Teksti suurus:

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 50

Carl Robert Jakobsoni Talumuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 09.07.2013 nr 48
RT I, 12.07.2013, 21
jõustumine 15.07.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.08.2015RT I, 29.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse muuseumiseaduse § 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum

 (1) Carl Robert Jakobsoni Talumuuseum (edaspidi muuseum), inglise keeles Carl Robert Jakobson’s Farmmuseum, on Maaeluministeeriumi hallatav riigiasutus ja riigimuuseum muuseumiseaduse tähenduses.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (2) Muuseum on asutatud 1948. aastal.

§ 2.  Eelarve, pitsat ja sümbolid

  Muuseumil on eelarve, väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 3.  Muuseumi asukoht

  Muuseum asub Pärnu maakonnas. Muuseumi postiaadress on Kurgja küla, Vändra vald, 87612 Pärnu maakond.

2. peatükk Tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 4.  Muuseumi tegevusvaldkond

  Muuseumi tegevuse eesmärgiks on koguda, säilitada, uurida ning vahendada inimese ja tema elukeskkonnaga seotud vaimset ja materiaalset kultuuripärandit hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.

§ 5.  Muuseumi ülesanded

 (1) Muuseumi põhiülesanne on jäädvustada Carl Robert Jakobsoni ja tema perekonna elu ning tegevust iseloomustavat ainestikku, koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega koguda ja säilitada 19. sajandi teise poole talupidamist ja elukeskkonda kajastavat kultuuriväärtuslikku materjali ning korraldada nende vahendamist üldsusele teaduslikul, hariduslikul ja meelelahutuslikul eesmärgil.

 (2) Põhiülesande täitmiseks muuseum:
 1) korraldab Kurgjal muuseumi maa-alal põllumajandustootmist (põlluharimine, karjakasvatus, metsahooldus) põhijoontes Carl Robert Jakobsoni kavandatud kujul;
 2) teeb muuseumikogude põhjal teadusharudevahelist teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke konverentse ja loenguid ning edendab etnoloogia- ja museoloogiaalast tööd;
 3) täiendab kogusid kogumispõhimõtete kohaselt annetuste, ostude, vahetuste ja kaastöö tegemise teel;
 4) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist muuseumiseaduse § 15 lõike 1 alusel asutatud muuseumide andmekogus ning vajaduse korral nende restaureerimist ja konserveerimist;
 5) koostab, kirjastab ja levitab muuseumis valminud teaduslikke, õppeotstarbelisi ja oma tegevust tutvustavaid väljaandeid;
 6) võimaldab kasutada andmekogu asjast huvitatud isikul õigusaktidega sätestatud korras;
 7) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuri- ja meelelahutusüritusi ning teeb koostööd kultuuri- ja haridusasutuste ning -kollektiividega;
 8) eksponeerib ja vahendab muuseumi kogu säilitatavat kultuuripärandit avalikkusele (näitused, avalikud üritused, muuseumipedagoogilised programmid, filmid, trükised, ajakirjandus, televisioon, raadio, internet jne).

 (3) Muuseum propageerib eesti rahvakultuuri ja teeb koostööd Carl Robert Jakobsoni Sihtasutusega.

§ 6.  Muuseumikogu

 (1) Muuseum täiendab muuseumikogu eesmärgipäraselt, lähtudes muuseumi koostatud kogumispõhimõtetest.

 (2) Kultuuriväärtusega asja museaalina arvele ja muuseumisse hoiule võtmine, märgistamine, säilitamine, muuseumikogust väljaarvamine ja üleandmine toimub muuseumiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras.

3. peatükk Juhtimine 

§ 7.  Muuseumi juht

 (1) Muuseumi juhib ja esindab muuseumi direktor.

 (2) Direktor valitakse avaliku konkursi korras muuseumiseaduse § 18 lõike 2 alusel kehtestatud korra kohaselt. Avaliku konkursi tulemuse alusel sõlmib valdkonna eest vastutav minister direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (3) Direktorit asendab tema äraolekul majandusosakonna juhataja või tema äraolekul ministri määratud töötaja.

 (4) Muuseumi tegevuse põhisuundade kavandamiseks, muuseumi töö paremaks korraldamiseks, tema tegevuse hindamiseks ja valdkonna eest vastutavale ministrile sellekohaste ettepanekute tegemiseks on muuseumil nõuandva õigusega nõuandev kogu.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (5) Nõuandva kogu koosseisu kaasatakse muuseumiväline asjatundja tema nõusolekul.

