Teksti suurus:

Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.11.2020, 61

Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 26.05.2011 nr 45
RT I, 31.05.2011, 1
jõustumine 03.06.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2013RT I, 30.04.2013, 503.05.2013
20.06.2014RT I, 28.06.2014, 5701.07.2014
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015
02.01.2017RT I, 04.01.2017, 2807.01.2017
26.10.2020RT I, 04.11.2020, 101.01.2021

Määrus kehtestatakse «Maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse» § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse (edaspidi toetus) saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotluse esitamise ja taotluse menetlemise kord, toetuse abikõlblikud kulud, toetuse määr, hävitatud puuviljakultuuri või dekoratiivkultuuri istutamiseks või ümberistutamiseks ettenähtud taime (edaspidi istutusmaterjal) või kartuli, sealhulgas seemnekartuli, ja tootmisistandikul kasvanud hävitatud taimede väärtus, toetuse suuruse arvutamise ja toetuse maksmise kord, taotluse vorm ning toetuse rahuldamise ja rahuldamata jätmise kord.
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

§ 2.   Riigiabi

  Määruse alusel antav toetus on riigiabi komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi põllumajandus- ja metsandussektoris ja maapiirkondades tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 193, 01.07.2014, lk 1–75), artikli 26 tähenduses.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

§ 3.   Toetuse taotlejale esitatavad nõuded

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandustootja, kes on mikro-, väike- või keskmise suurusega ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 I lisa tähenduses (edaspidi taotleja):
  1) kes ei ole raskustes olev ettevõtja komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 2 punkti 14 tähenduses, välja arvatud artikli 1 lõike 6 punkti b alapunktis ii sätestatud juhul;
  2) kellel ei ole täitmata komisjoni määruse (EL) nr 702/2014 artikli 1 lõikes 5 nimetatud otsus ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks tunnistatud riigiabi tagasimaksmise kohta.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (2) Taotleja vastab nõuetele, kui ta:
  1) toodab turustamisotstarbel puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või kartulit, sealhulgas seemnekartulit, või
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]
  2) valdab istandikku puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või puuvilja turustamisotstarbeliseks tootmiseks (edaspidi tootmisistandik);
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]
  3) on Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse kohaselt rakendanud ohtliku taimekahjustaja hävitamiseks kartuli ringmädaniku (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.) või viljapuu-bakterpõletiku (Erwinia amylovora (Burrill.) Winslow et al.) tõrjeabinõusid;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  4) täidab taimekaitseseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud ohtliku taimekahjustaja leviku piiramise abinõusid;
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]
  5) ei ole saanud kõigi abikõlblike kulude katteks kindlustushüvitist.

§ 4.   Toetuse abikõlblikud kulud

  Toetuse abikõlblikud kulud on:
  1) Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse alusel hävitatud puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või kartuli, sealhulgas seemnekartuli, väärtus;
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]
  2) tootmisistandikul kasvanud Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse alusel hävitatud taimede väärtus.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 5.   Toetuse määr

  Toetuse määr on kuni 100% toetuse abikõlblike kulude maksumusest.

§ 6.   Väärtuse arvutamine
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

  (1) Hävitatud kartuli, sealhulgas seemnekartuli väärtuse arvutab Maaeluministeerium, võttes aluseks selle hävitamise aastal Eesti Konjunktuuriinstituudi avaldatud keskmise tootjahinna.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Hävitatava puuvilja- ja dekoratiivkultuuride istutusmaterjaliväärtuseks loetakse ettekirjutuse kättesaamise ajal nende taimede väärtus, mis on nimetatud aianduse valdkonna erialaliidu eksperdihinnangus, mille annab ekspert (edaspidi ekspert). Väärtuse arvutamisel võtab ekspert arvesse taimede vanust, hooldatust, kvaliteeti, liiki, arvu ja pookealuseid.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (3) Hävitatavate tootmisistandikul kasvanud taimede väärtuseks loetakse ettekirjutuse kättesaamise ajal nende taimede väärtus, mis on nimetatud aianduse valdkonna erialaliidu eksperdihinnangus, mille annab ekspert. Väärtuse arvutamisel võtab ekspert arvesse tootmisistandikul kasvanud taimede vanust, hooldatust, kvaliteeti, liiki, arvu ja pookealuseid.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (4) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud eksperdihinnang antakse enne puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali ja toomistandikul kasvanud taimede hävitamist.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (5) Lõigetes 2 ja 3 nimetatud ekspert on aianduse valdkonna asjatundja, kellel on vajalikud teadmised ja kogemused eksperdihinnangu andmises. Eksperdihinnang sisaldab ka hävitatavate taimede väärtuse arvutamisel kasutatud meetodi kirjeldust ja kasutatud meetodi valiku põhjendust.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (6) Ekspert koostab ja allkirjastab eksperdihinnangu kolme tööpäeva jooksul selle andmisest arvates kahes eksemplaris, millest ühe esitab Põllumajandus- ja Toiduametile ja teise taotlejale.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (7) Eksperdi kaasamise kulud kannab Põllumajandus- ja Toiduamet.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

