Teksti suurus:

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.11.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 3

Põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ning päritolunimetuste ja garanteeritud traditsiooniliste eritunnustega toodete nimetuste registreerimise taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord

Vastu võetud 18.07.2011 nr 67
RT I, 22.07.2011, 2
jõustumine 25.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 73 lõike 3 ja „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 1 lõike 2 ning nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta (ELT L 93, 31.03.2006, lk 1–11) artikli 7 lõigete 4 ja 5 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta (ELT L 93, 31.03.2006, lk 12–25) artikli 5 lõike 8 ja artikli 7 lõike 2 alusel.

§ 1.   Taotluse esitamine

  (1) Euroopa Ühenduses põllumajandustoodete või toidu registreerimiseks geograafilise tähisena või päritolunimetusena esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõigete 1 ja 2 tingimustele vastav ning õigustatud huvi omav rühm (edaspidi taotleja) Maaeluministeeriumile (edaspidi ministeerium) nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 5 lõike 3 ja vajaduse korral artikli 5 lõike 9 nõuete kohase registreerimistaotluse (edaspidi taotlus).
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Lõikes 1 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
  1) geograafilise piirkonna kaart A4-formaadis;
  2) nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklis 4 nimetatud spetsifikaat;
  3) komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 170, 06.07.2010, lk 57–75), lisas 1 sätestatud vormi kohane koonddokument;
  4) vajaduse korral taotluses märgitud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (3) Euroopa Ühenduses põllumajandustoodete või toidu registreerimiseks traditsioonilise eritunnusega toote nimetusena esitab nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 7 lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotleja ministeeriumile komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 (põllumajandustoodete ja toidu garanteeritud traditsiooniliste eritunnuste kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 109, 30.04.2010, lk 4–16), lisas 1 toodud vormi kohase taotluse.

  (4) Lõikes 3 nimetatud taotlusega koos esitatakse:
  1) nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 6 nimetatud spetsifikaat;
  2) taotleja soovi korral nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artikli 13 lõikes 2 nimetatud avaldus nimetuse reserveerimiseks;
  3) vajaduse korral taotluses märgitud asjaolusid tõendavad dokumendid.

  (5) Lõigetes 1–4 nimetatud dokumendid esitatakse ministeeriumile elektrooniliselt ja paberkandjal kahes eksemplaris.

§ 2.   Taotluse kontrollimine

  (1) Taotluse saamisel kontrollib ministeerium taotluse ja koos sellega esitatavate dokumentide olemasolu ning nende nõuetekohasust.

  (2) Kui esitatud taotluses või spetsifikaadis esineb puudusi, määrab ministeerium taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudusi tähtaegselt ei kõrvaldata, võib ministeerium jätta taotluse läbi vaatamata.

  (3) Taotluse läbi vaatamata jätmisest teatab ministeerium taotlejale kirjaga, milles põhjendatakse taotluse läbi vaatamata jätmist.

§ 3.   Menetlusest teatamine

  (1) Nõuetekohase geograafilise tähise ja päritolunimetuse taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi, koonddokumendi ja spetsifikaadi.

  (2) Nõuetekohase garanteeritud traditsioonilise eritunnuse nimetuse taotluse puhul avaldab ministeerium oma veebilehel taotleja nime, aadressi ja spetsifikaadi.

  (3) Ministeerium võimaldab soovijal tutvuda taotlusega.

  (4) Lisaks avaldab ministeerium oma veebilehel taotlusele vastuväite esitamise korda käsitleva teabe.

§ 4.   Vastuväide taotlusele

  (1) Õigustatud huvi omav isik võib esitada põhjendatud vastuväite taotlusele kolme kuu jooksul arvates ministeeriumi veebilehel taotluse avaldamisest. Pärast nimetatud tähtaega esitatud vastuväite võib jätta läbi vaatamata.

  (2) Vastuväide esitatakse määruse lisas toodud vormi kohaselt koos vastuväite aluseks olevaid asjaolusid tõendavate dokumentidega.

  (3) Ministeerium kontrollib vastuväite vastavust nõukogu määruses (EÜ) nr 509/2006 või nõukogu määruses (EÜ) nr 510/2006 sätestatud tingimustele 15 tööpäeva jooksul arvates vastuväite saamisest ning teavitab vastuväite esitajat tingimustele mittevastavast vastuväitest posti teel tähtkirjaga või väljastusteatega tähtkirjaga.

  (4) Ministeerium teavitab põhjendatud vastuväitest taotluse ja vastuväite esitajat, paludes neil saavutada kokkulepe ning teavitada sellest ministeeriumi kirjalikult ühe kuu jooksul arvates vastuväite esitamisest.

  (5) Lõikes 4 nimetatud tähtaja jooksul ministeeriumi teavitamata jätmise korral teeb ministeerium 15 tööpäeva jooksul vastuväite rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse.

§ 5.   Taotluse edastamise otsustamine

  (1) Ministeerium teeb taotluse edastamise või edastamata jätmise otsuse kuue kuu jooksul arvates taotluse saamisest. Taotluse edastamise otsuse tegemise korral edastab ministeerium taotluse viivitamata Euroopa Komisjonile.

  (2) Lõikes 1 nimetatud otsus tehakse taotlejale ja muudele menetlusosalistele teatavaks kümne tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 6.   Spetsifikaadi muutmise taotlus

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklite 6 ja 7 alusel registreeritud nimetuse spetsifikaadi muutmiseks esitab § 1 lõikes 1 nimetatud nõuetele vastav taotleja ministeeriumile komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 lisas 6 sätestatud vormi kohase muutmise taotluse elektrooniliselt ja paberkandjal kahes eksemplaris.

  (2) Nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklite 8 ja 9 alusel registreeritud nimetuse spetsifikaadi muutmiseks esitab § 1 lõikes 3 nimetatud nõuetele vastav taotleja ministeeriumile komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007 lisas 6 toodud vormi kohase muutmise taotluse elektrooniliselt ja paberkandjal kahes eksemplaris.

  (3) Spetsifikaadi muutmise taotlust menetletakse §-des 1–5 sätestatud korras.

§ 7.   Vastuväide Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele

  (1) Vastuväide Euroopa Liidu teises liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele esitatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 509/2006 artiklis 9 või nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 artiklis 7 sätestatud korras.

  (2) Vastuväide Euroopa Liidu teises liikmesriigis esitatud taotlusele ja spetsifikaadi muutmise taotlusele esitatakse põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuse ja geograafilise tähise puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 1898/2006 lisas 3 toodud vormil ning traditsioonilise eritunnusega põllumajandustoodete ja toidu nimetuse puhul komisjoni määruse (EÜ) nr 1216/2007 lisas 3 toodud vormil ministeeriumile elektrooniliselt ja paberkandjal kahes eksemplaris. Vastuväitele lisatakse vastuväite esitamise põhjust tõendavad dokumendid.

  (3) Ministeerium edastab Euroopa Komisjonile vastuväite viivitamata.

§ 8.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Vastuväide

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json