Teksti suurus:

Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid

Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 4

Referentlaboratooriumi volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid

Vastu võetud 09.05.2007 nr 72
RTL 2007, 41, 701
jõustumine 19.05.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Söödaseaduse» § 32 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 ametlike kontrollide kohta, mida tehakse sööda- ja toidualaste õigusnormide ning loomatervishoidu ja loomade heaolu käsitlevate eeskirjade täitmise kontrollimise tagamiseks (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141), artiklis 33 sätestatud riikliku referentlaboratooriumina (edaspidi referentlaboratoorium) tegutsemiseks volituse taotlemise ja andmise kord ning volitamise kriteeriumid.

§ 2.   Volitamise kriteeriumid

  Söödaalase referentlaboratooriumina tegutsemiseks volituse (edaspidi volitus) taotleja peab vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

§ 3.   Volituse taotlemise kord

  (1) Volituse taotleja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, mis sisaldab järgmisi andmeid:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja ja taotleja esindaja nimi, registri- või isikukood ning sidevahendite numbrid;
  2) taotleja asukoha ja tegevuskoha aadress;
  3) taotletava volituse ulatuse kirjeldus ja loetelu analüüsimeetodite kohta, mille kasutamiseks laboratoorium on akrediteeritud;
  4) laboratooriumi tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja ametikoht.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised dokumendid:
  1) akrediteerimisasutuse väljastatud laboratooriumi akrediteerimist tõendava tunnistuse ja selle lisa koopia;
  2) tegevuskava taotletava volituse ulatuses Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 882/2004 artikli 33 lõikes 2 sätestatud nõuete täitmiseks.

§ 4.   Volituse andmise kord

  (1) Volitus antakse või volituse andmisest keeldutakse valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga 20 tööpäeva jooksul arvates kirjaliku taotluse saamisest.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Volitus antakse määramata ajaks.

  (3) Volituse andmise või volituse andmisest keeldumise käskkirja ärakiri antakse taotlejale üle allkirja vastu või saadetakse taotlejale posti teel kolme tööpäeva jooksul arvates käskkirja andmise päevast.

  (4) Volituse ulatuse muutmiseks taotletakse uut volitust § 3 kohaselt.

  (5) Referentlaboratoorium teavitab volituse andmise taotlemisel esitatud selliste andmete muutumisest, mis võivad mõjutada tema ülesannete täitmist, viivitamata kirjalikult valdkonna eest vastutavat ministrit.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

/otsingu_soovitused.json