Teksti suurus:

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 5, 56

Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9 "Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika" muutmine

Vastu võetud 04.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a. määruses nr 9 «Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika» (RTL 2007, 8, 135; 30, 542) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

1) paragrahvi 3 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «ja välislepingute alusel välismaalasele vältimatu abi osutamise»;

2) paragrahvi 6 lõike 1 tabelisse lisatakse pärast koodiga 66542 tähistatud uuringut järgmised laboratoorsed uuringud ning nende koodid:

«DNA analüüs PCR-meetodil 66608
Haigustekitaja tüpiseerimine või grupi määramine PCR-meetodil 66612»;

3) paragrahv 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Haigekassa tasub kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tervishoiuteenuste loetelus koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste eest käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide alusel, hinnates kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevust hindamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta või käesolevas paragrahvis sätestatud juhtudel hindamise kalendriaastale eelneva kolme kalendriaasta jooksul.

(2) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide täitmise hindamiseks esitab kinnitatud nimistuga töötav perearst haigekassale hiljemalt 31. märtsiks hindamise kalendriaastale eelneva kalendriaasta kohta lepingus kokkulepitud andmed.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud kriteeriumide rakendamise kord lepitakse kokku haigekassa ja perearsti vahel sõlmitavas lepingus.

(4) Haigusi ennetava tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

0–18-aastased isikud

KOOD HÕLMATUS PUNKTE

0–2-aastaste laste vaktsineerimine

9020 90%   10
9021 90%   10
9022 90%   10
9023 90%   10
9024 90%   10
9025 90%   10
9026 90%   10
9027 90%   10
9028 90%   10

Laste läbivaatus ja väikelaste üldine tervisekontroll

1. elukuul 9031 90%   10
3. elukuul 9032 90%   10
12. elukuul 9033 90%   10
2 aasta vanuselt 9034 90%   10

Kooliminevate laste läbivaatus
(6-, 7- ja 8-aastastel)

9030 90%   10
      140


Südame-veresoonkonnahaiguste ennetus KOOD HÕLMATUS PUNKTE
40–60-aastastel isikutel määratud üldkolesterool 66104 90% 20
40–60-aastastel isikutel määratud glükoos 66101 80% 10
40–60-aastastel isikutel määratud kolesterooli fraktsioonid 66105 80% 10
Pereõe nõustamine 9015 50% 20
      60

(5) 0–2-aastaste laste vaktsineerimise hõlmatusse arvestatakse ka vaktsineerimisest keeldumised ja meditsiinilised vastunäidustused vaktsineerimisele juhul, kui vastavas vanuses ettenähtud läbivaatused ja üldine tervisekontroll on lapsele tehtud.

(6) Kinnitatud nimistuga töötaval perearstil, kelle teeninduspiirkonnaks on üks kohalik omavalitsusüksus ja kelle nimistu koosneb selle piirkonna elanikest ning nimetatud piirkonnas ei ela 0–2 aasta vanuseid või 6, 7 ja 8 aasta vanuseid lapsi, loetakse 0–18-aastaste isikute haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumid vastavas osas täidetuks 100%.

(7) Südame-veresoonkonnahaiguste esmane ennetus on kinnitatud nimistuga töötava perearsti nimistus olevatele eelnevalt südame-veresoonkonna haiguse diagnoosita 40–60-aastastele kindlustatud isikutele suunatud tegevus.

