Teksti suurus:

Perioodi 2014–2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2015, 7

Perioodi 2014–2020 tehnilise abina toetuse andmise tingimused

Vastu võetud 27.09.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 20 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse (edaspidi struktuuritoetuse seadus) § 1 lõike 1 punktides 1 ja 3 nimetatud rakenduskavade (edaspidi koos rakenduskava) elluviimisel struktuuritoetuse seaduse § 20 lõike 1 tähenduses tehnilise abina antava struktuuritoetuse (edaspidi toetus) andmise eesmärke, toetatavaid tegevusi ning kulude abikõlblikkuse ja toetuse väljamaksmise tingimusi ja korda.

§ 2.   Toetuse andmise eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on tagada rakenduskava tõhus ja tulemuslik elluviimine.

§ 3.   Toetuse saajad

  Toetuse saajad on struktuuritoetuse seaduse §-des 6–9 ja 11 nimetatud korraldusasutuse, sertifitseerimisasutuse, auditeeriva asutuse, rakendusasutuse või rakendusüksuse ülesannete täitjad.

§ 4.   Toetuse saaja kohustused

  Toetuse saaja peab täitma struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 sätestatud kohustusi.

2. peatükk Toetatavad tegevused, kulude abikõlblikkus ja toetuse osakaal 

§ 5.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetatakse tegevusi, mis on sätestatud struktuuritoetuse seaduses ja selle alusel antavates õigusaktides ning mis on vajalikud §-s 2 nimetatud eesmärgi saavutamiseks.

  (2) Vajadusel toetatakse tegevusi, mis on seotud perioodi 2007−2013 rakenduskavade lõpetamisega ja perioodi 2021−2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika ettevalmistamisega.

§ 6.   Abikõlblikkuse periood

  Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 2014. aasta 1. jaanuaril ja lõpeb 2023. aasta 31. detsembril. Ühtse määra alusel kaudsete kulude rahastamine on abikõlblik alates 2014. aasta 1. septembrist.

§ 7.   Kulude abikõlblikkus

  (1) Kulu loetakse abikõlblikuks, kui kulu vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord” (edaspidi ühendmäärus) §-s 2 nimetatud üldtingimustele.

  (2) Abikõlblikud otsesed kulud on §-s 5 nimetatud tegevuste elluviimisega seotud kulud, v.a ühendmääruse § 9 lõigete 4–7 kohased kulud. Abikõlblikud on järgmised otsesed kulud:
  1) ühendmääruse § 9 lõike 3 ning lõike 6 punktide 3 ja 5 kohane otsene personalikulu kooskõlas ühendmääruse § 3 lõigetega 2 ja 3 ning värbamiskulu;
  2) teenistujate ja töötajate välislähetuste päevaraha, majutus- ja transpordikulu ning reisikindlustus;
  3) koosolekute, seminaride ning toetuse andmist ja kasutamist tutvustavate ürituste kulu;
  4) koolituskulu;
  5) koolitusel, seminaril ning toetuse andmist ja kasutamist tutvustaval üritusel esineja majutus- ja transpordikulu ning reisikindlustus;
  6) rakenduskava elluviimisega seotud hindamised ja uuringud;
  7) audititeenuse ostmise kulu;
  8) toetuse andmist ning kasutamist reguleerivate ja tutvustavate materjalide toimetamise, kujundamise, trükkimise, avaldamise, paljundamise ja soetamise ning tehnika ja varustuse ostmise kulud;
  9) toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate tele- ja raadiosaadete produtseerimise kulu;
  10) toetuse andmist ning kasutamist tutvustavate veebilehtede loomise, toimetamise ja hoolduse kulud;
  11) toetuse andmise ning kasutamise arvestuseks ning toetuse maksmiseks infosüsteemi arendamine ja haldamine ning selle kasutamiseks vajalikud tehnilised vahendid;
  12) rakenduskava seirekomisjoni ja valdkondlike komisjonide koosolekute kulud;
  13) ekspertteenuse ostmise kulu;
  14) dokumentide arhiveerimiskulu;
  15) taotleja või toetuse saaja kohta vajaliku informatsiooni või taotluse kontrollimiseks teabenõude esitamise kulu;
  16) tõlkekulu;
  17) tulumaksuseaduse § 48 lõike 4 tähenduses erisoodustuselt tasutav maks käesoleva määruse kohaste abikõlblike kulude puhul;
  18) kohtumenetlusega seotud menetluskulu, kuid mitte vastaspoole ja kolmanda isiku menetluskulu;
  19) töötaja või ametniku kohustusliku tervisekontrolli kulu proportsionaalselt projekti heaks töötatud ajaga.

