Teksti suurus:

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2020, 10

Välisriigi laevale laevaloa taotlemise ja andmise kord

Vastu võetud 10.07.2001 nr 237
RT I 2001, 66, 390
jõustumine 16.07.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.12.2003RT I 2004, 3, 1001.04.2004
04.11.2005RT I 2005, 59, 46817.11.2005
10.12.2009RT I 2009, 63, 41501.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
14.07.2016RT I, 16.07.2016, 619.07.2016
25.09.2020RT I, 29.09.2020, 902.10.2020

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 141 lõike 2 alusel.

§ 1.  Laevaloa taotlemine

  (1) Välisriigi laeva, millel on tuumaseade, tuumarelv või mille lastiks on radioaktiivsed ained, või muu riikliku mitteärilisel eesmärgil kasutatava välisriigi laeva, mis ei ole sõjalaev ega mereuuringuid tegev laev (edaspidi välisriigi laev), sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre taotleb välisriik diplomaatiliste kanalite kaudu vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatud sisenemist Välisministeeriumilt loa, kasutades vormi määruse lisas. Vajaduse korral võib taotluse esitada välisesinduse kaudu.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

  (2) Välisesindus edastab lõikes 1 nimetatud taotluse kohe Välisministeeriumile.

  (3) Välisriigi sõjalaevale loa andmine Eesti Vabariigi territoriaal- või sisevetesse sisenemiseks toimub Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2016. a määruse nr 13 „Välisriigi sõjalaevale territoriaal- või sisevetesse sisenemise loa ning välisriigi riiklikule õhusõidukile õhuruumi sisenemise loa andmise kord” kohaselt.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (4) Välisriigi laeva, mille eesmärk on mereuuringute tegemine veeseaduse tähenduses, sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre taotleb välisriik, välisriigi kodanik, juriidiline isik või rahvusvaheline organisatsioon vähemalt 14 kalendripäeva enne kavandatud sisenemist Keskkonnaministeeriumilt loa, kasutades vormi määruse lisas. Vajaduse korral võib taotluse esitada Keskkonnaministeeriumile Välisministeeriumi kaudu.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

§ 2.  Laevaloa taotluse kooskõlastamine

  (1) Välisministeerium esitab saabunud välisriigi taotluse ühe tööpäeva jooksul Kaitseministeeriumile ja Politsei- ja Piirivalveametile kooskõlastamiseks.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

  (11) Keskkonnaministeerium esitab välisriigi, välisriigi kodaniku, juriidilise isiku või rahvusvahelise organisatsiooni taotluse ühe tööpäeva jooksul Kaitseministeeriumile, Politsei- ja Piirivalveametile ning Välisministeeriumile kooskõlastamiseks.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (4) Lõigetes 1 ja 11 nimetatud valitsusasutused vaatavad taotluse läbi viie tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates ning märgivad taotlusele osas „Täidavad Eesti ametiasutused” taotluse saabumise kuupäeva, taotluse kooskõlastamise või kooskõlastamisest keeldumise otsuse, ametiisiku ees- ja perekonnanime ning ametikoha.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

  (5) Taotluse kooskõlastamise või sellest keeldumise otsuse teevad lõigete 1 ja 11 kohaselt valdkonna eest vastutav minister ja ameti peadirektor või nende volitatud ametiisikud.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

§ 3.  Laevaloa andmine

  (1) Välisministeerium või Keskkonnaministeerium kontrollib ühe tööpäeva jooksul taotluses esitatud andmeid ja §-s 2 nimetatud kooskõlastusi ning teeb otsuse laevaloa andmiseks või sellest keeldumiseks.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

  (2) Välisriigi laevale antakse üldjuhul laevaluba ühekordseks sisenemiseks Eesti Vabariigi sisemerre. Välisriigi laevale võib anda loa mitmekordseks sisenemiseks sisemerre teaduslike mereuuringute tegemiseks, kehtivusajaga kuni üks aasta, kohustusega teavitada kavandatavast sisenemisest Politsei- ja Piirivalveametit kaks tööpäeva ette.
[RT I, 16.07.2016, 6 - jõust. 19.07.2016]

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (4) [Kehtetu - RT I 2004, 3, 10 - jõust. 01.04.2004]

  (5) Välisministeerium, Keskkonnaministeerium või välisesindus teatab viivitamatult välisriigile, §-s 2 nimetatud valitsusasutustele, Maksu- ja Tolliametile ning Kaitsepolitseiametile laevaloa taotlemise kohta tehtud otsusest.
[RT I, 29.09.2020, 9 - jõust. 02.10.2020]

Lisa Laevaloa taotluse vorm

/otsingu_soovitused.json