Teksti suurus:

Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.10.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2023
Avaldamismärge:RT I, 29.09.2022, 5

Tasu elektroonilise registri andmete väljastamise eest ja tasuta andmeid saama õigustatud isikud

Vastu võetud 23.09.2022 nr 20

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 70 lõigete 2 ja 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse tasud, mida võetakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest, ning isikud, kellele nimetatud andmeid tasuta väljastatakse.

§ 2.  Andmete tasuta väljastamine

  (1) Kehtestatud tasusid ei võeta, kui elektroonilisi andmeid, sealhulgas äri- või avaliku toimiku andmeid, väljastatakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutusele või muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigi poolt seaduse või halduslepinguga pandud haldusülesande täitmiseks.

  (2) Igaüks saab e-äriregistrist pärast isiku tuvastamist tasuta kogu registriinfo endaga seotud füüsilisest isikust ettevõtja, ühingu, sihtasutuse, ühistu või filiaali kohta.

  (3) Teabenõudja saab teha juriidilise isiku nime või registrikoodi alusel tasuta üksikpäringuid e-äriregistris avaldatava teabe kohta.

  (4) Väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 lõike 8 ning äriseadustiku § 541 lõike 3 alusel kehtestatud määruse kohaselt toimuva registripidajate vastastikuse teabevahetuse eest Registrite ja Infosüsteemide Keskus tasu ei võta.

  (5) Lõikes 3 nimetatud juhul tuleb Registrite ja Infosüsteemide Keskust teavitada, kes on päringuid tegevad isikud, ning viidata sättele, mille alusel tuleb elektroonilisi andmeid tasuta väljastada.

  (6) Masinloetavas vormingus väljastatakse tasuta teenusena kõik e-äriregistri tasuta andmed.

  (7) Tasuta teenuse kasutamiseks tuleb sõlmida Registrite ja Infosüsteemide Keskusega e-teenuste kasutamise leping, kui see on vastava teenuse avamiseks ette nähtud.

§ 3.  Registrikaardi andmed

  Registrikaardi andmed on äriseadustiku §-s 64, mittetulundusühingute seaduse §-s 89, sihtasutuste seaduse §-s 14, maaparandusseaduse § 82 lõikes 3 ning korteriomandi- ja korteriühistuseaduse § 63 lõikes 4 nimetatud andmed.

§ 4.  Registrikaardivälised andmed

  Registrikaardivälised andmed käesoleva määruse tähenduses on kõik andmed, mida kuvatakse elektroonilises registris, kuid mida ei kanta registrikaardile.

§ 5.  Äri- ja avaliku toimiku elektrooniline dokument

  Äri- ja avaliku toimiku elektrooniline dokument käesoleva määruse tähenduses on äri- või avalikku toimikusse kuuluv dokument, mis on tehtud kättesaadavaks äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1 alusel kehtestatud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” nimetatud vormingus.

§ 6.  Päring

  Päring käesoleva määruse tähenduses on e-äriregistri andmete kohta e-teenuste või e-äriregistri kaudu tehtav päring, mille alusel väljastatakse andmekoosseis vastavalt §-dele 3–5.

§ 7.  Päringutasu tasumise aeg

  Päringutasu tasutakse enne elektrooniliste andmete väljastamist, välja arvatud juhul, kui Registrite ja Infosüsteemide Keskusega sõlmitud päringusüsteemide kasutamise lepingus on sätestatud teisiti.

2. peatükk Päringutasud 

§ 8.  Päringutasu määrad

  (1) Paragrahvides 3–5 nimetatud andmete ja dokumentide elektroonilisel väljastamisel, sealhulgas XML-, JSON-, XBRL- või muus vormingus allalaadimisel, ei võeta tasu.

  (2) Mittetulundusühingu kohta §-s 5 nimetatud avaliku toimiku elektroonilise dokumendi väljastamisel võetakse tasu ühe päringu eest 2 eurot.

3. peatükk Rakendussätted 

§ 9.  Justiitsministri määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrus nr 55 „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektrooniliste andmete väljastamise eest võetava tasu suuruse ja nende isikute loetelu, kellele väljastatakse äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri, korteriühistute registri ning kommertspandiregistri elektroonilisi andmeid tasuta, kinnitamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 1. oktoobril 2022. a.

Lea Danilson-Järg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json