Teksti suurus:

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2017, 1

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord” muutmine

Vastu võetud 28.08.2017 nr 30

Määrus kehtestatakse metsaseaduse § 122 lõike 5 alusel.

§ 1.  Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruse nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord” muutmine

Keskkonnaministri 21. detsembri 2006. a määruses nr 82 „Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise ning tulemuste hindamise ja metsakorraldaja tunnistuse andmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Metsakorraldaja katsetöödele ja eksamitele esitatavad nõuded, katsetööde ja eksamite korraldamise, tulemuste hindamise ning metsakorraldaja tunnistuse andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord”;

2) määrust täiendatakse §-dega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

§ 121. Tunnistuse pikendamine

(1) Tunnistuse kehtivuse pikendamiseks tuleb esitada Keskkonnaagentuurile kirjalik taotlus vähemalt 30 päeva enne tunnistuse kehtivusaja lõppemist.

(2) Taotlus peab sisaldama:
1) taotleja nime, isikukoodi ja kontaktandmeid;
2) taotluse esitamise kuupäeva ja taotleja allkirja.

(3) Keskkonnaagentuur kontrollib tunnistuse kehtivuse pikendamise taotleja vastavust „Metsaseaduse” § 122 lõikes 42 sätestatud tingimustele.

(4) Kui taotleja vastab tunnistuse kehtivuse pikendamise tingimustele, väljastab Keskkonnaagentuur talle sama numbriga uue tunnistuse.

(5) Kui taotleja ei vasta tunnistuse kehtivuse pikendamise tingimustele või pikendamise taotlus on esitatud pärast lõikes 1 sätestatud tähtaega, jätab Keskkonnaagentuur tunnistuse kehtivuse pikendamata.

(6) Tunnistuse kehtivuse pikendamata jätmise otsusest teavitab Keskkonnaagentuur tunnistuse omanikku posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.

§ 122. Tunnistuse kehtetuks tunnistamine

(1) „Metsaseaduse” § 122 lõike 51 punktides 1 või 2 sätestatud rikkumiste korral võib Keskkonnaagentuur tunnistada metsakorraldaja tunnistuse kehtetuks.

(2) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise aluseks olevad rikkumised ei tohi olla vanemad kui üks kalendriaasta.

(3) Enne tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist on tunnistuse omanikul õigus anda omapoolne selgitus. Ärakuulamise ajast teavitatakse tunnistuse omanikku posti teel või elektrooniliselt.

(4) Kui tunnistuse omanik ei ilmu määratud ajal selgitusi andma ja ei ole neid selleks ajaks ka kirjalikult esitanud, võib Keskkonnaagentuur teha tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse tunnistuse omanikku ära kuulamata.

(5) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise kirjalik otsus peab sisaldama:
1) otsuse tegemise kuupäeva;
2) kehtetuks tunnistatava tunnistuse numbrit;
3) kehtetuks tunnistatava tunnistuse omaniku nime ja isikukoodi;
4) tunnistuse kehtetuks tunnistamise tinginud asjaolusid;
5) otsust tunnistada tunnistus kehtetuks;
6) otsuse teinud ametiisiku nime ning allkirja.

(6) Tunnistuse kehtetuks tunnistamise otsuse saadab Keskkonnaagentuur tunnistuse omanikule posti teel või elektrooniliselt kümne tööpäeva jooksul vastava otsuse tegemisest arvates.”;

3) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotlejal või tunnistuse omanikul on õigus esitada vaie tunnistuse andmata või kehtivuse pikendamata jätmise või kehtetuks tunnistamise otsuse vaidlustamiseks Keskkonnaagentuurile „Haldusmenetluse seadusega” kehtestatud tingimustel ja korras.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2017. aasta 1. septembril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json