Teksti suurus:

Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2015, 2

Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

Vastu võetud 10.07.2006 nr 67
RTL 2006, 56, 1019
jõustumine 21.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2007RTL 2007, 48, 86322.06.2007
24.09.2015RT I, 29.09.2015, 102.10.2015

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 7 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded:
  1) universaalse postiteenuse juurdepääsupunktidele;
  2) universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavate juurdepääsupunktide paiknemisele.

§ 2.   Üldnõuded juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

  (1) Juurdepääsupunkt peab kandma universaalse postiteenuse osutaja logo.

  (2) Juurdepääsupunkt peab asuma kohas, millele postiteenuse kasutajal on takistamatu juurdepääs.

  (21) Juurdepääsupunktiks võib olla ka kindla graafiku alusel liikuv juurdepääsupunkt (buss, auto jm), millest on eelnevalt postiteenuse kasutajat teavitatud.
[RTL 2007, 48, 863 - jõust. 22.06.2007]

  (3) Universaalse postiteenuse osutaja peab juurdepääsupunkti paigutamisel võtma arvesse:
  1) haldusüksuste piire;
  2) haldusüksuste väljakujunenud keskuste paiknemist;
  3) postiteenuse kasutajate elu- või asukohti;
  4) ühistranspordiliinide kulgemist.

  (4) Uue juurdepääsupunkti loomisel või olemasoleva juurdepääsupunkti asukoha muutmisel peab universaalse postiteenuse osutaja arvestama puuetega inimeste erivajadustega ja võimaldama neile ligipääsu juurdepääsupunktile.

  (5) Juurdepääsupunktide paiknemise alase teabe teeb universaalse postiteenuse osutaja kättesaadavaks oma veebilehel.

§ 3.   Nõuded postkontorile

  (1) Postkontori sissepääsu juures peab olema informatsioon postkontori lahtioleku aja kohta. Postkontori lahtioleku aja määrab universaalse postiteenuse osutaja lähtudes tegevusloa tingimustest.

  (2) Postkontori ruumides peavad olema loodud vajalikud tingimused postiteenuste osutamiseks, sealhulgas postisaadetiste kogumiseks ja kättetoimetamiseks.

  (3) Postkontori ruumides peavad olema paberkandjal kättesaadavad postiteenuse osutamise tüüptingimused ning teave postkontoris osutatavate postiteenuste, nende osutamise tingimuste, kvaliteedi ja hinna kohta.

  (4) Universaalset postiteenust osutav postkontor peab olema avatud vähemalt 5 päeval nädalas ja 2 tundi päevas. Postkontori kõige varasem avamise kellaaeg on 8.00 ja kõige hilisem avamise kellaaeg 18.00.

§ 4.   Nõuded kirjakastile

  (1) Kirjakastil peab olema üheselt mõistetav informatsioon selle tühjendamise aegade kohta. Kirjakasti tühjendamise aja määrab universaalse postiteenuse osutaja lähtudes tegevusloa tingimustest.

  (2) Kirjakasti ehitus ja paigutus peavad tagama postisaadetise säilimise.

  (3) Kirjakasti asetus ja kasutamine ei tohi põhjustada ohtu liiklusele, takistada märkimisväärselt teehooldust või maa-ala üldist kasutamist.

§ 5.   Nõuded postkontori paiknemisele

  (1) Iga valla territooriumil peab olema vähemalt üks universaalset postiteenust osutav postkontor. Igasse valda, mille püsielanike arv ületab 2500 inimest, paigutatakse täiendavalt üks või enam universaalset postiteenust osutavat postkontorit.

  (2) Iga linna territooriumil peab olema vähemalt üks universaalset postiteenust osutav postkontor. Rohkem kui 20 000 püsielanikuga linnas tuleb iga järgneva kuni 20 000 püsielaniku kohta paigutada üks täiendav postkontor.

  (3) Valla püsielanike arvestus ei hõlma vallasisest linna. Vallasisesele linnale kohaldatakse lõikes 2 linna kohta sätestatud nõudeid.

  (4) Maapiirkonnas postkontorist kaugemal kui 5 km elavale või asuvale postiteenuse kasutajale tuleb tagada universaalse postiteenuse osutamine tema elu- või asukohas. Kasutaja elu- või asukoha kaugust postkontorist mõõdetakse mööda avalikult kasutatavaid teid. Maapiirkonnaks on küla, aleviku ja alevi territoorium.

  (5) Universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavad ruumid loetakse üheks postkontoriks, kui need asuvad teineteisele lähemal kui 500 m. Kaugust mõõdetakse mööda avalikult kasutatavaid teid.

§ 6.   Nõuded kirjakasti paiknemisele

  (1) Kirjakast paigutatakse postiteenuse kasutajale ööpäev läbi ligipääsetavasse kohta.

  (2) Kirjakastide paiknemine peab vastama järgmistele tingimustele:
  1) igas linnas ja vallas peab olema vähemalt kaks kirjakasti;
  2) linnas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakasti keskmine kaugus olla rohkem kui 3 kilomeetrit;
[RT I, 29.09.2015, 1 - jõust. 02.10.2015]
  3) vallas asuvast või elavast postiteenuse kasutajast ei või kirjakast asuda kaugemal kui 5 kilomeetrit.
[RT I, 29.09.2015, 1 - jõust. 02.10.2015]

  (3) Lõikes 2 linna kohta sätestatud nõudeid kohaldatakse ka vallasisesele linnale.

  (4) Lõike 2 punktis 3 sätestatut ei kohaldata juhul, kui vallas asuvas külas on olemas kirjakast või puuduvad püsielanikud.

§ 7.   Üleminekusätted
[Kehtetu – RTL 2007, 48, 863 - jõust. 22.06.2007]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 5 lõige 4, mis jõustub 2007. aasta 1. juulil.

/otsingu_soovitused.json