Teksti suurus:

Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2022, 3

Huvide deklaratsioonide registri põhimäärus

Vastu võetud 24.04.2014 nr 60
RT I, 29.04.2014, 8
jõustumine 02.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.05.2021RT I, 22.05.2021, 825.05.2021
27.09.2022RT I, 29.09.2022, 102.10.2022

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 4 alusel.

§ 1.  Registri asutamine ja nimetus

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimetusega „Huvide deklaratsioonide register” (edaspidi register).

§ 2.  Registri eesmärk, õiguslik alus ja tähendus ning rahastamine

  (1) Registri asutamise ja pidamise eesmärk on korruptsioonivastase seaduse alusel selleks kohustatud ametiisiku (edaspidi deklarant) andmete töötlemine eesmärgiga teadvustada deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid. Register võimaldab deklaratsioonide elektroonilist esitamist, hoidmist, haldamist, kontrollimist ja avalikustamist.

  (2) Registrit peetakse avaliku teabe seaduse, isikuandmete kaitse seaduse, korruptsioonivastase seaduse, käesoleva määruse ja muude õigusaktide alusel.

  (3) Registrisse kantud andmetel on õiguslik tähendus korruptsioonivastases seaduses sätestatud ulatuses.

  (4) Registri asutamist, arendamist ja pidamist rahastatakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarve kaudu.

§ 3.  Registri liidestatus

  (1) Juurdepääs registrile toimub Maksu- ja Tolliameti e-teenuse keskkonna „e-maksuamet/e-toll” (edaspidi e-maksuamet) kaudu. Register on muudest andmekogudest õiguslikult sõltumatu.

  (2) Andmete registrisse kandmisel esitatakse korruptsioonivastase seaduse kohaldamiseks päringuid ja saadakse andmeid sellega liidestatud andmekogudest.

§ 4.  Vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötlejad on Maksu- ja Tolliamet ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (2) Vastutav töötleja:
  1) lahendab registrit puudutavaid õiguslikke küsimusi, sealhulgas isikuandmete kaitse seaduse alusel esitatud andmesubjekti päringuid ning nõustab registri kasutajaid õiguslikes küsimustes;
  2) teavitab volitatud töötlejat viivitamata registri pidamist puudutavate kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest ja registri pidamist reguleerivate õigusaktide muutmise kavatsusest ning annab muud vajalikku teavet;
  3) vastutab registri pidamise, järjepideva toimimise ning andmete väljastamise õiguspärasuse ja otstarbekuse eest;
  4) määrab registri turvanõuded ja juhib selle pidamist, andes volitatud töötlejale selleks vajalikke juhiseid.

