Teksti suurus:

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 25

Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatava avaliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

Vastu võetud 30.12.2003 nr 112
RTL 2004, 3, 36
jõustumine 12.01.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.2011RT I, 06.01.2012, 209.01.2012
19.08.2013RT I, 23.08.2013, 126.08.2013
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» § 7 lõike 21 alusel.

§ 1.   Konkursi väljakuulutamine

  (1) Maaeluministeeriumi valitsemisalasse kuuluva teadus- ja arendusasutuse direktori (edaspidi direktor) ametikoht täidetakse avaliku konkursi (edaspidi konkurss) korras.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Konkurss direktori ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja, kui nimetatud ametikoht on vakantne või kui sellel töötava isikuga sõlmitud töölepingu kehtivuse lõpuni on jäänud vähem kui üks aasta, kuid vähemalt kuus kuud.
[RT I, 23.08.2013, 1 - jõust. 26.08.2013]

  (3) Konkurss loetakse väljakuulutatuks sellekohase konkursiteate avaldamise päevast üleriigilise levikuga ajalehes.

§ 2.   Konkursiteade

  (1) Konkurss kuulutatakse välja arvestusega, et kandidaadil jääks avalduse esitamiseks vähemalt kaks nädalat pärast konkursi väljakuulutamist.

  (2) Avaldatav konkursiteade peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) teadus- ja arendusasutuse nimi ja aadress;
  2) konkursi korras täidetava ametikoha nimetus;
  3) sõlmitava töölepingu tähtaeg;
  4) kandidaadile esitatavad nõuded;
  5) avaldusele lisatavate dokumentide loetelu;
  6) avalduse esitamise tähtaeg.

  (3) Kandidaadil on õigus saada Maaeluministeeriumilt lisateavet teadus- ja arendusasutuse tegevuse ja direktori ametikoha kohta ning külastada teadus- ja arendusasutust, et tutvuda selle seisundi, ainelise baasi ning töötajatega.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 3.   Konkursil osalemine

  Kandidaat esitab konkursil osalemiseks teadus- ja arendusasutusele järgmised dokumendid:
  1) kirjalik avaldus;
  2) elulookirjeldus;
  3) haridust ja teaduskraadi tõendavate dokumentide notariaalselt kinnitatud ärakirjad;
  4) tähtsamate teadustööde nimekiri;
  5) teadus- ja arendusasutuse tegevusprogramm viieks aastaks.

§ 4.   Konkursi läbiviimine

  (1) Teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu viib konkursi läbi, sealhulgas koostab iga kandidaadi kohta hinnangu ühe kuu jooksul alates konkursiteates märgitud avalduse esitamise tähtpäevast.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (2) Konkursi läbiviimisel teadusnõukogu:
  1) kaasab kandidaatide hindamisse eksperte;
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]
  2) küsib vajadusel lisaandmeid kandidaatide tööalase tegevuse kohta nende esitatud dokumentide ja seal sisalduvate andmete kontrollimiseks;
  3) kutsub kandidaate vestlusele, kui see on vajalik oluliste asjaolude täpsustamiseks direktori ametikohale vastavuse hindamisel ja kui neid asjaolusid ei ole võimalik kindlaks teha esitatud dokumentide alusel.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (3) Direktori ametikohale kandideeriv teadusnõukogu liige ei osale selle ametikoha täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimisel, kandidaatide hindamisel ega kandidaatide kohta hinnangute koostamisel.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (4) Kõik teadusnõukogu koosolekud protokollitakse.

§ 5.   Kandidaatide hindamine
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (1) Kandidaatide hindamisel võtab teadusnõukogu arvesse:
  1) kandidaadi senist teadustööd ja erialast pädevust;
  2) eelretsenseeritavates ajakirjades ja kogumikes avaldatud artikleid, ilmunud õpikuid ja monograafiaid;
  3) kandidaadile makstud uurimis- ja arendustoetusi, teaduspreemiaid ning teadusteemade sihtfinantseerimise mahtu;
  4) kandidaadi senist tegevust teadusühingutes ja teaduskorralduslikku tegevust;
  5) kandidaadi poolt esitatud teadus- ja arendusasutuse tegevusprogrammi ja selle realiseeritavust.

  (2) Kui teadusnõukogu kutsub kandidaadi vestlusele, teavitatakse teda sellest vähemalt viis tööpäeva ette. Juhul kui kandidaat ei saa mõjuvatel põhjustel vestlusel osaleda, annab teadusnõukogu hinnangu kandidaadi direktori ametikohale vastavuse kohta tema esitatud dokumentide alusel.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (3) Kandidaatide hindamise tulemuste põhjal koostab teadusnõukogu iga kandidaadi kohta hinnangu tema direktori ametikohale vastavuse või mittevastavuse kohta. Teadusnõukogu esitab iga kandidaadi kohta koostatud hinnangu valdkonna eest vastutavale ministrile.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) [Kehtetu - RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (5) [Kehtetu - RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

§ 6.   Direktori valimine ja valituks osutunud kandidaadiga töölepingu sõlmimine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister valib teadusnõukogu hinnangut arvesse võttes esitatud kandidaatide seast parima kandidaadi direktori ametikohale.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Valdkonna eest vastutav minister teavitab teadusnõukogu oma valikust kirjalikult kahe tööpäeva jooksul valiku tegemisest arvates ja teadusnõukogu teatab igale kandidaadile tema kohta vastu võetud otsusest kirjalikult kahe tööpäeva jooksul ministri valiku teada saamisest arvates.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (3) Valdkonna eest vastutav minister nimetab valituks osutunud kandidaadi teadus- ja arendusasutuse direktori ametisse ning sõlmib temaga tähtajalise töölepingu viieks aastaks kolmekümne päeva jooksul valiku tegemisest arvates.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (4) Valdkonna eest vastutav minister ei sõlmi valituks osutunud kandidaadiga töölepingut, kui:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) kandidaat loobub kirjaliku avaldusega direktori ametikohast;
  2) enne töölepingu sõlmimist ilmnevad seaduses sätestatud asjaolud, mis välistavad töölepingu sõlmimise;
  3) kandidaat ei ole ilmunud lõikes 3 nimetatud tähtaja jooksul töölepingut sõlmima, välja arvatud juhul, kui töölepingu sõlmimine lükkus mõjuvatel põhjustel edasi kuni 5 tööpäeva.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

§ 7.   Konkursi luhtumine

  (1) Konkurss loetakse luhtunuks, kui:
  1) direktori ametikohale kandideerimiseks ei esitatud avaldusi;
  2) [Kehtetu - RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]
  3) ühegi direktori kandidaadiga ei sõlmitud töölepingut.
[RT I, 06.01.2012, 2 - jõust. 09.01.2012]

  (2) Konkursi luhtumise korral otsustab teadus- ja arendusasutuse teadusnõukogu, millal kuulutatakse välja uus konkurss. Uus konkurss korraldatakse käesolevas määruses sätestatud tingimustel ja korras.

§ 8.   Vaidlustamine

  Kui kandidaat leiab, et konkursi läbiviimise käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada seadusega sätestatud tingimustel ja korras kaebus halduskohtusse.

/otsingu_soovitused.json