(8) Krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö hindamise kriteeriumid on järgmised:

Diabeet II KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Diabeet II (sotsiaalministri 10. jaanuari 2002. a määrusega nr 13 «Tervishoiuteenuste loetelu kehtestamine» kehtestatud rahvusvahelise haiguste klassifikaatori (edaspidi RHK-10) jaotises E11 nimetatud diagnoosidega) krooniliste haigete loetelu esitatud   Jah   15
Diabeet II haiged, kellel määratud glükohemoglobiin 66118 Keskmine hõlmatus* + 10%   15
Diabeet II haigetel määratud kreatiniin vereseerumis 66102 Keskmine hõlmatus* + 10%   15
Diabeet II haigetel määratud üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus* + 10%   15
Diabeet II haigetel määratud kolesterooli fraktsioonid üks kord kolme aasta jooksul 66105 80%   15
Diabeet II haigetel määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga 66117 või 66207 Keskmine hõlmatus* + 10%   15
Pereõe nõustamine 9015 50%   15
      105


Hüpertooniatõbi

KOOD HÕLMATUS PUNKTE

Hüpertooniatõvehaigete (RHK-10 jaotistes: I10–I15 nimetatud diagnoosidega ja haiguse raskusastmetega) loetelu esitatud

  Jah 15

I aste

Glükoos üks kord kolme aasta jooksul 66101 80% 15
Üldkolesterool üks kord kolme aasta jooksul 66104 80% 15
EKG üks kord kolme aasta jooksul 6320 või 6322 või 6323 80% 15
Pereõe nõustamine 9015 50% 15

II aste

Üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Kolesterooli fraktsioonid 66105 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Glükoos 66101 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Kreatiniin 66102 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga 66117 või 66207 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
EKG üks kord kolme aasta jooksul 6320 või 6322 või 6323 80% 15

III aste

Üldkolesterool 66104 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Kolesterooli fraktsioonid 66105 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Glükoos 66101 Keskmine protsent* + 10% 15
Määratud albumiin uriinis (mikroalbuminuuria) või mikroalbuminuuria-positiivsetel haigetel tehtud uriini analüüs testribaga 66117 või 66207 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
Kreatiniin 66102 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
EKG 6320 või 6322 või 6323 Keskmine hõlmatus* + 10% 15
        255

* Märkus: Keskmine hõlmatus on hindamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal tulemustasu taotlenud arstide vastava tegevusega saavutatud tulemuste keskmine protsent. Keskmised protsendid avaldatakse haigekassa veebilehel hiljemalt 1. juuliks.

Müokardi infarkt KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Müokardi infarkti (RHK-10 jaotistes: I21, I22, I23 nimetatud diagnoosidega ja I25.2 diagnoosiga) isikute loetelu esitatud   Jah 20


Hüpotüeroos KOOD HÕLMATUS PUNKTE
Hüpotüeroosi (RHK-10 jaotises: E03 nimetatud diagnoosidega) haigete loetelu esitatud   Jah 20

(9) Kinnitatud nimistuga töötaval perearstil, kelle nimistus ei ole käesoleva paragrahvi lõikes 8 nimetatud diagnoosidega kroonilisi haigeid ning ka eriarstid ei ole haigekassale esitanud nimetatud haiguste diagnoosidega raviarveid perearsti nimistus olevate isikute kohta, loetakse krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumid vastava haiguse osas täidetuks 100%.

(10) Kroonilisi haigeid jälgitakse vastavalt ravijuhenditele. Krooniliste haigete jälgimise tulemuslikkust tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse eest tasumiseks hinnatakse käesoleva paragrahvi lõikes 8 sätestatud tingimustel.

(11) Erialase lisapädevuse hindamise kriteeriumid on järgmised:

Erialane täienduskoolitus KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Perearsti ja -õe erialaste täienduskoolituste loetelu esitatud   Perearst 60 h/a

Pereõde 60 h/a

0,2


Rasedate jälgimine KOOD
HÕLMATUS
KOEFITSIENT
Raseduse tuvastamine ja jälgimise plaani koostamine 2252K

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 8 korda

0,3

Raseduse kulu jälgimine kuni 20. rasedusnädalani 2253K
Raseduse kulu jälgimine 20.–36. rasedusnädalani 2255K
Raseduse kulu jälgimine 36.–40. rasedusnädalani 2257K


Günekoloogiline läbivaatus KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Günekoloogiline läbivaatus koos preparaadi võtmisega 7359

