 lõike 8 ja § 221 lõike 1 alusel.

1. peatükk
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 1. Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 5. aprilli 2010. a määruse nr 41 „Nõuandetoetuse ja nõuandesüsteemi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 4 lõike 3 punktides 1 ja 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 2. Põllumajandusministri 16. juuni 2010. a määruse nr 71 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 16. juuni 2010. a määruse nr 71 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 5 lõigetes 3 ja 4 ning § 6 lõikes 9 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes ning § 5 lõigetes 6 ja 7 ning § 6 lõikes 6 ja lõike 7 punktis 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 3. Põllumajandusministri 12. novembri 2010. a määruse nr 109 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 12. novembri 2010. a määruse nr 109 „Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord” §-s 13 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 4. Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruse nr 26 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord” muutmine

Põllumajandusministri 21. märtsi 2011. a määruses nr 26 „„Eesti maaelu arengukava 2007–2013” seire ja hindamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 ja § 5 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 5. Põllumajandusministri 9. juuni 2011. a määruse nr 55 „Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 9. juuni 2011. a määruse nr 55 „Nõuandekeskusena tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 2 lõikes 4, § 6 lõikes 2, § 10 lõikes 4, § 11 lõikes 4 ja §-s 12 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes ning § 10 lõikes 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 6. Põllumajandusministri 18. juuli 2011. a määruse nr 67 „Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 18. juuli 2011. a määruse nr 67 „Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumile” sõnaga „Maaeluministeeriumile”.

§ 7. Põllumajandusministri 17. novembri 2011. a määruse nr 86 „Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord” muutmine

Põllumajandusministri 17. novembri 2011. a määruse nr 86 „Euroopa Liidu tasandil kaitstavate piiritusjookide geograafiliste tähiste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem siseriiklik kord” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumile” sõnaga „Maaeluministeeriumile” ja § 5 lõikes 1 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 8. Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määruse nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määruse nr 75 „Kohaliku tegevusgrupiga halduslepingu sõlmimise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, nõuded kohaliku tegevusgrupi kohta ning Leader-meetme raames antava kohaliku tegevusgrupi toetuse ja projektitoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” § 11 lõike 3 punktis 11 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumile” sõnaga „Maaeluministeeriumile”.

§ 9. Põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 14. oktoobri 2014. a määruse nr 85 „LEADERi kohaliku arengu strateegia ettevalmistamise toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” § 20 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 10. Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruse nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 1. aprilli 2015. a määruses nr 29 „„Eesti maaelu arengukava 2014–2020” raames antava tehnilise abi toetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3, § 5 lõigetes 1 ja 6, § 6 lõikes 4 ja § 7 lõikes 9 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 lõigetes 7 ja 8, § 6 lõigetes 5 ja 6, § 7 lõikes 7 ja § 9 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 11. Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” muutmine

Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruses nr 44 „Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja §-s 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvis 1 ja § 2 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „komisjoni määruses (EÜ) nr 564/2003” tekstiosaga „komisjoni määruses (EÜ) nr 546/2003”.

§ 12. Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” muutmine

Maaeluministri 28. aprilli 2015. a määruse nr 46 „Teadmussiirde pikaajaliste programmide rakendamise toetus” § 6 lõikes 3 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 13. Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 50 „Keskkonnasõbraliku puuvilja- ja marjakasvatuse toetus” § 10 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 14. Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” muutmine

Maaeluministri 29. aprilli 2015. a määruse nr 51 „Keskkonnasõbraliku köögivilja-, ravimtaime- ja maitsetaimekasvatuse ning maasikakasvatuse toetus” § 8 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 15. Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” muutmine

Maaeluministri 15. mai 2015. a määruse nr 61 „Nõustajate koolitustoetus” § 5 lõikes 4 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 16. Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” muutmine

Maaeluministri 17. juuni 2015. a määruse nr 68 „Teadmussiirde ja teavituse toetus” § 18 lõike 3 punktis 2 ja lõikes 4 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

2. peatükk
Kalandusturu korraldamise seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 17. Põllumajandusministri 8. veebruari 2008. a määruse nr 7 „Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 8. veebruari 2008. a määruse nr 7 „Euroopa Kalandusfondi toetuse objekti tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise tingimused ja kord” §-s 10 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 18. Põllumajandusministri 18. septembri 2008. a määruse nr 93 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 18. septembri 2008. a määruse nr 93 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 5.1 „Tehnilise abi toetus” raames toetuse andmise ning kasutamise tingimused ja kord” §-s 6 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” ning § 8 lõikes 3 asendatakse sõna „põllumajandusministri” sõnadega „valdkonna eest vastutava ministri”.

