Teksti suurus:

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2022
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 7

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord

Vastu võetud 12.11.2010 nr 109
RT I, 22.11.2010, 2
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 65 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maaelu arengu toetuse (edaspidi toetus) andmisest ja kasutamisest teavitamise vahendid ja kord, toetuse andmise avalikustamise, toetatud objektide tähistamise ning Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73, artikli 58 lõikega 3 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013” (edaspidi arengukava).

§ 2.   Maaelu arengu toetuse kasutamisest teavitamine

  (1) Maaelu arengu toetuse saaja (edaspidi toetuse saaja), välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 36 nimetatud toetuse ja artikli 63 punktis a nimetatud 2. jao kohase toetuse saaja, teavitab avalikkust, et asjakohane projekt või tegevus viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

  (2) Avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja asjakohase projekti või tegevuse logo ja Euroopa Liidu embleemiga määruses sätestatud korras.

2. peatükk Toetuse andmisele ja kasutamisele viitamise kord 

§ 3.   Arengukava logo koostisosad ja tekst

  (1) Arengukava logo koosneb maaelu sümboliseerivast ringikujulisest kujutisest ja selle juurde kuuluvast tekstist „Euroopa Liit maaelu arenguks” (lisa, joonised 1 ja 2).

  (2) Arengukava logo kasutatakse määruses ning selle lisas esitatud kujul.

§ 4.   Arengukava logo kasutusviisid ja kirjatüüp

  (1) Arengukava logo võib kasutada ringtaustaga (lisa, joonis 1) või ilma ringtaustata (lisa, joonis 2).

  (2) Ühtlasel valgel või rohelisel taustal on soovitav eelistada ilma ringtaustata logo. Ebaühtlasel, kitsal või logo nähtavust muul moel vähendaval taustal on soovitav kasutada ringtaustaga logo.

  (3) Arengukava logo kirjatüübiks on Baker Signet (Regular) (lisa, joonis 3).

§ 5.   Arengukava logo värvid

  (1) Arengukava logo kasutatakse värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole arengukava logo võimalik värviliselt kujutada, võib logo kasutada must-valgena (lisa, joonis 4).

  (2) Arengukava logo värvikoodid on:
  1) roheline (Spotvärv: Pantone 362; CMYK C 75% M 15% Y 100% K 2%; RGB hex=#479D23);
  2) pruun (Spotvärv: Pantone 175; CMYK C 35% M 84% Y 100% K 51%; RGB hex=#662401;
  3) valge.

§ 6.   Euroopa Liidu embleemi kasutamine

  (1) Arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Euroopa Liidu embleemi värvid, embleemi graafiline kirjeldus ja standardvärvide määratlus on esitatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisa IV punktis 4.1.

  (2) Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

  (3) Euroopa Liidu embleemi all tuleb kasutada teksti „Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse”.

  (4) Euroopa Liidu embleemi kasutatakse värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole embleemi võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada must-valgena. Must-valge embleemi puhul on Euroopa Liidu embleemi raam must ning valgel taustal mustad tähed.

§ 7.   Leader-logo kasutamine

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 kohase toetuse, välja arvatud artikli 63 punktis a nimetatud 2. jao kohase toetuse puhul kasutatakse lisaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisa VI punktis 4.2 esitatud Euroopa Liidu Leader-logole Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu embleemiga (lisa, joonis 5).

  (2) Eesti Leader-logo värvikoodid on:
  1) roheline (Spotvärv: Pantone 369; CMYK C 59% M 0% Y 100% K 7%; RGB hex=#7AB010);
  2) sinine (Spotvärv: Pantone 647; CMYK C 100% M 56% Y 0% K 23%; RGB hex=#004E92.

  (3) Lõikes 1 nimetatud juhul ei pea kasutama arengukava logo.

3. peatükk Toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise vahendid ja kord 

§ 8.   Objekti tähistamine logoga

  (1) Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tähistatakse toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus (edaspidi objekt), sealhulgas:
  1) ehitis;
  2) seade;
  3) meene;
  4) info- ja reklaammaterjal;
  5) üritus;
  6) digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
  7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
  8) trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.

  (2) Logo ja Euroopa Liidu embleem paigaldatakse nähtavale kohale.

  (3) Toetuse abil rahastatud projekti käigus või tulemusena projektis osalejale või avalikkusele jaotataval dokumendil, tunnistusel ja sertifikaadil peab olema tähis selle kohta, et projekti rahastatakse maaelu arengu toetusest.

  (4) Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigaldab toetuse saaja oma esindusruumi § 12 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete kohase infosildi. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse nimetatud juhul üksnes §-s 6 sätestatud nõuete kohane Euroopa Liidu embleem.

§ 9.   Tähistamise algus ja kestus

  (1) Toetuse saaja tähistab logo ja Euroopa Liidu embleemiga toetuse objekti selle soetamisest või valmimisest arvates või tootmise käigus, kui toetuse taotleja taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

  (2) Ürituse puhul tähistab toetuse saaja ürituse läbiviimise koha ürituse toimumise ajavahemikuks.

  (3) Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

§ 10.   Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutamineobjekti tähistamisel

  (1) Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega.

  (2) Toetuse taotleja ei tohi logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutada enne, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

§ 11.   Objekti tähistamise vahendid

  (1) Toetuse saaja tähistab toetuse abil rahastatud objekti logo ja Euroopa Liidu embleemi kandva § 12 lõigetes 1–3 sätestatud nõuete kohase infosildiga või lisab need objektile tootmise käigus olenevalt objekti laadist ja selles määruses sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kui toetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne § 9 lõikes 3 nimetatud tähtaega, vahetab toetuse saaja objekti tähistamise vahendi välja.

§ 12.   Infosilt

  (1) Kui toetuse abil on ehitatud ehitis või infrastruktuuriobjekt, mille investeeringu kogusumma on suurem kui 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle suure infosildiga. Suurel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ning need peavad katma infosildist vähemalt 25% (lisa, joonis 6). Suur infosilt peab sisaldama ka objekti lühikirjeldust.

  (2) Kui toetuse abil on soetatud mittepaikne objekt või investeeringu kogusumma on kuni 50 000 eurot, tähistab toetuse saaja selle väikese infosildiga. Väikesel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem (lisa, joonis 7).

  (3) Leader-telje raames rahastatav kohalik tegevusgrupp paigaldab Leader-infosildi oma tegevuskohta. Leader-telje raames rahastatava kohaliku tegevusgrupi tegevuskohas kasutataval Leader-infosildil kasutatakse Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime (lisa, joonis 8).

  (4) Kui toetuse abil on soetatud üksnes kontoritarbeid, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese, väiksemad töövahendid jms, tähistatakse nende asukohaks olev ehitis või ruum olenevalt objekti laadist kas suure infosildiga või Leader-infosildiga.

  (5) Infosilt peab asuma objektil nähtaval kohal.

§ 13.   Digitaalne tähistamise vahend

  Toetuse abil rahastatud projekti tähistamiseks või tähistamiseks vajaliku vahendi tootmiseks mõeldud digitaalse logo, infosildi näidise ja Euroopa Liidu embleemi teeb toetuse saajale avalikult kättesaadavaks Maaeluministeerium oma veebilehel või selle kaudu.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

4. peatükk Toetuse andmise avalikustamine 

§ 14.   Toetuse andmise avalikustamine

  Toetuse andmine avalikustatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 92 kohaselt.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 15.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

  (2) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Objektide tähistamine logode ja Euroopa Liidu embleemiga

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json