Teksti suurus:

Sotsiaalministri 8. jaanuari 2002. a määruse nr 9 "Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, rehabilitatsiooniplaani vorm" ja Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:20.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 5, 57

Sotsiaalministri 8. jaanuari 2002. a määruse nr 9 "Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, rehabilitatsiooniplaani vorm" ja Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 "Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid" muutmine

Vastu võetud 04.01.2008 nr 2

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõike 1 ja § 22 lõike 1 ning § 16 lõike 3 alusel.

§ 1. Sotsiaalministri 8. jaanuari 2002. a määruses nr 9 «Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, rehabilitatsiooniplaani vorm» (RTL 2002, 10, 104; 2007, 46, 841) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse volitusnorm sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 21 lõike 1 ja § 22 lõike 1 alusel.»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Puude raskusaste määratakse tähtajaga:»;

3) paragrahvi 8 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Terviseseisundi muutumisel võib isik taotleda korduvekspertiisi enne § 8 lõikes 1 sätestatud puude kestuse lõppemist.»;

5) paragrahvi 111 sõnastus loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Terviseseisundi muutumisel võib isik taotleda korduvekspertiisi ka juhul, kui isikule on puude raskusaste määratud tähtajatult enne 2008. aasta 1. jaanuari.».

§ 2. Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruses nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» (RTL 2002, 18, 236; 2004, 35, 581) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga;

2) määrust täiendatakse paragrahviga 51 järgmises sõnastuses:

« § 51. Töötamistoetuse taotlemise täiendavad dokumendid

Töötamistoetuse taotlemiseks esitatakse täiendavalt:
1) tööraamat või muu töötamist tõendav dokument;
2) kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta;
3) kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta.»;

3) paragrahv 8 sõnastatakse järgmiselt:

« § 8. Sotsiaaltoetuste taotlemine võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale

Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks võõras- või kasuvanemale või eestkostjale või hooldajale esitatakse täiendavalt kohtu määrus eestkoste seadmise kohta või perekonnas hooldamise leping või valla- või linnavalitsuse korraldus.».

§ 3. Määrust rakendatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008. a määruse nr 2 «Sotsiaalministri 8. jaanuari 2002. a. määruse nr 9 «Puude raskusastme määramise ja lisakulude tuvastamise kord, rehabilitatsiooniplaani vorm» ja 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid» muutmine»
lisa

Sotsiaalministri 16. jaanuari 2002. a määruse nr 16 «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotlemiseks vajalike täiendavate dokumentide loetelu ja dokumentide vormid»
lisa 1

TAOTLUS

......................................... Pensioniamet

TAOTLEJA ANDMED

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood

Elukoht

...............................................
(maakond, linn/vald)

 

...............................................
(tänav/küla, maja ja krt nr)

 


(postiindeks)

Isikut tõendav dokument (nimetus)

Välja antud (kuupäev ja number)

Alaline elamisluba/elamisõigus

Tähtajaline elamisluba/elamisõigus kehtib ............................... 20...... a kuni
      ............................... 20...... a

LAPSE VÕI HOOLDATAVA ANDMED
(täidetakse puudega lapse toetuse või hooldajatoetuse taotlemisel)

Eesnimi Perekonnanimi Isikukood

Elukoht

...............................................
(maakond, linn/vald)

 

...............................................
(tänav/küla, maja ja krt nr)

 


(postiindeks)

Palun määrata:

puudega lapse toetus

puudega tööealise inimese toetus

puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

hooldajatoetus:

  3–16-aastase keskmise, raske või sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale
  16–18-aastase raske või sügava puudega last kasvatavale vanemale/võõrasvanemale

puudega vanema toetus

õppetoetus

töötamistoetus

rehabilitatsioonitoetus

täienduskoolitustoetus

 

Määratud sotsiaaltoetus(ed) palun maksta:

.................panka .......................................... konto nr

Posti teel

 

Taotlusele on lisatud järgmised dokumendid:

  isikut tõendav dokument
  arstliku ekspertiisi otsus
  sünnitunnistus
  tööraamat või muu dokument mittetöötamise või töötamise kohta
  üksikvanema tõend
  perekonnaseisu tõendav dokument või isiku omakäeline kinnitus selle kohta, et ta kasvatab last üksinda
  omakäeline kinnitus selle kohta, et ei saa töötada hooldamise tõttu
  koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta
  õpilaspilet, üliõpilaspilet või õppeasutuse teatis
  dokument rehabilitatsioonikulude kohta
  dokument täienduskoolituskulude kohta
  kuludokument puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude kohta
  kirjalik selgitus puudest tingitud ja töötamisega seotud lisakulude vajaduse kohta
  ..............................................................................................................................
  ..............................................................................................................................
 

OLEN TEADLIK:

  1. Hooldajatoetust ja õppetoetust makstakse mittetöötamise korral.
  2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste saaja on kohustatud 10 päeva jooksul teatama elukohajärgsele pensioniametile kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmise lõpetamise, peatamise või suuruse muutuse.
  3. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste määramise otsus väljastatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste taotleja soovil kirjalikult 10 tööpäeva möödumisel sotsiaaltoetuste taotlemise päevast või sama tähtaja möödumisel pärast täiendavate dokumentide esitamist.

Täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, samuti sellest, millised dokumendid tuleb määratud tähtajaks esitada, teatab pensioniamet taotlejale kirjalikult esimesel võimalusel. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb pensioniamet otsuse sotsiaaltoetuste määramise või määramata jätmise kohta olemasolevate dokumentide alusel.Kuupäev ................................. Allkiri ................................

/otsingu_soovitused.json