Teksti suurus:

Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 21.01.2022, 14

Nõuded universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavatele juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

Vastu võetud 10.07.2006 nr 67
RTL 2006, 56, 1019
jõustumine 21.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.06.2007RTL 2007, 48, 86322.06.2007
24.09.2015RT I, 29.09.2015, 102.10.2015
14.01.2022RT I, 21.01.2022, 324.01.2022

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 7 lõike 7 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse nõuded:
  1) universaalse postiteenuse juurdepääsupunktidele;
  2) universaalse postiteenuse osutamiseks kasutatavate juurdepääsupunktide paiknemisele.

§ 2.   Üldnõuded juurdepääsupunktidele ja nende paiknemisele

  (1) Juurdepääsupunkt peab kandma universaalse postiteenuse osutaja logo.

  (2) Juurdepääsupunkt peab asuma kohas, millele postiteenuse kasutajal on takistamatu juurdepääs.

  (21) Lisaks postiseaduse § 7 lõigetes 5 ja 6 sätestatule on juurdepääsupunktiks:
  1) kindla ajagraafiku alusel liikuv vahend (edaspidi liikuv juurdepääsupunkt);
  2) postiteenuse osutamist võimaldav püsiva asukohaga automatiseeritud vahend (edaspidi automatiseeritud juurdepääsupunkt);
  3) tellitav vahend, mis osutab universaalset postiteenust postiteenuse kasutaja elu- või asukohas (edaspidi tellitav juurdepääsupunkt).
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (3) Universaalse postiteenuse osutaja peab juurdepääsupunkti paigutamisel võtma arvesse:
  1) haldusüksuste piire;
  2) haldusüksuste väljakujunenud keskuste paiknemist;
  3) postiteenuse kasutajate elu- või asukohti;
  4) ühistranspordiliinide kulgemist;
  5) kohaliku omavalitsuse üksuse ettepanekuid.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (4) Uue juurdepääsupunkti loomisel või olemasoleva juurdepääsupunkti asukoha muutmisel peab universaalse postiteenuse osutaja arvestama inimeste erivajadustega ja võimaldama neile ligipääsu juurdepääsupunktile.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (5) Universaalse postiteenuse osutaja tagab oma veebilehel ning e-posti ja telefoni teel vähemalt järgmise teabe kättesaadavuse:
  1) juurdepääsupunktide paiknemine ja teenindusajad;
  2) tellitava juurdepääsupunkti tellimise alane teave;
  3) teave juurdepääsupunkti kaudu osutatavate postiteenuste, nende osutamise tingimuste, kvaliteedi ja hinna kohta.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (6) Lähimast universaalset postiteenust osutavast juurdepääsupunktist kaugemal kui 5 kilomeetrit elavale või asuvale postiteenuse kasutajale tuleb tagada soovitud universaalse postiteenuse kasutamise võimalus lisatasuta tellitava juurdepääsupunkti kaudu kõigil tööpäevadel. Kasutaja elu- või asukoha kaugust juurdepääsupunktist mõõdetakse mööda avalikult kasutatavaid teid.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (7) Kui lähim universaalset postiteenust osutav juurdepääsupunkt, mis asub postiteenuse kasutaja elu- või asukohast mitte kaugemal kui 5 kilomeetrit, ei ole avatud tööpäeval, mil postiteenuse kasutaja soovib universaalset postiteenust kasutada, saab postiteenuse kasutaja vastavat teenust kasutada lisatasuta tellitava juurdepääsu punkti kaudu, teavitades oma soovist universaalse postiteenuse osutajat vähemalt kaks tööpäeva ette.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (8) Täpsustatud nõuded selle kohta, kuidas on juurdepääsupunktide ja nende paiknemise kaudu tagatud universaalse postiteenuse kättesaadavus ja kvaliteet, on kehtestatud käesoleva määruse lisas „Nõuded juurdepääsupunktile universaalse postiteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks”.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 3.   Nõuded postkontorile ja liikuvale juurdepääsupunktile
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (1) Postkontori sissepääsul ja liikuva juurdepääsupunkti peatuskohas peab olema teave vastava juurdepääsupunkti lahtioleku aja kohta.

  (2) Postkontoris ja liikuvas juurdepääsupunktis peavad olema paberkandjal kättesaadavad postiteenuse osutamise tüüptingimused ning teave juurdepääsupunktis osutatavate postiteenuste, nende osutamise tingimuste, kvaliteedi ja hinna kohta.

  (3) Postkontor ja liikuv juurdepääsupunkt peab olema avatud vähemalt kahel päeval nädalas, kokku vähemalt 10 tundi nädalas. Liikuva juurdepääsupunkti puhul arvestatakse lahtioleku ajana aega, mil liikuv juurdepääsupunkt on avatud teenuse osutamiseks graafiku alusel konkreetses kohas.

  (4) Igas maakonnas peab olema vähemalt üks postkontor, mis on avatud vähemalt viiel päeval nädalas, kokku vähemalt 25 tundi nädalas.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 4.   Nõuded kirjakastile

  (1) Kirjakast paigutatakse postiteenuse kasutajale ööpäev läbi ligipääsetavasse kohta. Kirjakastil peab olema teave selle tühjendamise aegade kohta.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

  (2) Kirjakasti ehitus ja paigutus peavad tagama postisaadetise säilimise.

  (3) Kirjakasti asetus ja kasutamine ei tohi põhjustada ohtu liiklusele, takistada märkimisväärselt teehooldust või maa-ala üldist kasutamist.

§ 5.   Nõuded postkontori paiknemisele
[Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 51.   Nõuded automatiseeritud juurdepääsupunktile

  (1) Automatiseeritud juurdepääsupunkt peab olema avatud ööpäevaringselt, välja arvatud juhul, kui see asub hoones, või kui esineb rike või vajadus teostada hooldustöid, millisel juhul tagatakse universaalse postiteenuse osutamine muu juurdepääsupunkti kaudu.

  (2) Automatiseeritud juurdepääsupunktil peab olema märgitud telefoninumber, millele saab küsimuste ja rikete korral helistada tööpäeval ajavahemikus kella 8.00-st kuni 17.00-ni. Kõne eest ei või postiteenuse osutaja võtta lisatasu.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 52.   Nõuded tellitavale juurdepääsupunktile

  (1) Tellitav juurdepääsupunkt peab võimaldama kasutada kõiki universaalse postiteenuse hulka kuuluvaid postiteenuseid.

  (2) Tellitavat juurdepääsupunkti peab olema võimalik lisatasuta tellida universaalse postiteenuse osutaja veebilehe, e-posti ja telefoni teel kõigil tööpäevadel.

  (3) Tellimuse täitmise aeg on kokkuleppeline universaalse postiteenuse osutaja ja kasutaja vahel ning toimub ajavahemikus kella 8.00-st kuni 17.00-ni.

  (4) Tellimuse täitmine tuleb teostada tellimuse esitamisele järgneva kahe tööpäeva jooksul, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud teisiti.
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 6.   Nõuded kirjakasti paiknemisele
[Kehtetu - RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

§ 7.   Üleminekusätted
[Kehtetu – RTL 2007, 48, 863 - jõust. 22.06.2007]

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub üldises korras, välja arvatud § 5 lõige 4, mis jõustub 2007. aasta 1. juulil.

Lisa Nõuded juurdepääsupunktile universaalse postiteenuse kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamiseks
[RT I, 21.01.2022, 3 - jõust. 24.01.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json