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 10 korda

0,2

Emakasisese vahendi paigaldamine / instrumentaalne väljutamine, emakakaela laiendamine 7352
Güneko-tsütoloogiline rutiinuuring, lihtne tsütoloogiline uuring maliigsuse diferentseeringuga 6911
Keerukas diferentsiaaldiagnostiline või pahaloomulise diferentseeringuga güneko-tsütoloogiline uuring 6912


Kirurgilised manipulatsioonid ja pisioperatsioonid KOOD HÕLMATUS KOEFITSIENT
Nahahaava suturatsioon 7101

Koode esineb raviarvetel kokku vähemalt 40 korda

0,3

Ambulatoorne pisioperatsioon (pindmise mädakolde avamine, panariitsiumi avamine, pindmiste naha- ja aluskoe tuumorite eemaldamine jmt) 7100
Põletushaige ambulatoorne sidumine 7111
Kipslahase asetamine 7106
Biopsia võtmine
(välja arvatud operatsiooni ajal)
7004
Diagnostilisel või ravi eesmärgil organi/õõne punktsioon 7005
Kateteriseerimine 7159
Püsikateetri paigaldamine 7160
Epitsüstoomi vahetus 7162
Kusepõie loputus ja ravimi viimine põide (ambulatoorselt) 7163

(12) Kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 0,8, kui haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 80% (160 punkti) ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 80% (320 punkti).

(13) Kinnitatud nimistuga töötavale perearstile tasutakse tervishoiuteenuste loetelus koodiga 3061 tähistatud teenuse piirhinnast koefitsiendiga 1,0, kui perearsti haigusi ennetava tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 90% (180 punkti) ja krooniliste haigete jälgimise tulemusliku töö kriteeriumidest on täidetud vähemalt 90% (360 punkti).

(14) Kui kinnitatud nimistuga töötaval perearstil on täidetud käesoleva paragrahvi lõikes 12 või 13 sätestatud tingimused, hinnatakse tema erialast lisapädevust ja määratakse koodiga 3062 tähistatud teenuse koefitsiendid vastavalt käesoleva paragrahvi lõikele 11. Erialase lisapädevuse hindamisel liidetakse täidetud kriteeriumide koefitsiendid.

(15) Haigekassa hindab perearsti poolt esitatud raviarvete alusel kinnitatud nimistuga töötava perearsti tegevust käesolevas paragrahvis sätestatud korras ning kinnitab hindamise tulemused hiljemalt kalendriaasta 1. juuliks. Koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste piirhinna koefitsiendid määratakse perearstile üheks aastaks alates hindamise kalendriaasta 1. juulist.

(16) Kinnitatud nimistuga töötaval perearstil on õigus algatada käesoleva paragrahvi lõike 15 alusel tehtud haigekassa otsuse suhtes vaidemenetlus kolmekümne kalendripäeva jooksul «Haldusmenetluse seaduses» sätestatud korras.

(17) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmed esitanud perearstide nimed ja nendele määratud koodidega 3061 ja 3062 tähistatud teenuste piirhinna koefitsiendid avalikustatakse haigekassa veebilehel 1. juuliks.»;

5) paragrahvi 10 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 18 lõike 1 tabelist jäetakse välja teenused koodidega 2246K ja 2275K;

7) paragrahvi 18 lõike 1 tabeli lõppu lisatakse järgmised teenused ja nende koodid:

«Silma sarvkesta võtmine ja siirdamise operatsioon 2286K
Medikamentoosne abort 2287K»;

8) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 61 järgmiselt:

« (61) Ööpäevaringse vältimatu arstiabi andmise toetust ühe eriala kohta kvartalis (kood 2280K) tasub haigekassa SA Viljandi Haiglale lisaks lõikes 6 sätestatule psühhiaatria eriala eest.»;

9) paragrahv 22 sõnastatakse järgmiselt:

