Teksti suurus:

Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2015, 68

Satelliit- ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme ja selle kasutamise kohta

Vastu võetud 27.08.2015 nr 51

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 69 lõike 3 ja § 70 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse:
  1) satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta niivõrd, kuivõrd see ei ole reguleeritud nõukogu määrusega (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008 ja (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153);
  2) GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadmete kohta.

§ 2.   Üldnõuded

  (1) Kalapüügiseaduse § 69 lõikes 1 ja § 70 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud toimiva satelliit- või GPS-jälgimisseadmega (edaspidi koos jälgimisseade).

  (2) Kalalaev, mis peab olema varustatud jälgimisseadmega, ei tohi lahkuda sadamast ilma toimiva jälgimisseadmeta.

  (3) Jälgimisseadet ei tohi kalalaeva pardalt eemaldada ning jälgimisseadme elektritoite toimimine tuleb tagada kogu kalalaeva vees viibimise ajal.

  (4) Jälgimisseadet või selle osa ei tohi hävitada, kahjustada, töökorrast välja viia, mõnel muul viisil mõjutada, sealhulgas sellesse täiendavalt andmeid sisestada.

  (5) Erandina käesoleva paragrahvi lõigetest 1, 2 ja 3 võib Keskkonnainspektsiooni teavitamise korral kalalaev lahkuda sadamast ilma toimiva jälgimisseadmeta või jälgimisseade võib olla eemaldatud selle parandamiseks või asendamiseks, kui seadmel on tehniline rike. Teave jälgimisseadme puudumise põhjusest, kalalaeva asukohast ning sihtkohast esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil 1313 või elektronpostiaadressil 1313@rescue.ee.

  (6) Käesoleva määruse §-des 5 ja 8 sätestatud andmete vastuvõtja on Keskkonnainspektsioon.

2. peatükk Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ning nõuded satelliitjälgimisseadme kohta 

§ 3.   Nõuded satelliitjälgimisseadmete kohta

  Kalapüügiseaduse § 69 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud Inmarsat-C satelliitsidevõrku lülitatud ja selles töötava seadmega.

§ 4.   Satelliitjälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse satelliitjälgimisseadmega varustatuks, kui käesoleva määruse §-s 3 nimetatud ja laevale paigutatud seade on registreeritud Keskkonnainspektsioonis.

  (2) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduse esitab Keskkonnainspektsioonile kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja).

  (3) Satelliitjälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress;
  2) laeva nimi ja pardanumber;
  3) kalalaeva kapteni kui komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 20 kohaselt satelliitjälgimisseadme toimimise ja satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete õigsuse eest vastutava isiku nimi, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  4) Inmarsat-C terminali number (9 kohta) ja terminali seerianumber;
  5) Inmarsat-C terminalis aktiivne ookeani regioon, kui see on teada;
  6) satelliitjälgimisseadme laevale paigutanud või seadmestanud ettevõtte nimi ja kontaktandmed.

  (4) Keskkonnainspektsioon teavitab avalduse esitajat avalduse registreerimisest või registreerimisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb teavitada Keskkonnainspektsiooni viivitamata.

§ 5.   Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed, andmete esitamise sagedus

  (1) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatavad andmed on nimetatud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 19 lõikes 1.

  (2) Satelliitjälgimissüsteemi kaudu esitatakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud andmed kord tunnis.

3. peatükk GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded GPS-jälgimisseadme kohta 

§ 6.   Nõuded GPS-jälgimisseadme kohta

  Kalapüügiseaduse § 70 lõikes 1 nimetatud kalalaev peab olema varustatud töötava GPS-jälgimisseadmega, mis toetab kahesüsteemset (GPS/GLONASS) positsioneerimist.

§ 7.   GPS-jälgimisseadme registreerimine

  (1) Kalalaev loetakse GPS-jälgimisseadmega varustatuks, kui käesoleva määruse §-s 6 nimetatud ja laevale paigutatud seade on registreeritud Keskkonnainspektsioonis.

  (2) Avalduse esitab kalalaeva omanik või tema kirjalikult volitatud isik. Kui kalalaev on teise isiku õiguspärases valduses, võib avalduse esitada ka laeva kasutusvaldaja või kalalaeva- või liiklusregistrisse kantud laeva reeder (edaspidi valdaja).

  (3) GPS-jälgimisseadme registreerimise avalduses märgitakse järgmised andmed:
  1) kalalaeva omaniku või valdaja või nende esindaja nimi või nimetus, aadress, telefon, e-posti aadress, telefon laevas;
  2) GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamisega seotud küsimustes vastutava kontaktisiku nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
  3) laeva nimi ja pardatähis;
  4) GPS-terminali seerianumber ja GPS-terminalis oleva SIM-kaardi GSM-number.

