Teksti suurus:

Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 19

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 26.01.2010 nr 5
RTL, 29.01.2010, 91
jõustumine 01.02.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Loomatauditõrje seaduse» § 31 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTE 

§ 1.   Üldsäte

  Määruses sätestatakse nende loomataudi põhjustavate haigusetekitajate loetelu, mille teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks või kultiveerimiseks on vajalik luba, täpsemad bioohutusnõuded sellise teadustöö tegemiseks kasutatavale laboratooriumile (edaspidi laboratoorium) ja loa taotlusel esitatavate andmete loetelu, taotlusele lisatavate dokumentide loetelu ning taotluse menetlemise kord.

2. peatükk NENDE HAIGUSETEKITAJATE LOETELU, MILLE TEADUSLIKUL EESMÄRGIL ISOLEERIMISEKS VÕI KULTIVEERIMISEKS ON VAJALIK LUBA, NING TÄPSEMAD BIOOHUTUSNÕUDED SELLISE TEADUSTÖÖ TEGEMISEKS KASUTATAVALE LABORATOORIUMILE 

§ 2.   Nende haigusetekitajate loetelu, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks teaduslikul eesmärgil on vaja luba

  (1) Loomataudi põhjustavad haigusetekitajad jaotatakse Rahvusvahelise Episootiate Büroo (Office International des Epizooties, OIE) põhimõtete kohaselt nelja bioohutuse kategooriasse. Loomataudi haigusetekitajad, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks teaduslikul eesmärgil on teadus- või arendusasutusel vajalik luba, kuuluvad bioohutuse kolmandasse ja neljandasse kategooriasse.

  (2) Kolmandasse bioohutuse kategooriasse kuuluvad järgmiste loomataudide haigusetekitajad:
  1) Aujezsky haigus;
  2) E. coli 0157 jt verotoksiliste tüvede tekitatud kolibakterioos;
  3) hirvede epizootiline hemorraagia;
  4) hobuste nakkav kehvveresus;
  5) hobuste rõuged;
  6) jäärade nakkuslik epididümiit (Brucella ovis);
  7) lammaste brutselloos (Brucella melitensis);
  8) malleus;
  9) marutaud;
  10) Newcastle’i haigus e lindude aasia katk;
  11) lindude gripp (kõrge ja madala patogeensusega);
  12) ornitoos;
  13) sigade brutselloos (Brucella suis);
  14) siberi katk;
  15) sigade klassikaline katk;
  16) sigade respiratoor-reproduktiivne sündroom (PRRS);
  17) sigade vesikulaarhaigus;
  18) sigade viirus- (transmissiivne) gastroenteriit;
  19) Teschen’i haigus e sigade enzootiline entsefalomüeliit;
  20) veiste brutselloos (Brucella abortus);
  21) veiste kontagioosne pleuropneumoonia;
  22) veiste spongiformne entsefalopaatia;
  23) veiste tuberkuloos.

  (3) Neljandasse bioohutuse kategooriasse kuuluvad järgmiste loomataudide haigusetekitajad:
  1) hobuste aafrika katk;
  2) hobuste viiruslik entsefalomüeliit;
  3) lammaste ja kitsede rõuged;
  4) lammaste katarraalne palavik;
  5) nodulaarne dermatiit;
  6) Rift Valley palavik;
  7) sigade aafrika katk;
  8) suu- ja sõrataud;
  9) veiste katk;
  10) vesikulaarne stomatiit;
  11) väikemäletsejaliste katk.

§ 3.   Täpsemad bioohutusnõuded kolmandasse bioohutuse kategooriassekuuluvate haigusetekitajate teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks ja kultiveerimiseks kasutatavale laboratooriumile

  (1) Kolmandasse bioohutuse kategooriasse kuuluvate haigusetekitajate teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks ja kultiveerimiseks kasutatav laboratoorium vastab järgmistele nõuetele:
  1) laboratoorium vastab ehitusprojekti nõuetele;
  2) laboratooriumi sissepääs on tähistatud bioloogilise ohu märgiga;
  3) laboratooriumi uks on lukustatav;
  4) näriliste ja putukate pääs laboratooriumisse on välistatud;
  5) laboratooriumi on võimalik siseneda ja sealt väljuda üksnes läbi eraldatud suletavate ustega eesruumi (õhulukk);
  6) laboratooriumi uksed ja aknad on õhutihedad sellisel määral, et laboratooriumi ruume oleks võimalik auruga desinfitseerida;
  7) laboratooriumi ruumides on avariisignalisatsiooniga varustatud sundventilatsioon. Laboratooriumi ruumide ventilatsioonisüsteem tagab laboratooriumi ruumides alarõhu. Laboratooriumi ruumidest väljuv õhk läbib ühekordse kõrge efektiivsusega mikroosakeste õhufiltri (edaspidi HEPA-filter) (high efficiency particulate air filter);
  8) ruumid, kus haigusetekitajaid isoleeritakse ja kultiveeritakse, on eraldatud muudest laboratooriumi ruumidest;
  9) laboratooriumis on topeltustega autoklaav, kus steriliseeritakse laboratooriumist välja viidavaid esemeid;
  10) laboratooriumis on võimalik kasutada laminaarse õhuvooluga bioohutuskappi (laminaarkapp) (sõltuvalt vajadusest bioohutuse klass 1, 2 või 3);
  11) laboratoorium on varustatud heitvee kogumise süsteemiga, mis välistab steriliseerimata heitvee sattumise üldkanalisatsiooni või keskkonda (kaasa arvatud eriolukorras nagu torustiku ummistus, tulekahju ja elektrikatkestus);
  12) vedelad jäätmed kahjutustatakse autoklaavimise teel või steriliseeritakse muul sobival viisil;
  13) tahked jäätmed hävitatakse põletusahjus;
  14) laboratooriumi väljapääsu ees on võimalik pesta ja desinfitseerida käsi;
  15) laboratooriumis on varustus haigusetekitajate nõuetekohaseks säilitamiseks.