« § 22. Diagnoosipõhise kompleksteenuse eest tasumine

Diagnoosipõhise kompleksteenuse (edaspidi DRG) piirhinnale rakendatakse koefitsienti 0 järgmistel juhtudel:
1) järgneva raviarve vormistamisel;
2) raviarvete puhul, millel on põhierialaks märgitud psühhiaatria, taastusravi, tuberkuloos või esmane järelravi;
3) raviarvete puhul, millel on põhidiagnoosiks märgitud RKH 10 kood Z76.3, Z51.1 või Z51.2;
4) raviarvete puhul, mille lõpetamisel suunatakse statsionaarsel või päevaravil viibinud kindlustatud isik vahetult edasi statsionaarsele ravile (v.a statsionaarsele õendushooldusele või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikust haiglast piirkondlikku, kesk- või üldhaiglasse; üldhaiglast ja arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurest piirkondlikku või keskhaiglasse või keskhaiglast piirkondlikku haiglasse;
5) raviarvete puhul, mille alustamiseks on kindlustatud isik statsionaarselt või päevaravilt vahetult edasi suunatud statsionaarsele ravile (v.a statsionaarsele õendushooldusele või statsionaarsele taastusravile) kas kohalikku haiglasse piirkondlikust, kesk- või üldhaiglast; üldhaiglasse või arengukavas nimetamata tervishoiuteenuse osutaja juurde piirkondlikust või keskhaiglast või keskhaiglasse piirkondlikust haiglast;
6) raviarvete puhul, mis ei vasta tervishoiuteenuste loetelu § 36 lõikes 5 toodud tingimustele;
7) lepingus kokkulepitud tingimustel.»;

10) paragrahvi 24 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) trastuzumabi monoravi teise rea ravina metastaatilise rinnavähiga patsientidel, kui kasvajal esineb HER2 üleekspressioon (3+ immuunohistokeemilisel uuringul või FISH-positiivsed) ning kes on eelnevalt saanud keemiaravi antratsükliini ja taksaani sisaldava raviskeemiga, v.a juhud, kui patsiendile on need ravimid vastunäidustatud, ning varases staadiumis HER2 üleekspressiooniga rinnavähiga patsientidel pärast operatiivset ravi, kemoteraapiat (neoadjuvant- või adjuvantravi) ja kiiritusravi (kui on kohaldatav);»;

11) paragrahvi 24 lõikes 4 asendatakse sõnad «Koodiga 330R tähistatud teenuse» sõnadega «Koodidega 330R ja 338R tähistatud teenuste»;

12) paragrahvi 24 täiendatakse lõigetega 8, 9 ja 10 järgmiselt:

« (8) Aplastilise aneemia ravi antitümotsüüt/antilümfotsüüt globuliiniga (ATG) (kood 334R) rakendatakse raske aplastilise aneemiaga patsientidel, kellel puudub HLA-identne sugulasdoonor ning mitte raske aplastilise aneemiaga transfusioon-sõltuvatel patsientidel. Teenust teostatakse piirkondliku haigla hematoloogia osakonnas või I ja II astme intensiivravi osakondades.

(9) Müeloomi ja plasmotsütoomi tsütostaatilise ravikuuri (kood 317R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) vinkristiini ja doksorubitsiini sisaldavad raviskeemid: I rea valikuna patsientidel, kellel on plaanis vereloome tüvirakkude siirdamine või neerupuudulikkusega patsientidel; II rea valikuna alküleerivatele ainetele refraktaarse haiguse korral;
2) bortesomiibravi: retsidiveerunud ja refraktaarse müeloomiga patsientidel III valiku raviskeemina.

