Teksti suurus:

Raieloa andmise kord Saue vallas

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2008, 14, 234

Raieloa andmise kord Saue vallas

Vastu võetud 27.12.2007 nr 22

Määrus kehtestatakse «Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse» § 6 lg 3 p 1 ja «Looduskaitseseaduse» § 45 alusel.

1. Peatükk

ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse eesmärk ja põhimõtted

(1) Raieloa andmise tingimused ja kord Saue vallas (edaspidi kord) reguleerib Saue valla üldplaneeringu järgsel tiheasustusalal puu raieks loa taotlemist, loa väljaandmist ning loa andmisel võimalike täiendavate kõrvaltingimuste seadmist.

(2) Korda ei kohaldata puude raiele kasvavas metsas «Metsaseaduse» tähenduses, kus puude raie toimub vastavalt «Metsaseaduses» sätestatud korrale.

(3) Puu raie Saue vallas toimub käesoleva korra kohaselt antud raieloa alusel, mille väljastab Saue Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

(4) Raieluba ei ole vaja taotleda viljapuudele ja alla 8 cm rinnasdiameetriga puudele, põõsastele, v.a. avalikel haljasaladel kasvavatele viljapuudele.

(6) Vallavalitsus võib loa väljastamisel seada täiendavaid tingimusi raiutud puu käitlemise (näiteks tuleohtlikul perioodil), puu asendusistutuse korraldamise ja istutatud puu hooldamise osas, samuti raie keelamise osas raierahu perioodil. Tingimuste rakendamise vajaduse otsustab vallavalitsus.

§ 2. Mõisted

(1) Korras kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

1) puu - kõrghaljastuse element, mille rinnasdiameeter on üle 8 cm;
2) rinnasdiameeter - puu tüve läbimõõt, mõõdetuna 1,3 meetri kõrguselt juurekaelast;
3) raie - puu(de) langetamine;
4) raieluba - luba, mis annab õiguse puu raieks ning määrab raietööde tingimused;
5) raierahu periood - ajavahemik lindude pesitsemise ajal, millal puu raiumist võib mitte lubada;
6) asendusistutus - maha raiutava puu asemele puu või puude istutamine.

2. peatükk

RAIELOA TAOTLEMINE JA VÄLJAANDMINE

§ 3. Raieloa taotlemine

(1) Raieluba võib taotleda puu kasvukoha maa omanik või seaduslik valdaja omaniku nõusolekul. Erastatava maa korral esitab raieloa taotluse maa erastamise õigustatud subjekt.

(2) Puu raiumiseks esitatakse vallavalitsusele kehtestatud korras raieloa taotlus (lisa 1), millele lisatakse krundiplaan, millel on näidatud raiutavad puud;

(3) Raieloa taotlusele lisatakse vajadusel ka:

1) ehitusluba, kui raieõigust taotletakse ehituse alla jäävale puule;
2) korteri- või elamuühistu üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus, kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
3) esindusõigust tõendav dokument, kui taotluse esitab esindaja;
4) kaitstava loodusobjekti valitseja nõusolekust, kui raiutav puu asub kaitstaval loodusobjektil;
5) Muinsuskaitseameti luba, kui raiutav puu asub kinnismälestisel või muinsuskaitsealal või kinnismälestise kaitseks kehtestatud kaitsevööndis.

§ 4. Raieloa taotluse menetlemine

(1) Vallavalitsus:

1) registreerib raieloa taotluse;
2) kontrollib taotluse vastavust paragrahvis 3 sätestatud nõuetele ning puuduste esinemise korral annab täiendava mõistliku tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;
3) kontrollib taotluses esitatud ja taotlusele lisatud dokumentides sisalduvate andmete õigsust ning nõuab vajadusel taotlejalt täiendavaid dokumente (nt dendroloogi hinnangut, haljastusprojekti vms) ja selgitusi;
4) hindab kavandatud raie põhjendatust;
5) korraldab puu ülevaatuse ja märgistab raiumisele kuuluva puu looduses.