§ 7.   Toetuse taotlemine

  (1) Taotleja esitab toetuse saamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) lisas toodud vormi kohase taotluse ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise aastale järgneval aastal ajavahemikus 3. maist – 23. maini.
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

  (11) Lõikes 1 nimetatud taotlusele lisatakse Põllumajandus- ja Toiduameti ettekirjutuse alusel hävitatud puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali või kartuli, sealhulgas seemnekartuli, ja tootmisistandikul kasvanud § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud taimede hävitamist tõendavad dokumendid.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) Taotleja, kes on sõlminud kindlustuslepingu, mille esemeks on puuviljakultuuri istutusmaterjal, dekoratiivkultuuri istutusmaterjal, kartul, sealhulgas seemnekartul, või tootmisistandikul kasvavad § 3 lõike 2 punktis 2 nimetatud taimed ja mille kindlustatavaks riskiks on ohtliku taimekahjustaja levik, märgib selle ära taotluses. Taotleja teavitab PRIAt viivitamata talle kindlustuslepingu alusel makstud kindlustushüvitisest ja esitab PRIAle kindlustusandja kirjaliku kinnituse kindlustuslepingu alusel väljamakstud kindlustushüvitiste kohta.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

  (3) Kui taotleja andmed ei ole kantud põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registrisse, esitab ta koos taotlusega PRIAle avalduse oma andmete kandmiseks registrisse.

§ 8.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) PRIA vaatab taotluse läbi ja koostöös Põllumajandus- ja Toiduametiga kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust toetuse saamise nõuetele.
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

  (2) PRIA otsustab taotluse rahuldamise või taotluse rahuldamata jätmise 30 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtpäevast alates.
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

  (3) Taotlus jäetakse rahuldamata maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse §-s 14 sätestatud juhtudel.
[RT I, 04.01.2017, 28 - jõust. 07.01.2017]

§ 9.   Toetuse suuruse arvutamine ja toetuse maksmine

  (1) PRIA arvutab taotlejale makstava toetuse suuruse, arvestades toetuse maksmiseks eraldatud riigieelarve vahendeid, § 6 lõigete 1–3 kohaselt arvutatud puuviljakultuuri istutusmaterjali, dekoratiivkultuuri istutusmaterjali, kartuli, sealhulgas seemnekartuli, või tootmisistandikul kasvanud taimede väärtust, rahuldatud taotluste arvu ning taotlejale makstud kindlustushüvitise suurust. Kui nõuetekohaste taotluste rahuldamiseks vajaliku toetuse summa ületab toetuse maksmiseks riigieelarvest eraldatud vahendeid, vähendab PRIA toetuse määra võrdeliselt, arvestades toetuse maksmiseks riigieelarvest eraldatud vahendeid ja järgides taotlejate võrdse kohtlemise põhimõtet.
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

  (2) Kui taotleja on abikõlblike kulude katteks saanud kindlustushüvitist, vähendatakse taotlejale makstavat toetust kindlustushüvitise summa võrra.

  (3) Toetus makstakse välja § 8 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel seitsme tööpäeva jooksul toetuse rahuldamise otsuse tegemisest arvates.
[RT I, 30.04.2013, 5 - jõust. 03.05.2013]

Lisa Ohtliku taimekahjustaja tõrjeabinõude rakendamise toetuse taotlus
[RT I, 04.11.2020, 1 - jõust. 01.01.2021]

/otsingu_soovitused.json