(10) Kopsukasvajate kemoteraapiakuuri (kood 309R) teenus sisaldab järgmisi ravikuure:
1) tsisplatiini ja etoposiidi kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral I rea raviskeemina ning mitteväikerakk-kopsuvähi korral adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse korral I rea raviskeemina;
2) tsüklofosfamiidi, doksorubitsiini ja vinkristiini kombinatsioonravi: väikerakk-kopsuvähi korral, kui patsiendile on vastunäidustatud tsisplatiini ja etoposiidi raviskeem;
3) monoravi topotekaaniga: väikerakk-kopsuvähi retsidiivi või progresseerumise puhul, kui eelneva keemiaraviga oli saavutatud osaline või täielik ravivastus;
4) tsisplatiini ja gemtsitabiini kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi I rea raviskeemina;
5) tsisplatiini ja vinorelbiini kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse I rea ravina;
6) tsisplatiini ja taksaani kombinatsioonravi: kaugelearenenud mitteväikerakk-kopsuvähi I rea ravina;
7) karboplatiini ja paklitakseeli kombinatsioonravi: mitteväikerakk-kopsuvähi neoadjuvantravina ning adjuvantravina ja kaugelearenenud haiguse ravina kui tsisplatiini ravikombinatsioon on vastunäidustatud;
8) dotsetakseel või erlotiniib monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
9) dotsetakseel monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi, kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks;
10) erlotiniib monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi ravi kui dotsetakseelravi on osutunud ebaefektiivseks või kui dotsetakseelravi on vastunäidustatud;
11) pemetrekseed monoravi: mitteväikerakk-kopsuvähi II rea ravi kui plaatinapreparaati sisaldav ravi osutus ebaefektiivseks ning dotsetakseel ja erlotiniib monoravid on vastunäidustatud.»;

13) paragrahvi 27 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Tööjõu, üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme, ruumide- ja korduvkasutusega meditsiiniseadme ning tugiteenuste kulu ühe mõõtühiku maksumuse arvutamisel jagatakse ressursi kogukulu perioodis ressursi kasutamise optimaalse mahuga.

(2) Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmete ja ravimite ühe mõõtühiku kulu on võrdne ressursi soetusmaksumusega.»;

14) paragrahvi 28 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse standardkulus järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 145 krooni 60 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 72 krooni 00 senti tunnis;
3) hooldustöötaja brutopalk on 36 krooni 30 senti tunnis;
4) muu kõrgharidusega spetsialisti brutopalk on 145 krooni 60 senti tunnis;
5) muu keskharidusega spetsialisti brutopalk on 72 krooni 00 senti tunnis.»;

15) paragrahvi 29 lõiked 3 kuni 5 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kasutamise optimaalne maht saadakse ekspertarvamusena, mis arvestab seadme võimsust, olemasolevate seadmete tegelikku töökoormust ning seadmega tehtavate protseduuride hinnangulist vajadust.

(4) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme kulumi arvestamise aluseks on soetusmaksumus ja seadme amortisatsiooniperiood, hooldus- ja remondikulu arvestatakse teenuse standardkuludesse vastavalt teenuse osutamiseks keskmiselt kuluvale ajale, lähtudes ressursi optimaalsest kasutamise mahust ja hoolduskulust aastas, kuid mitte suuremas summas kui eksperdi poolt antud hinnangus.

(5) Üle üheaastase kasutusajaga meditsiiniseadme soetusmaksumus määratakse käesoleva määrusega kehtestatud lisa 1 andmete alusel, kuid mitte suuremas summas kui eksperdi poolt antud hinnangus.»;

16) paragrahvi 31 lõige 2 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) meditsiiniseadmete soetusmaksumusest;»;

17) paragrahvi 32 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Ühekordsete meditsiiniseadmete ja ravimite kulu (v.a tervishoiuteenuste loetelu peatükis «Meditsiiniseadmed ja ravimid» sätestatu korral) arvestamisel lähtutakse meditsiiniseadmete ja ravimite soetusmaksumusest, kuid mitte rohkem kui eksperdi poolt antud hinnang.»;

18) paragrahvi 33 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmiselt:

« 8) doonori haldus.»;

19) paragrahvi 36 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Teenuse piirhinna muutmiseks vaadatakse tegevusteks vajalike, käesoleva määruse § 28 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning § 30 lõike 2 punktis 1 nimetatud ressursside kulu ja ressursside kasutamise optimaalne maht üle kord aastas «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel.

