Teksti suurus:

Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruse nr 17 „Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:09.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2016, 1

Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruse nr 17 „Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” muutmine

Vastu võetud 27.09.2016 nr 30

Määrus kehtestatakse looduskaitseseaduse § 10 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Keskkonnaministri 1. märtsi 2006. a määruses nr 17„Eesti soojumika püsielupaikade kaitse alla võtmine ja kaitse-eeskiri” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) määruse lisas esitatud Parila eesti soojumika püsielupaiga kaart tunnistatakse kehtetuks.

§ 2.  Muudatuste põhjendused

Määruse muutmise põhjendused kaitstava loodusobjekti tüübi muutmise tõttu on esitatud seletuskirjas1.

§ 3.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

§ 4.  Menetluse läbiviimine

Määruse menetlus viidi läbi keskkonnaministri 19. veebruari 2015. a käskkirjaga nr 177 algatatud haldusmenetluses, mille ülevaade koos ärakuulamise tulemustega on esitatud käesoleva määruse seletuskirjas.

§ 5.  Vaidlustamine

Määrust on võimalik vaidlustada, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras, osas, millest tulenevad kinnisasja omanikule või valdajale õigused ja kohustused, mis puudutavad kinnisasja kasutamist või käsutamist.


1 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

/otsingu_soovitused.json