  (2) Laboratooriumi sisekorra nõuded on järgmised:
  1) laboratooriumisse võib siseneda üksnes kindlaksmääratud isik;
  2) laboratooriumisse sisenetakse üksnes kaitseriietuses, mida ei kasutata väljaspool laboratooriumi ruume;
  3) enne väljumist laboratooriumi ruumist, kus isoleeritakse või kultiveeritakse bioloogiliselt ohtlikke haigusetekitajaid ja käideldakse nendega töötamisel tekkinud kahjutustamata jäätmeid (edaspidi must ala), sisenemiseks laboratooriumi ruumi, kus neid haigusetekitajaid ei isoleerita ega kultiveerita ega käidelda nendega töötamisel tekkinud haigusetekitajaid (edaspidi puhas ala), vahetatakse kaitseriietus ning pestakse ja desinfitseeritakse käed;
  4) juhtum, mille käigus võib bioloogiliselt ohtlik haigusetekitaja sattuda keskkonda või inimese organismi või tekkida muu oht inimese või looma tervisele, registreeritakse ja sellest teavitatakse laboratooriumi juhtkonda;
  5) laboratooriumi töötajatele võimaldatakse korrapäraselt osaleda bioohutuse koolitusel;
  6) bioohutusnõuete järgimise eest vastutab laboratooriumi juhi määratud spetsialist.

§ 4.   Täpsemad bioohutusnõuded neljandasse bioohutuse kategooriassekuuluvate haigustekitajate teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks ja kultiveerimiseks kasutatavale laboratooriumile

  Neljandasse bioohutuse kategooriasse kuuluvate haigusetekitajate teaduslikul eesmärgil isoleerimiseks ja kultiveerimiseks kasutatav laboratoorium vastab lisaks §-s 3 sätestatud nõuetele järgmistele nõuetele:
  1) laboratooriumi aknaid ei ole võimalik avada;
  2) laboratooriumi ruumides on ühekordne HEPA-filter laboratooriumi sisse tuleva õhu jaoks ning kahekordne HEPA-filter laboratooriumist väljutatava õhu jaoks;
  3) laboratooriumis on dušš musta ja puhta ala vahel ning enne väljapääsu laboratooriumist. Enne laboratooriumi puhtale alale minekut ja enne laboratooriumist väljumist käiakse duši all ning vahetatakse üleriided;
  4) laboratooriumis on tahkete jäätmete põletusahi.

3. peatükk LOA TAOTLUS JA TAOTLUSE MENETLEMISE KORD 

§ 5.   Taotlus loa saamiseks ja taotlusele lisatavad dokumendid

  (1) Haigusetekitajate isoleerimise ja kultiveerimise loa saamiseks esitab teadus- või arendusasutus (edaspidi taotleja) valdkonna eest vastutavale ministrile kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) taotleja nimi, taotleja asukoht ja aadress, registrikood ning kontaktandmed;
  2) nende haigusetekitajate loetelu, mille isoleerimiseks ja kultiveerimiseks teaduslikul eesmärgil luba taotletakse;
  3) selle laboratooriumi aadress ja kontaktandmed, kus kavatsetakse punktis 2 nimetatud haigusetekitajad isoleerida ja kultiveerida.

  (2) Taotlusele lisatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) laboratooriumi asendiplaan koos vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkude plaaniga;
  2) laboratooriumi ruumide plaan koos seadmete paigutuse ning vee- ja kanalisatsiooni sisevõrkude plaaniga;
  3) laboratooriumi ventilatsioonisüsteemi plaan ja tehnoloogiline kirjeldus;
  4) andmed laboratooriumi viimistlusmaterjalide kohta nendes ruumides, kus haigusetekitajaid kavatsetakse isoleerida ja kultiveerida;
  5) haigusetekitajate isoleerimise ja kultiveerimise metoodikate kirjeldus;
  6) laboratooriumi sisekorra nõuded;
  7) andmed laboratooriumi töötajate arvu, ettevalmistuse, töökogemuse ja läbitud bioohutuse koolituste kohta;
  8) laboratooriumi bioohutuse nõuete järgimise eest vastutava spetsialisti kontaktandmed;
  9) andmed laboratooriumi seadmete ja ruumide puhastamise ja desinfitseerimise viiside ning kasutatavate ainete kohta;
  10) laboratooriumis tekkivate bioloogiliste ja keemiliste jäätmete kogumise ja kahjutustamise plaan ning meetodite kirjeldus.

§ 6.   Taotluse menetlemise kord

  (1) Taotluse vaatab läbi selleks moodustatud nõuandev komisjon.

  (2) Valdkonna eest vastutav minister otsustab loa andmise või loa andmisest keeldumise, võttes arvesse lõikes 1 nimetatud nõuandva komisjoni ettepanekut.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

/otsingu_soovitused.json