Teksti suurus:

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.04.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 37

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord

Vastu võetud 04.01.2008 nr 4

Määrus kehtestatakse «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 46 lõike 2 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrus reguleerib psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kulude hüvitamist iga-aastases riigieelarves psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks määratud vahenditest.

§ 2. Hüvitatavad kulud

(1) Riigieelarvest hüvitatakse psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kulu:
1) isiku eest, kes vastab «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel kehtestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenustele esitatavate kohustuslike nõuete ning teenuste osutamise korra määruses (edaspidi psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määrus) sätestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenustele õigustatud isikule kehtestatud kriteeriumidele;
2) isiku eest, kellele osutatava hoolekandeteenuse kulu kuni eelneva kalendriaasta 31. detsembrini hüvitati vastava aasta riigieelarves psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks määratud vahenditest.

(2) Lõikes 1 nimetatud isikutele osutatavate «Sotsiaalhoolekande seaduse» § 17 lõike 7 alusel kehtestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määruses sätestatud psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste (edaspidi teenus), mis vastavad sama määrusega kehtestatud nõuetele, kulud hüvitatakse riigieelarvest Sotsiaalkindlustusameti kaudu.

§ 3. Kulude hüvitamine

(1) Sotsiaalkindlustusamet hüvitab § 2 lõikes 1 nimetatud isikule, kes Sotsiaalkindlustusameti suunamiskirjaga pöördub suunamiskirjas märgitud teenuse osutaja poole, suunamiskirjas märgitud teenuse märgitud mahus osutamise eest teenuse osutajale teenuse osutamise kulud Sotsiaalkindlustusametile igakuiselt esitatud arvete alusel käesoleva määruse lisas kehtestatud määrades, kuid mitte rohkem kui arvel märgitud ulatuses.

(2) Kui § 2 lõikes 1 nimetatud isikule hakatakse teenust osutama või lõpetatakse teenuse osutamine kalendrikuu kestel, tasutakse nimetatud kalendrikuul osutatud teenuse eest proportsionaalselt teenusel viibitud päevade arvuga.

(3) Kui § 2 lõikes 1 nimetatud isik lahkub teenuselt ajutiselt kuni kaheks kuuks järjest, jätkatakse teenuse osutajale vastava ajavahemiku eest Sotsiaalkindlustusametile esitatud arvete ja isiku kirjaliku teate alusel teenuse osutamise kulude hüvitamist määruse lisas kehtestatud määras vastavalt sellele, millisel teenusel isik viibis.

(4) Teenuse osutaja poolt arvete esitamise täpsemad tingimused ja kord lepitakse kokku Sotsiaalkindlustusameti ja teenuse osutaja vahel psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste määruses sätestatud korras sõlmitud teenuse osutamise lepingus.

§ 4. Määruse kehtetuks tunnistamine

Sotsiaalministri 23. veebruari 2007. a määrus nr 23 «Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest finantseeritava hoolekande kulude hüvitamise kord» tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Määruse rakendamine

Määrust kohaldatakse alates 2008. a 1. jaanuarist.

Minister Maret MARIPUU

Kantsler Riho TAPFER

Sotsiaalministri 4. jaanuari 2008. a määruse nr 4 «Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise kord»
lisa

Psüühiliste erivajadustega inimeste riigieelarvest rahastatavate hoolekandeteenuste kulude hüvitamise piirmäär

Teenus Arvestuse ühik Maksumus kroonides
1) toetatud elamine isiku kohta kalendrikuus 2161
2) elamine kogukonnas isiku kohta kalendrikuus 3576
3) töötamise toetamine isiku kohta kalendrikuus 1139
4) igapäevaelu toetamine isiku kohta kalendrikuus 1388
5) ööpäevaringne hooldamine isiku kohta kalendrikuus 5869
6) ööpäevaringne tugevdatud järelevalvega hooldamine isiku kohta kalendrikuus 8344
7) ööpäevaringne tugevdatud toetusega hooldamine isiku kohta kalendrikuus 8478

/otsingu_soovitused.json