  (3) Maksu- ja Tolliamet:
  1) osaleb koostöös Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusega ning kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalike projekteerimis- ja arendustööde ettevalmistamises;
  2) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab registri muudatuste testimist;
  3) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning registri hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  4) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ning tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  5) teavitab vastutavat töötlejat viivitamata registri pidamist puudutavate kohustuste täitmist takistavatest asjaoludest ning annab vastutavale töötlejale aru registri pidamise kohta ja muud vajalikku teavet;
  6) sõlmib krediidiasutuse, finantseerimisasutuse ja notariga lepingu, et võimaldada neil saada registrist § 16 lõikes 7 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (31) Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus:
  1) võimaldab e-maksuameti kaudu selleks õigust omavatel isikutel registriandmeid elektrooniliselt registrisse kanda ja andmetega tutvuda, sisestab registrisse töötasu ajakohase alammäära ja eelnenud aasta kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendiga 1,0 ning teavitab deklarante deklaratsiooni esitamise kohustusest vastavalt pädeva asutuse poolt registrisse kantud andmetele, samuti nõustab registri kasutajaid tehnilistes küsimustes;
  2) teeb või hangib kooskõlastatult vastutava töötlejaga registri pidamiseks vajalikke projekteerimis- ja arendustöid;
  3) osaleb arendustööde lähteülesannete koostamisel ja korraldab registri muudatuste testimist;
  4) võtab andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutusele registri turvanõuetele vastavad organisatsioonilised, füüsilised ja infotehnoloogilised turvameetmed ning rakendab neid järjepidevalt;
  5) tagab registri hooldamise ja majutamise;
  6) täidab vastutava töötleja poolt andmete turvaliseks töötlemiseks ning registri hooldamiseks ja majutamiseks antud juhiseid ja korraldusi;
  7) käsitleb ja lahendab intsidente teenuse osutamisel ja tagab koostöös vastutava töötlejaga kasutajatoe toimimise;
  8) korraldab andmete säilitamise ja varukoopiate tegemise kehtestatud nõuete kohaselt;
  9) teavitab vastutavat töötlejat viivitamata asjaoludest, mis takistavad registri pidamist puudutavate kohustuste täitmist, ning annab vastutavale töötlejale aru registri pidamise kohta ja muud vajalikku teavet;
  10) auditeerib infosüsteemi turvameetmete rakendamist ja edastab registrit puudutavad tulemused vastutavale töötlejale.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (4) Volitatud töötlejalt selleks volituse saanud isikul (edaspidi registri haldur) on õigus põhjendatud vajaduse korral registri tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks vaadata registri andmeid, samuti neid muuta, kui deklarandil, asutuste halduril, deklarantide halduril, erikomisjoni kontrollijal, volikogu komisjoni liikmel, pädeva asutuse kontrollijal või pädeva asutuse välisel kontrollijal endal ei ole võimalik parandusi teha ning andmete parandamine on õiguslikult lubatav ja tehniliselt võimalik.

§ 5.  Järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

  (2) Teenistusliku järelevalve korras teostab järelevalvet registri pidamise üle vastutav töötleja. Vastutava töötleja volitatud ametnik kontrollib, kas volitatud töötleja peab kinni seadustest, käesolevast määrusest ning vastutava töötleja juhistest ja korraldustest.

  (3) Järelevalvet teostaval ametnikul on õigus siseneda ruumidesse, kus paiknevad andmete töötlemise seadmed, ning saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (4) Volitatud töötleja on kohustatud likvideerima registri pidamisel ilmnenud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajal.

§ 6.  Registriandmete kaitse

  (1) Andmete töötlemise seadmeid hoitakse viisil, mis tagab neile juurdepääsu ainult selleks volitatud isikutele.

  (2) Andmeid töötlevad isikud on kohustatud hoidma saladuses neile registriandmete töötlemisel teatavaks saanud mis tahes andmeid.

  (3) Registrisse andmete sisestajat, salvestajat, kinnitajat, muutjat, kustutajat või andmetele juurdepääsu saanud isikut identifitseerivaid andmeid ning nende toimingute, teavituste edastamise ja andmete avalikustamise lõpetamise kuupäeva ja kellaaega säilitatakse logina seitse aastat. Logide salvestamisel ja säilitamisel tagatakse nende vältimatus, käideldavus, terviklus ja konfidentsiaalsus. Logifailile on juurdepääs vastutaval töötlejal ja registri halduril.

  (4) Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse:
  1) pädeva asutuse andmed;
  2) deklarandi andmed;
  3) deklaratsiooni andmed;
  4) deklaratsiooni kontrollimise andmed;
  5) deklaratsiooniga tutvumise andmed.

  (2) Andmed kantakse registrisse ja kustutatakse registrist kandega. Iga kande kinnitamisel kantakse registrisse:
  1) kande tegijat identifitseerivad andmed;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg.

§ 8.  Pädeva asutuse andmed

  (1) Pädeva asutuse andmetena kantakse registrisse:
  1) asutuse nimetus;
  2) maksukohustuslaste registrisse kantud juriidilisele isikule või asutusele omistatud registrikood;
  3) asutuse pädevuse alguse kuupäev;
  4) asutuse pädevuse lõpu kuupäev, kui see on määratud.

