Teksti suurus:

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:25.01.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.07.2009
Avaldamismärge:RTL 2008, 6, 65

Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord

Vastu võetud 07.01.2008 nr 1

Määrus kehtestatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» § 4510 alusel ning kooskõlas komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006, milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad (ELT L 368, 23.12.2006, lk 15–73, artikli 58 lõikega 3 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Määruse reguleerimisala

(1) Määrusega kehtestatakse maaelu arengu toetuse (edaspidi toetus) andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord.

§ 2. Maaelu arengu toetuse kasutamisest teavitamine

(1) Maaelu arengu toetuse saaja (edaspidi toetuse saaja), välja arvatud nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artiklis 36 nimetatud toetuse ja artikli 63 punktis a nimetatud 2. jao kohase toetuse saaja, teavitab avalikkust, et asjakohane projekt või tegevus viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

(2) Avalikkuse teavitamiseks tähistab toetuse saaja asjakohase projekti või tegevuse logo ja Euroopa Liidu embleemiga määruses toodud korras.

2. peatükk
TOETUSE ANDMISELE JA KASUTAMISELE VIITAMISE KORD

§ 3. Arengukava logo koostisosad ja tekst

(1) «Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013» (edaspidi arengukava) logo koosneb maaelu sümboliseerivast ringikujulisest kujutisest ja selle juurde kuuluvast tekstist «Euroopa Liit maaelu arenguks» (lisa 1, joonised 1 ja 2).

(2) Arengukava logo kasutatakse määruses ning selle lisas toodud kujul.

§ 4. Arengukava logo kasutusviisid ja kirjatüüp

(1) Arengukava logo võib kasutada ringtaustaga (lisa 1, joonis 1) või ilma ringtaustata (lisa 1, joonis 2).

(2) Ühtlasel valgel või rohelisel taustal on soovitav eelistada ilma ringtaustata logo. Ebaühtlasel, kitsal või logo nähtavust muul moel vähendaval taustal on soovitav kasutada ringtaustaga logo.

(3) Arengukava logo kirjatüübiks on Baker Signet (Regular) (lisa 1, joonis 3).

§ 5. Arengukava logo värvid

(1) Arengukava logo kasutatakse värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole arengukava logo võimalik värviliselt kujutada, võib logo kasutada must-valgena (lisa 1, joonis 4).

(2) Arengukava logo värvikoodid on:
1) roheline (Spotvärv: Pantone 362; CMYK C 75% M 15% Y 100% K 2%; RGB hex=#479D23);
2) pruun (Spotvärv: Pantone 175; CMYK C 35% M 84% Y 100% K 51%; RGB hex=#662401;
3) valge.

§ 6. Euroopa Liidu embleemi kasutamine

(1) Arengukava logo kasutatakse koos Euroopa Liidu embleemiga. Euroopa Liidu embleemi värvid, embleemi graafiline kirjeldus ja standardvärvide määratlus on toodud komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisa IV punktis 4.1.

(2) Arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ei pea üksteisega piirnema, vaid võivad olla üksteisest eraldatud kujundus- või tekstielemendiga.

(3) Euroopa Liidu embleemi all tuleb kasutada teksti «Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond: Euroopa investeeringud maapiirkondadesse».

(4) Euroopa Liidu embleemi kasutatakse värvilisena. Kui trükitehnilistel põhjustel ei ole embleemi võimalik värviliselt kujutada, võib embleemi kasutada must-valgena. Must-valge embleemi puhul on Euroopa Liidu embleemi raam must ning valgel taustal mustad tähed.

§ 7. Leader-logo kasutamine

(1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 63 kohase toetuse, välja arvatud artikli 63 punktis a nimetatud 2. jao kohase toetuse puhul kasutatakse lisaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1974/2006 lisa VI punktis 4.2 toodud Euroopa Liidu Leader-logole Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu embleemiga (lisa 1, joonis 5).

(2) Eesti Leader-logo värvikoodid on:
1) roheline (Spotvärv: Pantone 369; CMYK C 59% M 0% Y 100% K 7%; RGB hex=#7AB010);
2) sinine (Spotvärv: Pantone 647; CMYK C 100% M 56% Y 0% K 23%; RGB hex=#004E92.

(3) Lõikes 1 nimetatud juhul ei pea kasutama arengukava logo.

3. peatükk
TOETUSE ANDMISEST JA KASUTAMISEST TEAVITAMISE VAHENDID JA KORD

§ 8. Objekti tähistamine logoga

(1) Logo ja Euroopa Liidu embleemiga tähistatakse toetuse abil rahastatud või toetust tutvustav projekt või tegevus (edaspidi objekt), sealhulgas:
1) ehitis;
2) seade;
3) meene;
4) info- ja reklaammaterjal;
5) üritus;
6) digitaalne infokandja ja materjal paigutatuna pakendile või tootele ning selle esilehele, -kaadrile, -pildile;
7) televisioonisaade, artikkel ja muu tekst tehniliselt võimalikul ja sobival viisil;
8) trükimeedia või digitaalse meedia väljaande kuulutus.

(2) Logo ja Euroopa Liidu embleem paigaldatakse nähtavale kohale.

(3) Toetuse abil rahastatud projekti käigus või tulemusena projektis osalejale või avalikkusele jaotataval dokumendil, tunnistusel ja sertifikaadil peab olema tähis selle kohta, et projekti rahastatakse maaelu arengu toetusest.