§ 19. Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 92 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 27. augusti 2009. a määruse nr 92 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.1 „Ühistegevused” tegevuse „Muud ühistegevused” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 16 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 20. Põllumajandusministri 11. novembri 2009. a määruse nr 107 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 „Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 11. novembri 2009. a määruse nr 107 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.2 „Veeloomastiku ja -taimestiku kaitse ja arendamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 16 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 21. Põllumajandusministri 25. märtsi 2010. a määruse nr 39 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 25. märtsi 2010. a määruse nr 39 „„Euroopa Kalandusfondi 2007–2013 rakenduskava” meetme 3.5 „Katseprojektid” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord” § 16 lõikes 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

3. peatükk
Loomakaitseseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 22. Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruse nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” muutmine

Põllumajandusministri 14. jaanuari 2013. a määruses nr 3 „Loomkatseprojekti loakomisjoni moodustamise kord ja töökord, loomkatseprojekti loataotluse ja loomkatse protokolli vormid” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja lõike 3 punktides 1 ja 16, § 9 lõikes 1 ning §-s 11 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 1 ning § 3 lõigetes 1 ja 10 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 23. Põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta” muutmine

Põllumajandusministri 7. märtsi 2013. a määruse nr 22 „Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta” § 4 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

4. peatükk
Loomatauditõrje seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 24. Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. novembri 2004. a määruse nr 179 „Sigade klassikalise katku ja sigade aafrika katku tõrje eeskiri” § 35 lõikes 2 ja § 48 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 25. Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 17. veebruari 2006. a määruse nr 25 „Teatud loomataudide tõrje eeskiri” § 34 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 26. Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 23. jaanuari 2007. a määruse nr 4 „Suu- ja sõrataudi tõrje eeskiri” § 55 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 27. Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määruse nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” muutmine

Põllumajandusministri 25. juuni 2007. a määruse nr 111 „Lindude gripi tõrje eeskiri” §-s 57 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister”.

§ 28. Põllumajandusministri 26. jaanuari 2010. a määruse nr 5 „Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 26. jaanuari 2010. a määruse nr 5 „Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord” § 5 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

5. peatükk
Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 29. Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” muutmine

Põllumajandusministri 30. juuli 2008. a määruse nr 79 „Toorpiima kvaliteediklasside nõuded, toorpiima koostisosade ja kvaliteedi määramise meetodid ja kord ning toorpiima koostisosade ja kvaliteedi näitajate analüüsimiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded” § 2 lõikes 3 ning § 6 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 30. Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 26. mai 2011. a määruse nr 45 „Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord” § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 31. Põllumajandusministri 19. jaanuari 2015. a määruse nr 6 „Põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded ja volituse taotlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 19. jaanuari 2015. a määruse nr 6 „Põllumajandustoodete analüüside tegemiseks volitatud laboratooriumile esitatavad nõuded ja volituse taotlemise kord” § 3 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

6. peatükk
Muuseumiseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 32. Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruse nr 47 „Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruses nr 47 „Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4, § 8 punktis 2 ning § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 33. Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruse nr 48 „Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruses nr 48 „Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4, § 8 punktis 2 ning § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 34. Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruse nr 49 „Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 9. juuli 2013. a määruses nr 49 „Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõigetes 2 ja 4, § 8 punktis 2 ning § 9 lõikes 3 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 35. Põllumajandusministri 11. juuli 2013. a määruse nr 51 „Riigimuuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” muutmine

Põllumajandusministri 11. juuli 2013. a määruse nr 51 „Riigimuuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu” §-s 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 36. Põllumajandusministri 17. septembri 2013. a määruse nr 59 „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord” muutmine

Põllumajandusministri 17. septembri 2013. a määruses nr 59 „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva riigimuuseumi juhi kandidaadile esitatavad nõuded ja avaliku konkursi läbiviimise kord”;

2) paragrahvis 1 ja § 6 lõikes 4 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõikes 3, § 6 lõikes 1 ning § 13 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

7. peatükk
Söödaseaduse alusel kehtestatud määruse muutmine

§ 37. Põllumajandusministri 9. mai 2007. a määruse nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid” muutmine

Põllumajandusministri 9. mai 2007. a määruse nr 72 „Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid” § 3 lõikes 1 ning § 4 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

8. peatükk
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 38. Põllumajandusministri 30. detsembri 2003. a määruse nr 112 „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” muutmine

Põllumajandusministri 30. detsembri 2003. a määruses nr 112 „Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord”;