  (2) Lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud andmed kannab registrisse ja neid muudab vastutava töötleja poolt selleks volitatud ning registri õiguste ja volituste rakendusse kantud ametiisik (edaspidi asutuste haldur), kelle isikukood on maksukohustuslaste registris. Pädeva asutuse nimetus kantakse registrisse liidestatud maksukohustuslaste registrist. Asutuste haldur saab juurdepääsu registrile, identifitseerides ennast e-maksuameti kaudu.

  (3) Pädeva asutuse andmed ja pädeva asutuse poolt registrisse kantud andmed, välja arvatud deklarandi andmed, kustutatakse registrist, kui lõike 1 punktis 4 nimetatud kuupäev on möödunud. Kui asutuse pädevus on lõppenud, on selle asutuse poolt registrisse kantud deklarandi kohustus deklaratsioon esitada kehtetu.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (4) Kui maksukohustuslaste registrisse ei ole kantud eraldi asutusena kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu kantseleid, määratakse kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu registris pädeva asutusena vastava linna- või vallavalitsuse kaudu.

§ 9.  Pädev asutus

  (1) Pädev asutus käesoleva määruse tähenduses on:
  1) lõigetes 2 ja 3 sätestatud asutus, kui deklaratsiooni esitamise kohustus tuleneb korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktist 1 või 2;
  2) kohustuse kehtestaja, kui deklaratsiooni esitamise kohustus on kehtestatud korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktide 3–15 alusel.

  (2) Korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarantide korral on pädevaks asutuseks:
  1) Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Presidendi Kantselei direktori suhtes Vabariigi Presidendi Kantselei;
  2) Riigikogu liikme ja Riigikogu Kantselei direktori suhtes Riigikogu Kantselei;
  3) riigikontrolöri suhtes Riigikontroll;
  4) õiguskantsleri suhtes Õiguskantsleri Kantselei;
  5) Vabariigi Valitsuse liikme, riigisekretäri, abiministri, ministeeriumi kantsleri ja Riigikantselei direktori suhtes Riigikantselei;
  6) kohtuniku suhtes Riigikohus;
  7) Eesti Panga juhtorgani liikme suhtes Eesti Pank;
  8) valitsusasutuse, välja arvatud ministeeriumid ja Riigikantselei, juhi suhtes ministeerium, kelle valitsemisalas valitsusasutus asub;
  9) asekantsleri ning isiku suhtes, kes täidab Vabariigi Valitsuse liikme juures nõustavaid ülesandeid kuni Vabariigi Valitsuse liikme volituste lõppemiseni, vastav ministeerium, kus isik töötab, või Riigikantselei.
[RT I, 22.05.2021, 8 - jõust. 25.05.2021]

  (3) Korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 2 nimetatud deklarantide korral on pädevaks asutuseks vastava kohaliku omavalitsuse volikogu.

  (4) Pädeva asutuse e-maksuametis esindamise õigusega isik kannab registri õiguste ja volituste rakendusse korruptsioonivastase seaduse § 13 lõikes 5 nimetatud pädeva asutuse ülesannete täitmiseks volitatud ühe või mitme ametiisiku (edaspidi deklarantide haldur) maksukohustuslaste registris oleva isikukoodi. Deklarantide haldur saab juurdepääsu registrile, identifitseerides ennast e-maksuameti kaudu.

§ 10.  Deklarandi andmed

  (1) Deklarandi andmed on:
  1) nimi;
  2) isikukood, mis on kantud maksukohustuslaste registrisse;
  3) ametikoht või ametikohad (komaga eraldatud);
  4) e-posti aadress;
  5) pädev asutus või pädevad asutused § 9 lõikes 1 sätestatu kohaselt;
  6) nende asutuste nimetused, milles või mille heaks deklarant töötab (edaspidi tööandja), samuti nendele asutustele omistatud juriidilise isiku või asutuse registrikoodid, mis on kantud maksukohustuslaste registrisse;
  7) deklaratsiooni esitamise kohustuse alguse kuupäev;
  8) deklaratsiooni esitamise kohustuse lõppemise kuupäev, kui see on määratud;
  9) ametikohalt lahkumise kuupäev;
  10) andmed deklarandi esitatud deklaratsioonide kohta, mis on registris, samuti deklaratsiooni tähtpäevaks esitamata jätmise või pärast tähtpäeva esitamise kohta;
  11) sellekohane märge, kui deklarandi deklareerimise kohustus tuleneb korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktist 1.

