Teksti suurus:

Kaitseministri 13. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.08.2018, 1

Kaitseministri 13. veebruari 2017. a määruse nr 2 „Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded” muutmine

Vastu võetud 24.08.2018 nr 14

Määrus kehtestatakse Kaitseliidu seaduse § 42 lõike 9 alusel.

Kaitseministri 13. veebruari 2017. a määruses nr 2 „Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjaväerelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kaitseliidu relva, mida ei loeta sõjarelvaks relvaseaduse tähenduses, käitlemise ja kasutamise nõuded”;

2) määruses asendatakse sõna „sõjaväerelv” läbivalt sõnaga „sõjarelv” vastavas käändes;

3) määruses asendatakse sõnad „Kaitseväe ja Kaitseliidu relvaregister” läbivalt sõnadega „sõjaväerelvade register” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 lõikes 2 asendatakse sõna „määruse” sõnadega „määruse nõuete”;

5) paragrahvi 22 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Kaitseliidu töötajale, laskespordiklubi liikmele või reservis olevale isikule Kaitseväe või Kaitseliidu korraldatava spordiürituse ajaks ürituse piirkonnas kasutamiseks ja kandmiseks;”;

6) paragrahvi 22 lõikes 2 asendatakse sõnad „§ 3 lõike 2” sõnadega „§ 3 lõike 6”;

7) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 loetletud isikutele võib Kaitseliidu relva laenutada ka enne spordiürituse toimumist võistluseks harjutamise eesmärgil, kuid mitte varem kui üks kuu enne spordiüritust.”;

8) paragrahvi 28 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) isik, kellele on relvaseaduse § 66 lõike 1 punkti 2 või § 8333 lõike 1 punkti 2 alusel antud tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse osutamiseks.”;

9) paragrahvi 28 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) isik, kellele on relvaseaduse § 66 lõike 1 punkti 2 või § 8333 lõike 1 punkti 2 alusel antud tegevusluba relvade parandamise ja ümbertegemise teenuse osutamiseks.”;

10) paragrahvi 32 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 32. Kontroll-laskmine ja relva kasutuselevõtmine”;

11) paragrahvi 32 lõiget 3 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Vajadusel tuleb teha relvale uus tüübikinnitus.”;

12) paragrahvi 34 lõikes 4 asendatakse sõnad „kasutuskõlblikud olulised Kaitseliidu relva osad” sõnadega „kasutuskõlblikud Kaitseliidu relva osad”;

13) paragrahvi 35 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kaitseliidu relva, mis on oma olemuselt relvaseaduse § 19 lõike 1 punkti 5 järgi tsiviilkäibes lubatud tulirelv, laskekõlbmatuks muutmisel kohaldatakse Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2018/337, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/2403, millega kehtestatakse tulirelvade laskekõlbmatuks muutmise norme ja meetodeid käsitlevad ühised suunised, et tagada laskekõlbmatuks muudetud tulirelvade jäädav kasutuskõlbmatus (ELT L 65, 08.03.2018, lk 1‒16) I lisas sätestatud nõudeid.

(4) Kaitseliidu relva, mis on oma olemuselt sõjarelv, laskekõlbmatuks muutmisel kohaldatakse strateegilise kauba seaduse § 831 lõike 1 alusel kehtestatud määruse nõudeid.”;

14) 10. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „ÕPPERELV” sõnaga „HARJUTUSRELV”;

15) paragrahv 38 sõnastatakse järgmiselt:

§ 38. Harjutusrelva mõiste

(1) Harjutusrelv on relv relvaseaduse tähenduses, mida kasutatakse Kaitseväes, Kaitseliidus ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 15 lõike 2 alusel antud Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud riigikaitse valikkursusel „Relvaõpe” relvaõppeks või väljaõppel.

(2) Õpperelv käesoleva määruse tähenduses on relvaõppes kasutatav tulirelv, millest ei ole võimalik tulistada.

(3) Treeningrelv käesoleva määruse tähenduses on väljaõppes kasutatav spetsiaalselt konstrueeritud või kohandatud tulirelv, millega õpetatakse täitma kindlat ülesannet reaalsetele lähedastes tingimustes ja milles kasutatakse mittekahjustavat või vähekahjustavat laskemoona.”;

16) määrust täiendatakse §-ga 381 järgmises sõnastuses:

§ 381. Harjutusrelva käitlemise nõuded

(1) Tulirelval, mis on muudetud harjutusrelvaks, peab relvaõppe ohutuse tagamiseks olema vähemalt eemaldatud või lühemaks tehtud relva lööknõel.

(2) Harjutusrelv peab olema tähistatud selliselt, et see oleks eristatav laskekõlblikust Kaitseliidu relvast.

(3) Kaitseliidu relva harjutusrelvaks muutmise järel tuleb kahe tööpäeva jooksul esitada harjutusrelvaks muudetud relva andmed sõjaväerelvade registri volitatud töötlejale asjakohase märke tegemiseks registris.”.

Jüri Luik
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json