2) paragrahvi 1 lõikes 1 ja § 2 lõikes 3 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 5 lõikes 3 ning § 6 lõigetes 1–4 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 39. Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 4. juuni 2013. a määruse nr 42 „Eesti Taimekasvatuse Instituudi põhimäärus” § 1 lõikes 1, § 16 lõikes 2 ja §-s 17 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

9. peatükk
Toiduseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 40. Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” muutmine

Põllumajandusministri 6. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Loomses toidus saasteainete riikliku järelevalve reguleerimise kord ning kontrollproovide võtmise ja analüüsimise meetodid” § 2 lõigetes 3 ja 6 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumile” sõnaga „Maaeluministeeriumile”.

§ 41. Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” muutmine

Põllumajandusministri 13. märtsi 2007. a määruse nr 20 „Nõuded referentlaboratooriumile ning referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse andmise taotluse sisunõuded, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ja taotluse menetlemise kord” § 2 lõikes 1 ning § 3 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 42. Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määruse nr 110 „Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimiseks” muutmine

Põllumajandusministri 28. novembri 2014. a määruse nr 110 „Õli ja rasva ning neid sisaldava toidu koostisnõue eruukhappe sisalduse kohta ning nende analüüsimise meetod eruukhappe sisalduse kontrollimiseks” § 3 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

10. peatükk
Vabariigi Valitsuse seaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

§ 43. Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 21. juuli 2000. a määruse nr 52 „Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti põhimäärus” §-s 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 44. Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruse nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 8. jaanuari 2004. a määruses nr 1 „Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 1, § 18 punktis 2, § 20 punktis 2, §-des 26 ja 27 ning §-s 29 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvides 2 ja 3, § 16 punktides 4 ja 6 ning §-s 17 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 45. Põllumajandusministri 14. oktoobri 2005. a määruse nr 102 „Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur” muutmine

Põllumajandusministri 14. oktoobri 2005. a määruses nr 102 „Maamajanduse Infokeskuse põhimäärus ja struktuur” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 2, § 3 lõikes 3, § 4 lõikes 2, § 5 lõigetes 2 ja 3, §-s 8, § 10 lõikes 3, §-des 12 ja 13 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõikes 1, § 3 lõikes 12, § 5 lõigetes 1–3, § 7 lõikes 2 ja § 11 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 46. Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 13. juuni 2007. a määruse nr 91 „Veterinaar- ja Toiduameti põhimäärus” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 47. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 93 „Harjumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 93 „Harjumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 48. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 94 „Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 94 „Hiiumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 49. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 95 „Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 95 „Ida-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 50. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 96 „Jõgevamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 96 „Jõgevamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 51. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 97 „Järvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 97 „Järvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 52. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 98 „Läänemaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 98 „Läänemaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 53. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 99 „Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 99 „Lääne-Virumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 54. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 100 „Põlvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 100 „Põlvamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 55. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 101 „Pärnumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 101 „Pärnumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 56. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 102 „Saaremaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 102 „Saaremaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 57. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 103 „Raplamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 103 „Raplamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 58. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 104 „Tartumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 104 „Tartumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 59. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 105 „Valgamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 105 „Valgamaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 60. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 106 „Viljandimaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 106 „Viljandimaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 61. Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruse nr 107 „Võrumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 14. juuni 2007. a määruses nr 107 „Võrumaa Veterinaarkeskuse põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”;

2) paragrahvi 6 punktis 12, §-s 7, § 8 lõike 1 punktis 12 ja lõikes 2, § 10 lõikes 1 ning §-s 12 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 62. Põllumajandusministri 23. septembri 2009. a määruse nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 23. septembri 2009. a määruse nr 97 „Põllumajandusameti põhimäärus” § 1 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumi” sõnaga „Maaeluministeeriumi”.

§ 63. Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruse nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 7. mai 2010. a määruses nr 54 „Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 1, § 7 lõike 1 punktis 10, § 24 lõigetes 2 ja 3 ning §-s 25 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvis 6, § 7 lõike 1 punktides 4, 9 ja 12 ja lõike 2 punktis 2, § 9 lõikes 1 ning § 24 lõikes 1 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

11. peatükk
Veterinaarkorralduse seaduse alusel kehtestatud määruse muutmine

§ 64. Põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruse nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” muutmine

Põllumajandusministri 7. aprilli 2015. a määruse nr 30 „Riikliku veterinaararstide registri põhimäärus” § 4 lõikes 2 ja §-s 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

12. peatükk
Rakendussäte

§ 65. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Urmas Kruuse
Maaeluminister

Ants Noot
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json