  (2) Ametikohana käsitatakse käesolevas määruses positsiooni, millega kaasneb deklareerimise kohustus.

  (3) Lõike 1 punktis 6 nimetatud andmed võivad puududa.

§ 11.  Deklarandi andmete registrisse kandmine, muutmine ja kustutamine

  (1) Deklarantide haldur kannab registrisse vastavalt § 9 lõikele 1 selle asutuse pädevusse kuuluva:
  1) deklarandi andmed;
  2) deklarandi andmete muudatuse deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamise kohta;
  3) deklarandi andmete muudatuse deklarandi ametikohalt lahkumise kohta.

  (2) Lõike 1 punktis 1 nimetatud kanne tehakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning kande andmeid, välja arvatud tööandja andmed, on pädeval asutusel võimalik muuta ja täiendada. Lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud kanded tehakse viivituseta.

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud juhul kannab deklarantide haldur registrisse § 10 lõike 1 punktides 2, 3, 4, 6, 7 ja 11 nimetatud andmed. Deklarandi nimi kantakse registrisse liidestatud maksukohustuslaste registrist.

  (4) Deklarandi andmed kustutatakse registrist, kui tema deklaratsiooni esitamise kohustuse kuupäev on möödunud ning registris ei ole ühtegi tema kinnitatud deklaratsiooni. Deklarantide haldur võib kustutada deklarandi andmed, kui registris ei ole ühtegi selle deklarandi kinnitatud deklaratsiooni ja deklarant on seotud ainult selle pädeva asutusega.

  (5) Paragrahvi 10 lõike 1 punktis 4 nimetatud andmeid võib deklarantide haldur muuta deklarandi ettepanekul.

§ 12.  Deklaratsiooni esitamise tähtaeg ja perioodilisus

  (1) Deklaratsioon tuleb esitada registrile nelja kuu jooksul deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks. Pärast ametikohalt lahkumist tuleb deklaratsioon esitada ametikohalt lahkumise aastale järgneva kalendriaasta 31. maiks. Deklarandi andmete juures kuvatakse deklarandile, pädevale asutusele ja kontrollijale järgmise deklaratsiooni esitamise arvestatud tähtpäev.

  (2) Kalendriaasta jooksul peab deklarant esitama vaid ühe deklaratsiooni, seda ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale või kui tema kohustus deklaratsioon esitada tuleneb mitmel ametikohal tegutsemisest. Kui deklarandile on arvestatud järgmise deklaratsiooni esitamise tähtpäev, esitab deklarant deklaratsiooni hiljemalt selleks tähtpäevaks. Deklaratsiooni saab esitada üksnes selle aasta lõpuni, mil vastav deklaratsioon tuli esitada. Deklaratsiooni esitamine väljaspool käesolevas paragrahvis nimetatud kohustusi on deklarandi õigus.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (3) Kaks kuud enne lõikest 1 tuleneva tähtpäeva saabumist saadab register deklarandile registrisse kantud e-posti aadressil teate deklaratsiooni esitamise kohustuse tähtpäeva saabumise kohta.

  (4) Kui 15 päeva enne lõikest 1 tuleneva tähtpäeva saabumist ei ole deklarant deklaratsiooni kinnitanud, saadab register deklarandile registrisse kantud e-posti aadressil korduva teate deklaratsiooni esitamise kohustuse tähtpäeva saabumise kohta, kui deklaratsioon on esitamata.