(2) Käesoleva määruse lisades 3–4, 6–9 ja 11 nimetatud teenuste osutamiseks vajalike ressursside keskmine kasutusvajadus ning lisades 2 ja 5 (v.a hoonete ja rajatiste kulum) ning 10 toodud ressursside kulu ja ressursside kasutamise optimaalne maht vaadatakse üle «Ravikindlustuse seaduse» § 31 lõikes 5 nimetatud isiku algatusel, kui on esitatud «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» § 22 lõikes 4 sätestatud haigla liikidest vähemalt ühe piirkondliku haigla, keskhaigla ja üldhaigla piirhinna arvutamise aastale eelneva viimase majandusaasta või kokkuleppel haigekassaga sellele eelneva majandusaasta aruande andmed käesoleva määruse lisas 12 toodud kulude jaotuste ja samade haiglate osutatud teenuste mahud käesoleva määruse lisas 13 toodud vormi kohaselt.»;

20) paragrahvi 38 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) DRG piirhind on DRG baashinna ja DRG kaalu korrutis.

(2) DRG baashinna ja DRG kaalu arvutamise aluseks on hinnaarvutamise kalendriaastale eelneval kalendriaastal haigekassale esitatud ja tervishoiuteenuste loetelu § 36 lõike 2 kohaselt DRG-sse grupeerunud raviarvete, välja arvatud käesoleva määruse § 22 lõigetes 1, 2, 3, 4, 5 ja 7 kirjeldatud raviarvete, andmed.

(3) DRG piirhinnad arvutatakse kehtestatavate tervishoiuteenuste loetelu piirhindade alusel.

(4) DRG baashind on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate raviarvete keskmine maksumus, mis arvutatakse raviarvetele märgitud tervishoiuteenuste (v.a DRG) käesoleva paragrahvi lõikes 3 kirjeldatud piirhindade alusel.

(5) DRG kaal on käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tingimustele vastavate ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse, mis arvutatakse raviarvele märgitud tervishoiuteenuste (v.a DRG) käesoleva paragrahvi lõikes 3 kirjeldatud piirhindade alusel, suhe baashinda. DRG kaal arvutatakse igale DRG-le.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud ühte DRG-sse grupeerunud raviarvete keskmise maksumuse arvutamisel:
1) leitakse iga DRG grupi raviarvete aritmeetiline keskmine maksumus ja standardhälbe suurus;
2) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui kolm standardhälvet aritmeetilisest keskmisest;
3) arvutatakse allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine ja standardhälve;
4) jäetakse välja need raviarved, mis on kallimad või odavamad kui kaks standardhälvet punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest. Kui väärtus, mis saadakse punktis 3 nimetatud aritmeetilisest keskmisest lahutades käesolevas punktis nimetatud kahe standardhälbe väärtuse, on väiksem kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind, siis jäetakse välja need raviarved, mis on odavamad kui koodiga 3076 tähistatud tervishoiuteenuse piirhind;
5) arvutatakse allesjäänud raviarvete uus aritmeetiline keskmine.

(7) Tervishoiuteenuste loetelu § 36 lõikes 1 toodud muude samaaegselt osutatud teenuste piirhindade summa vahemiku piirid võrduvad käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 4 kirjeldatud raviarvete väljajätmise piiridega.

(8) Kui pärast lõike 6 punktis 4 kirjeldatud raviarvete väljajätmist jääb alles vähem kui 25 raviarvet, siis vastava DRG kaalu ei muudeta.

