Teksti suurus:

Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 46

Täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta

Vastu võetud 07.03.2013 nr 22
RT I, 12.03.2013, 6
jõustumine 15.03.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse loomakaitseseaduse § 414 lõike 7 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täpsemad nõuded katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi ja koolitusel käsitletavate teemade kohta.

§ 2.   Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolitus

  Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamisega vahetult tegelev füüsiline isik on loomakaitseseaduse § 414 lõike 1 kohaselt läbinud asjakohase koolituse ja sooritanud eksami ning tal on seda tõendav tunnistus.

§ 3.   Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi raames käsitletavad teemad

  Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi raames käsitletakse vähemalt järgmisi teemasid:
  1) kehtivad riigisisesed, Euroopa Liidu ja rahvusvahelised õigusaktid, mis käsitlevad katseloomade kasvatamist, katseloomadega varustamist ja katseloomade kasutamist;
  2) katseloomade hariduslikel ja teaduslikel eesmärkidel kasutamise eetilised aspektid;
  3) loomkatse asendamise, vähendamise ja täiustamise nõue;
  4) asjakohane liigispetsiifiline bioloogia, sealhulgas katseloomade anatoomia, füsioloogia, paljunemine, geneetika ja geneetiline muundamine;
  5) katseloomade liigiomane käitumine ja nende elukeskkonna mitmekesistamine;
  6) liigispetsiifilised käsitlemismeetodid ja katsed;
  7) katseloomade heaolu ja nende tervise seire;
  8) levinumate katseloomade liigispetsiifilise stressi, valu ja kannatuste tuvastamine;
  9) anesteesia ja analgeesia;
  10) loomkatseprojektide kavandamine;
  11) katseloomade hukkamine.

§ 4.   Katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi heakskiitmise taotlemine

  (1) Kooskõlas loomakaitseseaduse § 414 lõikega 3 esitab täiskasvanute koolitusasutus katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse programmi heakskiitmise taotlemiseks Maaeluministeeriumile kirjaliku taotluse, milles sisalduvad järgmised andmed:
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  1) täiskasvanute koolitusasutuse nimi ja kontaktandmed;
  2) koolituse programmi läbi viivate õpetajate nimed ja kvalifikatsioon;
  3) koolituse programmi kirjeldus, kus on esitatud koolitusel käsitletavad teemad ning iga teema käsitlemise maht tundides;
  4) ülevaade õppetööks ettenähtud ruumidest ja seadmetest.

  (2) Maaeluministeeriumil on õigus nõuda täiskasvanute koolitusasutuselt lisaks lõikes 1 nimetatule muud asjakohast teavet, mis on vajalik koolituse programmi heakskiitmise otsustamiseks.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Enne 1. jaanuari 2014. aastal läbitud katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolitus loetakse kuni 1. juulini 2015. aastal samaväärseks loomakaitseseaduse §-s 414 ning selles määruses esitatud nõuetele vastava katseloomade hooldamise ja hukkamise, loomkatse läbiviimise ning loomkatseprojekti kavandamise koolituse läbimisega.

  (2) Kuni 1. juulini 2013. aastal peab loomkatse projektiloa saamiseks vähemalt üks loomkatseprojektiga seotud füüsiline isik, kes on loomkatseprojekti kavandaja, loomkatseprojekti eest vastutav isik või loomkatseprojekti kaasatud isik, olema läbinud loomakaitseseaduse §-s 414 nimetatud või sellega lõike 1 kohaselt samaväärseks loetud koolituse ja sooritanud eksami ning tal peab olema seda tõendav tunnistus.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json