  (5) Kui deklarandil on deklareerimise kohustus mitmest ametikohast tulenevalt, saadetakse lõigetes 3 ja 4 nimetatud teade iga tähtpäeva kohta, kui deklaratsioon on esitamata. Sel juhul kohaldatakse lõikes 2 sätestatut.

§ 13.  Deklaratsiooni esitamise kohustuse lõppemine

  Deklaratsiooni ei esitata, kui:
  1) deklaratsiooni esitamise kohustus on kehtetuks tunnistatud või
  2) deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 14.  Deklaratsiooni andmed, nende registrisse kandmine ja kustutamine

  (1) Deklaratsiooni andmed on deklaratsiooni individualiseeriv number ja korruptsioonivastase seaduse §-s 14 sätestatud andmed, arvestades käesolevas määruses sätestatud täpsustusi.

  (2) Deklaratsiooni andmed, välja arvatud deklaratsiooni individualiseeriva numbri, kannab registrisse deklarant, ennast eelnevalt e-maksuameti kaudu identifitseerides. Deklarant võib registrisse kanda teistest riigi või kohaliku omavalitsuse üksuse liidestatud andmekogudest saadud andmed, kui see on võimalik, või enda väljendatud andmed.

  (3) Deklarandi kinnitatud deklaratsioon loetakse esitatuks ning seda ei ole võimalik muuta, parandada, täiendada ega tühistada.

  (4) Deklarant võib deklaratsiooni sisestatud andmed kinnitamata kujul salvestada, et neid hiljem täiendada. Salvestatud, kuid kinnitamata deklaratsiooni ei loeta esitatuks ning seda on deklarandil võimalik muuta ja kustutada. Järgmisel kalendriaastal ei saa kinnitada eelmisel kalendriaastal sisestatud deklaratsiooni andmeid.

  (5) Deklaratsiooni andmed kustutatakse registrist seitsme aasta möödumisel nende kinnitamisest.