(9) Käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 5 kirjeldatud raviarvete keskmist maksumust hinnatakse raviarvetele kantud tervishoiuteenuste struktuuri muutuse (edaspidi struktuuri muutus) suhtes. Kui DRG, mille kohta raviarvete keskmist maksumust arvutatakse, struktuuri muutus on suurem kui Vabariigi Valitsuse 5. jaanuari 2001. a määruse nr 3 «Eesti Haigekassa põhikiri» § 8 punkti 71 alusel kehtestatud haigekassa 4 aasta tulude ja kulude planeerimise põhimõtetes sätestatud struktuuri muutuseks ettenähtud vahendite osakaal või väiksem kui nimetatud osakaalu negatiivne väärtus, siis raviarvete keskmist maksumust korrigeeritakse lähtuvalt haigekassa eelarve võimalustest. Struktuuri muutus näitab, kui palju on raviarve keskmine maksumus muutunud (v.a tervishoiuteenuste loetelus kehtestatud ja kehtestatavate piirhindade perioodide vahelisest muutusest tulenev muutus).»;

21) paragrahvi 41 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Töötajate brutopalga kuluna arvestatakse teenuse piirhinnas järgmisi summasid:
1) arsti brutopalk on 112 krooni ja 00 senti tunnis;
2) õe brutopalk on 60 krooni ja 00 senti tunnis;
3) abilise (nt registraator, raamatupidaja, koristaja jt) brutopalk on 33 krooni tunnis.»;

22) paragrahvi 51 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kooskõlastatult haigekassaga on tervishoiuteenuse osutaja juhil õigus anda raviarve vormistamise õigus ka teenust osutavale arstikutseta spetsialistile (logopeed, kliiniline psühholoog, füsioterapeut, tegevusterapeut), kui spetsialist omab vastava eriala diplomit või on tunnistatud pädevaks vastavaid spetsialiste ühendava kutseliidu või -ühenduse poolt. Kliinilistele psühholoogidele, füsioterapeutidele ja tegevusterapeutidele raviarve vormistamise õiguse andmisel arvestab haigekassa erialaühenduse arvamusega. Tervishoiuteenuse osutaja taotlusel annab haigekassa logopeedile, kliinilisele psühholoogile, füsioterapeudile, tegevusterapeudile, kes omab vastava eriala diplomit või on tunnistatud pädevaks vastavaid spetsialiste ühendava kutseliidu või -ühenduse poolt, raviarve vormistamiseks koodi.»;

23) paragrahv 55 sõnastatakse järgmiselt:

« § 55. Ravile saabumise andmed

(1) Raviarvele kantakse ravile saabumise andmetena ravile saabumise liigi kood ning suunanud arsti kood.

(2) Lähtuvalt ravile saabumise ja suunamise viisist märgitakse ravile saabumise liigi kood järgmiselt:

Kood Saabumise liigi selgitus
T0001 Kiirabi
T0002 Tuli ise
T0003 Tagasikutse
T0004 Politsei
T0005 Eriarsti ambulatoorselt ravilt
T0007 Üldhaiglast statsionaarselt või päevaravilt
T0008 Keskhaiglast statsionaarselt või päevaravilt
T0009 Piirkondlikust haiglast statsionaarselt või päevaravilt
T0010 Muu tervishoiuteenuse osutaja statsionaarselt või päevaravilt
T0011 Perearst
T0012 Muu saabumine

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud ravile saabumise liigi koode rakendatakse järgmistel tingimustel:
1) T0001 – ravile toomisel kiirabiga;
2) T0002 – ravile saabumisel ilma saatekirjata;
3) T0003 – haige tagasikutsumisel sama arsti juurde;
4) T0004 – haige toomisel ravile politsei või päästeameti poolt;
5) T0005 – ravile suunamisel eriarsti ambulatoorselt ravilt;
6) T0007, T0008, T0009 – ravile saabumisel vahetu suunamise korras kas üldhaigla, keskhaigla või piirkondliku haigla statsionaarselt ravilt (v.a statsionaarselt taastusravilt või statsionaarselt hooldusravilt) või päevaravilt;
7) T0010 – ravile saabumisel vahetu suunamise korras punktis 6 nimetamata tervishoiuteenuse osutaja statsionaarselt ravilt (v.a statsionaarselt taastusravilt või statsionaarselt hooldusravilt) või päevaravilt;
8) T0011 – ravile saabumisel perearsti poolt suunamisega;
9) T0012 – ravile saabumine punktides 1 kuni 8 nimetamata põhjustel, seal hulgas ravile saabumine statsionaarselt taastusravilt ja statsionaarselt hooldusravilt.