(2) Raieluba väljastatakse või raieloa taotluse rahuldamata jätmisest teavitatakse 14 kalendripäeva jooksul raieloa taotluse lahendamiseks viimase vajaliku ja nõuetekohase dokumendi registreerimisest.

(3) Vallavalitsus määrab ametniku, kes menetleb raieloa taotlusi ning väljastab raielubasid või teavitab taotlejat taotluse rahuldamata jätmisest.

§ 5. Raieloa väljastamine

(1) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik vormistab raieloa (lisa 2) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

(2) Raieluba kehtib ühe aasta väljastamise kuupäevast arvates.

(3) Raieluba väljastatakse tasuta.

(4) Info raie asukoha, puude arvu, loa väljaandmise kuupäeva ja kehtivuse kohta avalikustatakse valla veebilehel.

§ 6. Raieloa väljastamisest keeldumine

(1) Raieloa andmisest võib keelduda, kui kavandatud raie ei ole põhjendatud, eelkõige kui:

1) puu on terve ja elujõuline ning ei ohusta hoonete ja rajatiste struktuure (vundamenti, seinu, katust);
2) raiuda soovitakse puud, mis on määratud säilitatavaks detailplaneeringuga või ehitusprojektis;
3) puu on riikliku või kohaliku omavalitsuse looduskaitse all;
4) raieloa taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
5) raieloa taotleja on jätnud täitmata varasema vallavalitsuse poolt määratud asendusistutuse kohustuse.

(2) Vallavalitsuse poolt määratud ametnik teavitab raieloa taotlejat raieloa andmisest keeldumisest ning põhjendab seda kirjalikult.

3. peatükk

ERITINGIMUSED

§ 7. Tuuleheide ja tormimurd

(1) Tuuleheite ja tormimurru korral ning kohest likvideerimist nõudvale (avariiohtlikule) puule raieluba ei vormistata. Maaomanik või valdaja teatab vallavalitsusele maha kukkunud või ohtlike puude arvu, liigid, diameetrid ja täpse asukoha esimesel võimalusel avastamise hetkest.

(2) Ametnik fikseerib lõikes 1 nimetatud puu likvideerimise, vajadusel kontrollides sündmuspaigal olukorra vastavust kirjeldatule.

§ 8. Raie keelamine raierahu perioodil

Raierahu perioodil võib keelata puu raiumist ja puistutes raiumist kohtades, kus on registreeritud pesitsevaid linde.

§ 9. Raiutud puu käitlemine

(1) Raiutud puu käitlemise ja raiumiskoha korrastamise korraldab raieloa saaja.

(2) Vallavalitsus võib kehtestada eritingimused raiutud puu käitlemisele, näiteks keelata raiejäätmete põletamise tuleohtlikul perioodil või elumajade ja/või sotsiaal- haridusasutuste vahetus läheduses.

4.peatükk

ASENDUSISTUTUS

§ 10. Asendusistutus

(1) Vallavalitsus võib põhjendatud juhtudel raieloa väljastamise kõrvaltingimusena nõuda raiutavate puude asendamist.

(2) Asendusistutust ei nõuta kuivanud puude, tuuleheite, tormimurru, avariiohtlike või ehitisi ohustavate puude korral.

(3) Puu asendusisutuse korral nõuab vallavalitsus garantiikirja, milles on näidatud raieloa taotleja kohustus istutada määratud ajaks vastav arv puid ning puude istutuskoht.

(4) Kui asendatud puu hävib 2 aasta jooksul istutuse fikseerimisest vallavalitsuse poolt, on vallavalitsusel õigus nõuda samaväärsete asenduspuude istutamist samasse istutuskohta.

(5) Asendusistutuse asukohad ja istikud peavad vastama Eesti Vabariigi standarditele EVS 843:2003 ja EVS 778:2001.