  (3) Ühendmääruse § 9 lõigete 4–7 kohased projekti kaudsed kulud arvutatakse ühtse määra alusel järgmiselt:
  1) rakendusasutustele 15 protsenti projekti otsesest personalikulust;
  2) rakendusüksustele 25 protsenti projekti otsesest personalikulust.

  (4) Mitteabikõlblikud kulud on ühendmääruse §-s 4 nimetatud kulud.

§ 8.   Toetuse osakaal

  Toetuse osakaal abikõlblikest kuludest on 100 protsenti, mis sisaldab 15 protsenti riiklikku kaasfinantseeringut.

3. peatükk Toetuse kavandamine ja andmine 

§ 9.   Toetuse aastaeelarve kavandamine ja selle muutmine

  (1) Vahendid eelarveaastas maksmisele kuuluva toetuse, sealhulgas struktuuritoetuse seaduse § 2 punkti 1 kohane riiklik kaasfinantseering, ja mitteabikõlblike kulude katteks kavandab rakendusasutus enda ja oma vastutusala meetmete tegevuse rakendamise eest vastutavate rakendusüksuste eelarves vastavalt riigieelarve seaduses sätestatud riigieelarve eelnõu koostamise korrale ja struktuuritoetuse seaduse § 8 lõike 3 kohasele kokkuleppele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud toetuse ja mitteabikõlblike kulude katteks kavandatud summasid muudetakse vastavalt riigieelarve seaduses sätestatud riigieelarve muutmise tingimustele ja korrale, kui iga-aastases riigieelarve seaduses ei ole sätestatud teisiti, ning struktuuritoetuse seaduse § 8 lõikele 3.

  (3) Rakendusasutus esitab lõikes 1 nimetatud eelarve liigendused ja nende muudatused, eristades toetuse suuruse, kümne tööpäeva jooksul pärast iga-aastase riigieelarve jõustumist esindusõigusliku isiku poolt allkirjastatuna korraldusasutusele.

4. peatükk Toetuse maksmine 

§ 10.   Toetuse maksetaotluse esitamine ja menetlemine

  (1) Toetust makstakse ühendmääruse § 14 lõike 1 punkti 1 ja § 15 lõike 4 alusel.

  (2) Maksetaotlus esitatakse kooskõlas ühendmääruse § 11 lõikega 4 ja see peab vastama määruse §-des 5–7 sätestatule.

  (3) Koos maksetaotlusega esitatakse alati järgmised dokumendid:
  1) tehingute puhul, mille abikõlblik kulu ilma käibemaksuta on vähemalt 10 000 eurot, sõlmitud lepingu koopia, pakkumuste esitamise üleskutse, kui ei ole esitatud hanketeadet või avalikustamise teadet riigihangete registrile, võrdlevad pakkumused, tööde üleandmis- ja vastuvõtmisakt ning mitte-riigiasutusest toetuse saajatel tehingute eest tasumist tõendavad dokumendid;
  2) palga esmakordseks hüvitamiseks esitamisel või palga muutumisel koopia töölepingust või ametniku ametisse nimetamise käskkirjast või muust dokumendist, millega määratakse kindlaks palga suurus, ning koopia kinnitatud ametijuhendist või muust dokumendist, mis tõendab, et viiakse ellu toetatavaid tegevusi;
  3) vajadusel muud korraldusasutuse nõutud dokumendid.

  (4) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele maksetaotluse struktuuritoetuse registri kaudu või registri väliselt korraldusasutuse välja töötatud vormil.

  (5) Toetuse saaja esitab korraldusasutusele maksetaotluse vähemalt kord kvartalis, kui maksetaotluses kajastatud abikõlblike kulude maksumus jääb alla riigihanke piirmäära, ja vähemalt kord kuus, kui abikõlblike kulude maksumus on üle 40 000 euro.

  (6) Maksetaotlust menetletakse vastavalt ühendmääruse § 12 lõigetele 1 ja 2.

Sven Sester
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json