(4) Suunanud arsti koodi ei märgita raviarvele, kui suunamise liik on T0001 «kiirabi», T0002 «tuli ise» või T0004 «politsei».»;

24) paragrahvi 57 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

« 1) põhidiagnoosi kood RHK-10 järgi;»;

25) paragrahvi 58 tekst sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Raviarvele kantakse järgmised raviarve lõpetamise andmed:
1) lõpetamise kuupäev;
2) surma kuupäev;
3) raviarve lõpetamise põhjuse koodi number järgmiselt:

Kood Raviarve lõpetamise põhjus
  1 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja teise eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule
  2 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile
  3 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule
  5 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (üldhaigla) statsionaarsele ravile
  6 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (keskhaigla) statsionaarsele ravile
  7 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja (piirkondlik haigla) statsionaarsele ravile
  8 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja statsionaarsele ravile (v.a üldhaigla, keskhaigla, piirkondlik haigla)
  9 Lahkunud omavastutusel arsti soovitusi arvestamata
10 Surnud
11 Muud põhjused
12 Suunatud sama tervishoiuteenuse osutaja päevaravile
13 Suunatud teise tervishoiuteenuse osutaja päevaravile
14 Kutsutud tagasi sama eriarsti ambulatoorsele vastuvõtule (sama tervishoiuteenuse osutaja)
15 Paranemine või tervistumine

(2) Raviarve lõpetamise põhjuse koode 5, 6, 7 ja 8 ei kasutata juhul, kui patsient suunatakse statsionaarsele taastusravile või statsionaarsele hooldusravile.

(3) Raviarve lõpetamise põhjuse koodi 11 kasutatakse koodidega 1 kuni 10 ja 12 kuni 15 kajastamata põhjustel, sealhulgas juhul, kui patsient suunatakse statsionaarsele taastusravile või statsionaarsele hooldusravile.

(4) Raviarve lõpetamise põhjuse koodi 15 kasutatakse koodidega 1 kuni 10 ja 12 kuni 14 kajastamata juhtudel.»;

26) paragrahvi 67 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmiselt:

« (2) 2008. a I poolaastal hindab haigekassa perearsti tegevusi lisatasu tasumiseks haiguste ennetamise ja krooniliste haigete jälgimise ning ravitöö tulemuslikkuse eest (kood 3061) 31.12.2007. a kehtinud §-s 8 sätestatud tingimuste alusel ning kinnitab hindamise tulemused perioodiks 01.07.2008 kuni 31.06.2009. a hiljemalt 2008. a 1. juuliks.»;

27) muudetakse määruse lisasid 3–12 ja 15–16 (lisatud).

§ 2. Rakendussätted

(1) Määrust rakendatakse alates 1. jaanuarist 2008. a.

(2) Käesoleva määruse § 1 punktis 4 sätestatud andmed tuleb haigekassale esitada 31. märtsiks 2009. a ning lisatasu määratakse alates 1. juulist 2009. a.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Määruse lisad on avaldatud elektroonilises Riigi Teatajas. Alus: «Riigi Teataja seaduse» § 4 lõige 2 ja riigisekretäri 29.06.2005. a resolutsioon nr 17-1/0505738.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4

Lisa 5

Lisa 6

Lisa 7

Lisa 8

Lisa 9

Lisa 10

Lisa 11

Lisa 12

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json