Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.01.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 2, 16

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 „Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised” muutmine

Vastu võetud 04.01.2008 nr 6

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» § 52 lõike 5 alusel.

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 241; 2005, 35, 275) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), artiklis 498 nimetatud tolliasutuseks, kuhu tuleb esitada lisas 67 toodud näidise kohane taotlus, on maksu- ja tollikeskus. Taotlus esitatakse kirjalikult (k.a e-posti teel) või täidetakse elektroonilises andmetöötlussüsteemis.»;

2) paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Paberkandjal esitatavale taotlusele märgitakse selle esitamise kuupäev ning taotlusel peab olema loa taotleja esindaja allkiri. Taotluse esitamisel elektroonilisel teel peab see olema allkirjastatud digitaalallkirjaga «Digitaalallkirja seaduses» sätestatud korras või esitatud elektroonilise andmetöötlussüsteemi kaudu.»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Kui loal olevate andmete muutumise tõttu peab toll hindama majanduslikke tingimusi ühenduse tolliseadustiku mõistes, väljastab toll uue loa või teeb loa väljastamisest keeldumise otsuse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 506 sätestatud tähtaja jooksul.»;

5) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ajutise impordi korral märgitakse taotlusele viide ühenduse tolliseadustiku rakendussätete vastavale artiklile, mille alusel taotletakse täielikku vabastust tollimaksudest.»;

6) paragrahvi 10 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Lihtsustatud loa väljastamisest keeldumise kohta teeb selle tolliasutuse juhataja, kuhu taotlus esitati, kirjaliku motiveeritud otsuse, mis toimetatakse lihtsustatud loa taotlejale kätte kuue tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.»;

7) paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 16 lõike 3 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 17 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Määruse §-s 16 nimetatud kauba üleandmisel tuleb kaup ühest kohast teise vedada mõistliku aja jooksul, arvestades veo lähte- ja sihtkohta.»;

10) paragrahv 18 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 19 lõike 3 kolmas lause tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 24 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 24 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kui tolliladustamise tolliprotseduurile suunatud kaubaga tehakse tavalisi käitlemistoiminguid, mille tagajärjel kauba kohta tollideklaratsioonile märgitud andmed enam ei vasta tegelikele andmetele, teeb laopidaja vastavasisulised kanded laoarvestusse.»;

14) paragrahv 30 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 31 kolmas lause sõnastatakse järgmiselt:

«Luba hakkab kehtima selle väljastamise päevast, kui loal ei ole märgitud hilisemat kuupäeva.»;

16) paragrahv 33 tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Andrus ANSIP

Siseminister
rahandusministri ülesannetes Jüri PIHL

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json