§ 15.  Deklaratsiooni andmeid täpsustavad sätted

  (1) [Kehtetu - RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (3) Deklarant kannab registrisse muu hulgas:
  1) abieluvaralepingu identifitseerimist võimaldavad andmed;
  2) andmed deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaastal ja deklaratsiooni esitamise aastal väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal tegutsemise kohta, samuti tegutsemise kohta ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, samuti muu kõrvaltegevuse kohta, kui see oli seotud tulu saamisega, märkides kõrvaltegevuse sisu ning alguse ja lõpu, kui kõrvaltegevus on lõppenud;
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]
  3) [kehtetu - RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]
  4) andmed deklarandi omandis oleva välismaal asuva maatüki või ehitise kohta, märkides riigi, vaba tekstina asukoha ja sihtotstarbe, märke, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsendi;
  5) andmed deklarandile kuuluva piiratud asjaõiguse kohta vaba tekstina;
  6) deklarandi omandis oleva registreeritud laeva või õhusõiduki kohta vaba tekstina liigi ja margi, esmase registreerimise aasta (ehitusaasta), märke, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsendi;
  7) andmed deklarandi omandis oleva välismaal registreeritud maa-, vee- või õhusõiduki kohta, märkides riigi, vaba tekstina sõiduki liigi ja margi, esmase registreerimise aasta, märke, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsendi;
  8) andmed deklarandile otseselt või kaudselt kuuluva välismaa äriühingu osaluse kohta, märkides riigi, äriühingu nime ja registrikoodi, isiku rolli, osaluse, märke, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsendi;
  9) andmed deklarandile otseselt või kaudselt kuuluva välismaa väärtpaberi kohta, märkides emitendi, väärtpaberi nimetuse ja liigi, koguse, märke, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsendi;
  10) andmed neljakordset Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ületava varalise nõude kohta teise isiku vastu, välja arvatud krediidiasutus, liites nõuded ühe isiku vastu ning märkides vaba tekstina võlgniku nime, nõude väärtuse eurodes ja aluse;
  11) andmed neljakordset Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära ületava varalise kohustuse kohta teise isiku ees, liites kohustused ühe isiku ees ning märkides vaba tekstina võlausaldaja nime, kohustuse väärtuse eurodes ja aluse;
  12) andmed eelnenud aastal vähemalt kahe kuu jooksul deklarandi valduses olnud kinnisasja (välismaal maatüki või ehitise) ja registrisse kantud maa-, vee- või õhusõiduki kohta, märkides riigi, kinnisasja korral asukoha ja sihtotstarbe, sõiduki korral liigi ja margi ning esmase registreerimise aasta;
  13) andmed eelnenud aastal saadud deklarandi ametikohustuste täitmist mõjutada võiva varalise ja muu soodustuse kohta, mille väärtus ületab eelnenud aastal kehtinud kõrgemate riigiteenijate ametipalka koefitsiendiga 1,0, märkides soodustuse andja nime ja varaliselt hinnatava soodustuse väärtuse eurodes.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (4) Liidestamise teel ja vajaduse korral deklarandi poolt täiendatuna või muudetuna kantakse registrisse muu hulgas:
  1) deklarandiga abielus oleva isiku ning deklarandi vanema ja alaneja sugulase ning isiku, keda seob deklarandiga ühine majapidamine, nimi ja isikukood või sünniaeg ning suhe deklarandiga;
  2) deklarandi eelnenud kalendriaasta kohta tuludeklaratsioonis deklareeritud tulude summa;
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]
  3) deklarandi omandis oleva kinnistu liik (näiteks kinnisasi, korteriomand, hoonestusõigus), asukoht ja sihtotstarve, märge, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsent;
  4) deklarandi omandis oleva ja liiklusregistrisse kantud maasõiduki või väikelaeva liik ja mark, esmase registreerimise aasta (ehitusaasta), märge, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsent;
  5) deklarandile otseselt või kaudselt kuuluva ja äriregistrisse kantud äriühingu nimi ja registrikood, isiku roll (näiteks osanik, aktsionär, täisosanik, ühistu liige), soovi korral täpsustatud osalus, märge, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsent;
  6) deklarandile otseselt või kaudselt kuuluva ja Eesti väärtpaberite keskregistris registreeritud väärtpaberi, välja arvatud kogumispensioni osak, emitent, väärtpaberi nimetus ja liik, kogus, soovi korral täpsustatud osalus, märge, kui tegu on ühis- või kaasomandiga, ning võimaluse korral vaba tekstina ühise omandi protsent;
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]
  7) andmed deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaastal ja deklaratsiooni esitamise aastal väljaspool ametikohustusi töölepingu või teenuste osutamise lepingu alusel või valitaval või nimetataval ametikohal tegutsemise kohta, samuti tegutsemise kohta ettevõtjana või täisosanikuna täis- või usaldusühingus või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmena, samuti muu kõrvaltegevuse kohta, kui see oli seotud tulu saamisega. Deklaratsiooni märgitakse kõrvaltegevuse sisu ning selle algus ja lõpp juhul, kui kõrvaltegevus on alanud või lõppenud deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaastal ja deklaratsiooni esitamise aastal.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (6) Lõike 3 punktis 13 nimetatud soodustusi ei pea deklareerima, kui soodustus on saadud deklarandi töökohalt või lõike 4 punkti 1 kohaselt deklareeritud isikult.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

  (8) Kui deklarant ei ole lõike 4 punktis 2 nimetatud andmete esitamisel eelnenud aasta kohta tulusid deklareerinud ja see ei ole võimalik, arvestab deklarant nimetatud summa ise.

  (9) Deklarandil on õigus lisada registrisse kantud andmete juurde vaba tekstina deklareeritud andmeid täpsustav või selgitav märkus, kui ta peab seda vajalikuks.

