Teksti suurus:

Töötamistoetuse maksmise tingimused ja kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2010
Avaldamismärge:RTL 2008, 4, 48

Töötamistoetuse maksmise tingimused ja kord

Vastu võetud 04.01.2008 nr 3

Määrus kehtestatakse «Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse» § 101 lõike 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puuetega inimestele töötamistoetuse (edaspidi toetuse) maksmise tingimused ja kord.

§ 2.  Töötamisega seotud lisakulud

  Puudest tingitud töötamisega seotud lisakulud on kulutused kaupadele ja teenustele, mis tekivad puudega inimesel seoses töötamisega.

§ 3.  Toetuse suurus

  (1) Toetust makstakse, arvates esmakordsest määramisest, kokku kolme kalendriaasta kohta kuni kümnekordses sotsiaaltoetuste määras.

  (2) Toetust makstakse vastavalt tegelikele lisakuludele. Kui kolme kalendriaasta jooksul tehtud lisakulud on väiksemad, kui lõikes 1 nimetatud maksimaalne toetuse suurus, makstakse toetusena välja puudega inimese poolt kauba või teenuse eest tegelikult tasutud summa.

§ 4.  Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse puudega inimese enda poolt tehtud puudest tingitud töötamisega seotud lisakulude hüvitamiseks, mida ei ole hüvitatud muudest vahenditest, kaasa arvatud riigieelarve muudest vahenditest.

  (2) Toetusega hüvitatavad kulutused peavad olema tehtud töötamise ajal. Enne töötamise algust ja peale töötamise lõppu tehtud kulutuste hüvitamiseks toetust ei maksta.

  (4) Toetust makstakse vastavalt esitatud kuludokumentidele kalendriaasta kestel tehtud kulutuste eest.

  (5) Eelmisel kalendriaastal tehtud kulutuste eest makstakse toetust, kui avaldus toetuse saamiseks on esitatud hiljemalt jooksva aasta 31. märtsil.

§ 5.  Toetuse maksmine

  (1) Sotsiaalkindlustusamet kannab toetuse summa isiku pangakontole või maksab välja posti teel hiljemalt nõutavate dokumentide esitamise päevale järgneva kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud kalendrikuu 10. kuupäevaks, ning hiljemalt ülejärgmise kalendrikuu jooksul, kui dokumendid on esitatud pärast kalendrikuu 10. kuupäeva.

  (2) Toetuse maksmisel ümardatakse väljamakstav hüvitise summa täiskroonideks. Summat alla 50 sendi ei arvestata ning 50 senti ja üle selle ümardatakse kroonini.

§ 6.  Määruse rakendamine

  (1) Toetusega hüvitatakse kulutusi, mis on tehtud alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

  (2) Määrust rakendatakse alates 2008. aasta 1. jaanuarist.

Minister Maret MARIPUU


Kantsler Riho TAPFER

/otsingu_soovitused.json