 (6) Muuseumi nõuandva kogu koosseisu kinnitab direktor.

§ 8.  Direktor

  Direktor:
 1) juhib ja korraldab muuseumi tegevust ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
 2) valmistab ette ja esitab valdkonna eest vastutavale ministrile kinnitamiseks muuseumi aastaeelarve;
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
 3) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
 4) korraldab ja koordineerib muuseumi struktuuriüksuste tööd ning kehtestab muuseumi struktuuriüksuste põhimäärused;
 5) tagab sisekontrollisüsteemi rakendamise;
 6) korraldab muuseumis tervisekaitse-, tööohutus-, töötervishoiu- ja tuleohutusnõuetest kinnipidamist;
 7) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega, vajaduse korral kuulutab teenistuskoha täitmiseks välja konkursi;
 8) esindab oma pädevuse piires muuseumi ja vajaduse korral volitab selleks teisi isikuid;
 9) teeb muuseumi nimel tehinguid või volitab selleks teisi isikuid;
 10) kasutab ja käsutab muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 11) annab muuseumi juhtimisel käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi;
 12) kehtestab muuseumi sisemise töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ja muud muuseumisisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
 13) kinnitab muuseumi põhitegevusega seotud tasuliste teenuste määrad, muuseumikogu korralduse põhimõtted ning muuseumi kogumispõhimõtted, arvestades muuseumiseaduses kehtestatud nõudeid;
 14) moodustab vajaduse korral nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra ja koosseisu;
 15) hoiab muuseumi pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
 16) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.

4. peatükk Struktuur 

§ 9.  Muuseumi struktuur

 (1) Muuseumi direktori vahetus alluvuses on peavarahoidja ja peaspetsialisti töökohad. Töötajate tööülesanded lepitakse kokku nende töölepingus.

 (2) Muuseumi struktuuri kuuluvad järgmised osakonnad:
 1) museaalne osakond, mille põhiülesanded on kogusid sihipäraselt täiendada, säilitada, süstematiseerida ja eksponeerida ning ette valmistada ja korraldada ekskursioone, muuseumipedagoogilisi programme jt muuseumi üritusi;
 2) majandusosakond-talu, mille põhiülesanded on korraldada muuseumis eksponeeritavat põllumajandustootmist – põlluharimine ja karjakasvatus koos sööda varumisega, organiseerida hooldus- ja remonditöid, korraldada valvet, tuletõrjet ja töökaitset ning varustada muuseumi vajalike vahenditega.

 (3) Muuseumi töötajate koosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister käskkirjaga.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

5. peatükk Vara ja rahastamine 

§ 10.  Vara ja rahastamine

 (1) Muuseumi valduses olev vara koosneb museaalidest ja muudest muuseumi ülesannete täitmiseks vajalikest rahaliselt hinnatavatest asjadest ning õigustest.

 (2) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub riigivaraseaduses ja muuseumiseaduses sätestatud korras.

 (3) Muuseumi tegevust rahastatakse riigieelarvest.

 (4) Muuseum võib saada rahalisi vahendeid toetustest, annetustest ja oma põhitegevusega seotud tasuliste teenuste eest õigusaktides sätestatud korras.

 (5) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktides sätestatud korras.

6. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 11.  Aruandlus ja järelevalve

 (1) Muuseum peab finants- ja statistilist arvestust ning koostab ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

 (2) Muuseum esitab oma tegevuse ülevaate Maaeluministeeriumile viimase kehtestatud korras.
[RT I, 29.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

 (3) Muuseumile riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist kontrollitakse õigusaktidega kehtestatud korras.

 (4) Muuseumi tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle tehakse teenistuslikku järelevalvet seadusega sätestatud korras.

 (5) Riiklikku järelevalvet muuseumi muuseumikogu korralduse üle teostab Kultuuriministeerium muuseumiseaduses sätestatud korras.

7. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 12.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Muuseumi tegevus korraldatakse ümber või lõpetatakse õigusaktides sätestatud korras.

 (2) Muuseumi tegevuse lõpetamise korral antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga üle teisele muuseumile, raamatukogule või Rahvusarhiivile muuseumiseaduses sätestatud korras.