§ 16.  Deklaratsiooni andmete avalikkus

  (1) Deklarandile on e-maksuameti kaudu nähtavad deklarandi andmed ja kõigi tema esitatud registrist kustutamata deklaratsioonide kõik andmed. Kontrolli teostajale on vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 15 lõigetes 1–5 sätestatud pädevusele nähtavad iga tema kontrollitava deklarandi andmed ja deklarandi kõigi registrist kustutamata deklaratsioonide kõik andmed.

  (2) Deklaratsiooni andmed avalikustatakse selle kinnitamisel kolmeks aastaks. Avalikustatud deklaratsiooni on võimalik kontrollida ja sellega tutvuda. Julgeolekuasutuse juhi deklaratsiooni ei avalikustata.
[RT I, 22.05.2021, 8 - jõust. 25.05.2021]

  (3) Igaüks võib avaliku kasutajana e-maksuameti kaudu tasuta tutvuda deklarandi ja deklaratsiooni avalike andmetega, identifitseerides ennast nõuetekohaselt. Deklaratsioone on avalikul kasutajal võimalik otsida deklaratsiooni esitamise aasta, deklarandi nime ja tööandja järgi.

  (4) Korruptsioonivastase seaduse § 16 lõike 4 punktis 3 nimetatud isiku kirjalikul taotlusel võimaldab tal deklarandi ja deklaratsiooni kõigi andmetega tutvuda pädev asutus.

  (5) Deklaratsiooni andmete avalikustamine lõpeb enne lõikes 2 nimetatud tähtaega, kui:
  1) pädev asutus on teinud § 11 lõike 1 punktis 2 nimetatud muudatuse ja samal deklarandil ei ole muu pädeva asutuse poolt registrisse kantud deklareerimiskohustust;
  2) deklarant on rahvastikuregistri andmetel surnud.

  (6) Vastutav töötleja võib korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikes 8 sätestatud õiguse teostamiseks kasutada registri andmeid isikustamata kujul statistilistel eesmärkidel.

  (7) Korruptsioonivastase seaduse § 16 lõike 4 punktis 4 nimetatud krediidiasutusel, finantseerimisasutusel ja notaril on õigus registri volitatud töötlejaga sõlmitud lepingu alusel saada registrist infotehnoloogilise lahenduse kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevate kohustuste täitmise eesmärgil järgmisi andmeid selle kohta:
  1) kas isikul on deklareerimiskohustus korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarandina;
  2) kas isik on registrisse kantud korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarandiga abielus oleva isiku, nimetatud deklarandi vanema või alaneja sugulasena või isikuna, keda seob nimetatud deklarandiga ühine majapidamine;
  3) millise korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 nimetatud deklarandi deklaratsiooni on käesoleva lõike punktis 2 nimetatud isik kantud.
[RT I, 29.09.2022, 1 - jõust. 02.10.2022]

§ 17.  Deklaratsiooni kontrollimise pädevus

  (1) Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni (edaspidi erikomisjon) korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikes 1 sätestatud pädevuse teostamise võimaldamiseks kannab asutuste haldur registrisse Riigikogu Kantselei maksukohustuslaste registris oleva registrikoodi ja pädevuse alguse kuupäevana registri kasutuselevõtu kuupäeva. Selle pädevuse teostamiseks kannab Riigikogu Kantselei e-maksuametis esindamise õigusega isik erikomisjoni ülesandel registri õiguste ja volituste rakendusse ühe või mitme volitatud ametiisiku (edaspidi erikomisjoni kontrollija) maksukohustuslaste registris oleva isikukoodi.

  (2) Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud pädevuse teostamise võimaldamiseks kannab pädeva asutuse e-maksuametis esindamise õigusega isik registri õiguste ja volituste rakendusse volitatud ametiisikute (edaspidi volikogu komisjoni liikmed) maksukohustuslaste registris olevad isikukoodid. Volikogu komisjoni liige võib olla samal ajal deklarantide haldur.