  (4) Keskkonnainspektsioon teavitab avalduse esitajat avalduse saamisest ja GPS-jälgimisseadme registreerimisest või registreerimisest keeldumisest viie tööpäeva jooksul avalduse saamisest arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud andmete muutumisest tuleb viivitamata teavitada Keskkonnainspektsiooni elektronpostiaadressil valve@kki.ee.

§ 8.   GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu

  GPS-jälgimissüsteem esitab automaatselt § 9 lõikes 1 toodud regulaarsusega järgmised andmed:
  1) kalalaeva nimi ja pardatähis;
  2) viimati registreeritud geograafiline asukoht;
  3) kalalaeva kiirus;
  4) andmete esitamise kuupäev ja kellaaeg.

§ 9.   Andmete esitamise sagedus ja kord

  (1) GPS-jälgimisseadme kaudu esitatavad andmed peavad võimaldama kalalaeva asukoha jälgimist vähemalt ühe minuti tagant.

  (2) Erandina käesoleva paragrahvi lõikest 1 peavad GPS-jälgimisseadme kaudu esitatavad andmed võimaldama seisva kalalaeva jälgimist vähemalt üks kord tunnis.

  (3) Kui käesoleva määruse §-s 8 nimetatud andmed ei ole kahe tunni vältel andmebaasi laekunud, teavitab Keskkonnainspektsioon sellest võimalikult kiiresti GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamise eest vastutavat kontaktisikut või laeva kaptenit.

  (4) Kui GPS-jälgimisseadme väline elektritoide eemaldatakse kauemaks kui 24 tunniks, tuleb sellest eelnevalt teavitada Keskkonnainspektsiooni. Teave esitatakse Keskkonnainspektsioonile valvetelefonil 1313 või elektronpostiaadressil 1313@rescue.ee.

  (5) Kalalaeva pardale paigaldatud GPS-jälgimisseadme tehnilise rikke või toimumast lakkamise korral võib kalalaev käimasoleva püügipäeva lõpetada, kuid peab tehnilise rikke viivitamata kõrvaldama.

  (6) Pärast GPS-jälgimisseadme tehnilise rikke kõrvaldamist või elektritoite taastamist võib kalalaev sadamast lahkuda pärast pardale paigaldatud jälgimisseadme GPS-jälgimissüsteemis nähtavale ilmumist.

§ 10.   GPS-jälgimisseadme lühiajaline vahetamise võimalus

  (1) Käesoleva määruse § 9 lõikes 5 kirjeldatud rikke korral tuleb kasutusele võtta varujälgimisseade.

  (2) Vähemalt üks varujälgimisseade asub igas allpool nimetatud sadamas:
  1) Vasknarva;
  2) Alajõe;
  3) Rannapungerja;
  4) Lohusuu;
  5) Kalma;
  6) Raja;
  7) Omedu Rand;
  8) Kaldasilla;
  9) Mihkli;
  10) Sassukvere;
  11) Kallaste;
  12) Kolkja;
  13) Varnja;
  14) Mehikoorma;
  15) Räpina.

  (3) Varujälgimisseadmega veekogule minnes tuleb enne laeva väljumist sadamast helistada Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313 ja teatada järgmised andmed:
  1) laeva nimi ja pardanumber;
  2) GPS-terminali nimi;
  3) GPS-jälgimisseadme toimimise ning seadmele juurdepääsu tagamise eest vastutava kontaktisiku isiku nimi, telefoninumber.

  (4) Varujälgimisseade tuleb tagastada samasse sadamasse, kust see oli võetud, viivitamata pärast registreeritud GPS-jälgimisseadme rikke kõrvaldamist.

4. peatükk Lõppsätted 

§ 11.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist tehtud satelliitjälgimisseadme registreering loetakse kehtivaks.

  (2) Enne käesoleva määruse jõustumist põhjanooda- ehk mutnikupüügi vahendeid pardal omavatele laevade kehtib GPS-jälgimisseadme registreering kuni uue registreeringuni, kuid mitte kauem kui 15. septembrini 2015.

  (3) Enne käesoleva määruse jõustumist Keskkonnaministeeriumile esitatud GPS-süsteemi paigaldamise avaldused võrdsustatakse § 7 kohaselt esitatava avaldusega ning nende alusel loetakse GPS-jälgimisseade registreerituks käesoleva määruse jõustumisest arvates juhul, kui seade on lülitatud GPS-jälgimissüsteemi, või hilisemast päevast, mil seade lülitatakse GPS-jälgimissüsteemi.

§ 12.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Keskkonnaministri 26. augusti 2013. a määrus nr 60 „Satelliitjälgimissüsteemi ja GPS-jälgimissüsteemi kaudu esitatavate andmete nimistu, andmete esitamise sagedus ja kord ning nõuded jälgimisseadme kohta” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json