5. peatükk

JÄRELEVALVE

§ 11. Raieloa peatamine ja kehtetuks tunnistamine

(1) Vallavalitsusel on õigus peatada raieloa kehtivus või see kehtetuks tunnistada juhul, kui ilmneb, et:

1) taotleja on esitanud tegelikkusele mittevastavaid andmeid;
2) rikutakse raierahu perioodi;
3) raiutakse raieloale mittekantud puid.

(2) Raieloa peatamisest või kehtetuks tunnistamisest teavitatakse taotlejat kirjalikult. Loa peatamise puhul teavitatakse taotlejat loa peatamise kestvusest.

§ 12. Vastutus

Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse «Looduskaitseseaduses» ja teistes Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud viisil ja korras.

6. peatükk

Rakendussätted

§ 13 Vormide kinnitamine

(1) Kinnitada raieloa taotluse vorm (lisa 1).

(2) Kinnitada raieloa vorm (lisa 2).

§ 14. Tunnistada kehtetuks Saue Vallavolikogu 27. Mai 2004 määrus nr 005 «Saue valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord».

§ 15. Määrus avaldatakse ajalehes Koduvald, Saue valla veebilehel ja elektroonilises Riigi Teataja andmebaasis.

§ 16. Määrus jõustub 1. jaanuaril 2008.

Volikogu esimees Indrek TIIDEMANN

Lisa 1
Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2007 määrusele nr 022

SAUE VALLAVALITSUSELE
RAIELOA TAOTLUS

Taotleja:
………………………………………………………………………………………………….……..…
Nimi                      Isiku- või registrikood
…………………………………………………………………………………………………..……….
Aadress
………………………………………………………………………………………………………..….
Kontaktandmed: telefon, e-postiaadress

Esindaja:
……………………………………………………………………………………..…………….…..…..
Nimi                      Isiku- või registrikood
……………………………………………………………………………………………………….….
Esindusõiguse alus
………………………………………………………………………………………….………….……
Kontaktandmed: postiaadress, telefon, e-postiaadress

Soovitakse raiuda:
……………………………………………………………………………………………………….….
Puu(de) liik ja arv

Raiutavate puu(de) asukoht:
…………………………………………………………………………………………….…………….
Kinnistu nimi                      Aadress
…………………………………………………………………………………………………….…….
Kinnistusregistri number                      Katastritunnus
…………………………………………………………………………………………………………..
Taotleja omandisuhe puu(de) asukohaga

Puude raiumise põhjus:
…………………………………………………………………………..………………….……….……
………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………………………………

Raiutud puude käitlemisviis ja –koht:
……………………………………………………………………………………………………………

Lisad:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

…………………………..……/…………………………..…

Allkiri kuupäev

Lisa 2
Saue Vallavolikogu 27. detsembri 2007 määrusele nr 022

RAIELUBA nr

Väljastatud Laagris, . . 20 . a.

1

Väljastaja

 

1.1

Nimi:

SAUE VALLAVALITSUS

1.2

Aadress:

Veskitammi 4, Laagri alevik 76 401, Saue vald, Harjumaa

1.3

Telefon/faks/e-post:

654 1130, 679 6868, [email protected]

1.4

Allakirjutaja (nimi, ametikoht):

 
     

2

Raieloa saaja

 

2.1

Nimi:

 

2.2

Isiku- või registrikood:

 

2.3

Esindaja (nimi, isikukood):

 
     

3

Raieloa taotluse esitamise kuupäev:

 
     

4

Lubatakse raiuda

 

4.1

Puuliik ja diameeter:

 

4.2

Raiutavate puude arv kokku:

 
     

5

Raiutavate puude asukoht

 

5.1

Kinnistu nimi ja aadress:

 

5.2

Kinnistusregistri number:

 

5.3

Katastritunnus:

 
     

6

Raiutud puu(de) käitlemise viis:

 
     

7

Asendusistutuse kohustus:

 
     

8

Muud tingimused:

 
     

9

Raieloa kehtivuse kuupäev:

 
     

10. Allkiri:

_______________________________________

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json