  (3) Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõikes 3 sätestatud pädevuse teostamise võimaldamiseks kannab pädeva asutuse e-maksuametis esindamise õigusega isik registri õiguste ja volituste rakendusse ühe või mitme volitatud ametiisiku (edaspidi pädeva asutuse kontrollija) maksukohustuslaste registris oleva isikukoodi. Pädeva asutuse kontrollija võib olla samal ajal deklarantide haldur.

  (4) Korruptsioonivastase seaduse § 15 lõigetes 4 ja 5 ning lõike 2 punktis 2 sätestatud pädevuse teostamise võimaldamiseks juhul, kui viidatud sätetes nimetatud kontrolli teostaja ei ole deklarandi suhtes pädev asutus, kannab pädeva asutuse e-maksuametis esindamise õigusega isik kontrolli teostaja taotluses nimetatud ühe või mitme ametiisiku (edaspidi pädeva asutuse väline kontrollija) maksukohustuslaste registris oleva isikukoodi registri õiguste ja volituste rakendusse.

  (5) Erikomisjoni kontrollija, volikogu komisjoni liige, pädeva asutuse kontrollija ja pädeva asutuse väline kontrollija saavad juurdepääsu registrile, identifitseerides ennast e-maksuameti kaudu.

§ 18.  Deklaratsiooni kontrollimise andmed

  (1) Deklaratsiooni kontrollimisel kannab korruptsioonivastase seaduse § 15 lõigetes 1–5 sätestatud pädevuse alusel määratud kontrolli teostaja registrisse:
  1) viidatud paragrahvi lõikes 6 nimetatud kontrollitoimingu tegemise korral selle toimingu protokolli vaba tekstina või
  2) märke, et deklaratsiooni on kontrollitud, kui viidatud paragrahvi lõikes 6 nimetatud kontrollitoimingut ei ole tehtud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kanne sisaldab selle tegija nime ja ametinimetust. Kinnitatud kannet ei saa muuta ega tühistada. Kande võib teha erikomisjoni kontrollija, volikogu komisjoni liige, pädeva asutuse kontrollija või pädeva asutuse väline kontrollija vastavalt kontrolli teostaja pädevusele.

  (3) Deklarandile on nähtav lõikes 1 nimetatud kinnitatud kanne tema deklaratsiooni kontrollimise kohta. Kontrolli teostajale on nähtavad kõik tema kontrollitavate deklaratsioonide kontrollimise andmed.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmed kustutatakse registrist automaatselt koos deklaratsiooni andmetega, mida need puudutavad.

§ 19.  Deklaratsiooniga tutvumise andmed

  (1) Deklaratsiooniga tutvumise andmed on deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja isikukood ning tutvumise kuupäev.

  (2) Deklarandile on nähtav tema deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku nimi ja tutvumise kuupäev. Muudele isikutele, välja arvatud registri pidamise üle järelevalve teostaja, ei ole deklaratsiooni andmetega tutvunud isiku andmed nähtavad.

  (3) Deklaratsiooniga tutvumise andmed kustutatakse registrist koos deklaratsiooni andmetega, mida need puudutavad.

§ 20.  Registriandmete hävitamine

  Kustutatud deklaratsioonid, muud registriandmed ja logid muudetakse hävitamisel jäädavalt loetamatuks.

§ 21.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus seaduse alusel.

§ 22.  Rakendussätted

  (1) Registri kasutuselevõtul tehakse § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud kanne esmakordselt viivituseta ning deklarantidele, kelle esimese deklaratsiooni esitamise tähtpäev on 31. mai 2014. a, ei kohaldata § 12 lõiget 3.

  (2) 1. jaanuaril 2014. a ametis olnud korruptsioonivastase seaduse § 13 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud ametiisikud esitavad deklaratsiooni vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 22 lõikes 5 sätestatule ka juhul, kui nad on enne deklaratsiooni esitamise tähtpäeva ametikohalt lahkunud. Deklarantide haldur kannab nende deklarantide andmed registrisse viivitamata vaatamata nende lahkumisele ametikohalt.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json