(4) Kui toetuse abil rahastatud objekti ei ole tehnilistel põhjustel võimalik logoga tähistada, paigaldab toetuse saaja oma esindusruumi § 12 lõigetes 1–3 toodud nõuete kohase infosildi. Meenele, sealhulgas väiksemale töövahendile, paigutatakse nimetatud juhul üksnes §-s 6 toodud nõuete kohane Euroopa Liidu embleem.

§ 9. Tähistamise algus ja kestus

(1) Toetuse saaja tähistab logo ja Euroopa Liidu embleemiga toetuse objekti selle soetamisest või valmimisest arvates või tootmise käigus, kui toetuse taotleja taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

(2) Ürituse puhul tähistab toetuse saaja ürituse läbiviimise koha ürituse toimumise ajavahemikuks.

(3) Paigaldatud tähistus peab säilima vähemalt viis aastat viimase toetusosa väljamaksmisest arvates.

§ 10. Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutamine

(1) Logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutatakse üksnes objektil, mis on toetuse abil rahastatud või mis on seotud toetuse andmisest või kasutamisest teavitamisega.

(2) Toetuse taotleja ei tohi logo ja Euroopa Liidu embleemi kasutada enne, kui tema taotluse kohta on tehtud taotluse rahuldamise otsus.

§ 11. Objekti tähistamise vahendid

(1) Toetuse saaja tähistab toetuse abil rahastatud objekti logo ja Euroopa Liidu embleemi kandva § 12 lõigetes 1–3 toodud nõuete kohase infosildiga või lisab need objektile tootmise käigus olenevalt objekti laadist ja selles määruses sätestatud tingimuste kohaselt.

(2) Kui toetuse kasutamist tähistav vahend saab kahjustada enne § 9 lõikes 3 nimetatud tähtaega, vahetab toetuse saaja objekti tähistamise vahendi välja.

§ 12. Infosilt

(1) Kui toetuse abil on ehitatud ehitis või infrastruktuuriobjekt, mille investeeringu kogusumma on suurem kui 782 330 krooni, tähistab toetuse saaja selle suure infosildiga. Suurel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem ning need peavad katma infosildist vähemalt 25% (lisa 1, joonis 6). Suur infosilt peab sisaldama ka objekti lühikirjeldust.

(2) Kui toetuse abil on soetatud mittepaikne objekt või investeeringu kogusumma on kuni 782 330 krooni, tähistab toetuse saaja selle väikese infosildiga. Väikesel infosildil peavad olema arengukava logo ja Euroopa Liidu embleem (lisa 1, joonis 7).

(3) Leader-telje raames rahastatav kohalik tegevusgrupp paigaldab Leader-infosildi oma tegevuskohta. Leader-telje raames rahastatava kohaliku tegevusgrupi tegevuskohas kasutataval Leader-infosildil kasutatakse Euroopa Liidu Leader-logo koos Eesti Leader-logo ja Euroopa Liidu embleemiga. Infosilt peab sisaldama ka asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime (lisa 1, joonis 8).

(4) Kui toetuse abil on soetatud üksnes kontoritarbeid, sealhulgas kontoritehnika, mööbliese, väiksemad töövahendid jms, tähistatakse nende asukohaks olev ehitis või ruum olenevalt objekti laadist kas suure infosildiga või Leader-infosildiga.

(5) Infosilt peab asuma objektil nähtaval kohal.

§ 13. Digitaalne tähistamise vahend

Toetuse abil rahastatud projekti tähistamiseks või tähistamiseks vajaliku vahendi tootmiseks mõeldud digitaalse logo, infosildi näidise ja Euroopa Liidu embleemi teeb toetuse saajale avalikult kättesaadavaks Põllumajandusministeerium oma veebilehel või selle kaudu.

4. peatükk
TOETUSE ANDMISE AVALIKUSTAMINE

§ 14. Toetuse andmise avalikustamine

Toetuse saaja kohta avalikustatakse «Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse» §-s 62 nimetatud andmed.

§ 15. Avalikustamise kestus ja koht

(1) Andmed avalikustatakse pärast toetuse taotluse rahuldamise otsuse tegemist ning hoitakse avalikuna vähemalt kuni 2015. a 31. detsembrini.

(2) Toetuse saaja andmed avalikustatakse Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti veebilehel.

Minister Helir-Valdor SEEDER

Kantsler Ants NOOT

Põllumajandusministri 7. jaanuari 2008. a määruse nr 1 «Maaelu arengu toetuse andmisest ja kasutamisest teavitamise, selle avalikustamise ning toetatud objektide tähistamise ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) osalusele viitamise kord»
lisa 1

Objektide tähistamine logode ja Euroopa Liidu embleemiga

Joonis 1 – arengukava logo (koos ringtaustaga)

Joonis 2 – arengukava logo (ilma ringtaustata)

Joonis 3 – arengukava logo kirjatüüp

Joonis 4 – arengukava logo koos ringtaustaga (a) ja ilma ringtaustata (b) must-valgena

Joonis 5 – Eesti Leader-logo koos Euroopa Liidu embleemiga
vertikaalasendis (a) ja horisontaalasendis (b)

Joonis 6 – suur infosilt

Suure infosildi mõõtmed on 210×297 mm.

Joonis 7 – väike infosilt

Väikese infosildi mõõtmed on 74×105 mm

Joonis 8 – Leader-infosilt

Infosilt peab sisaldama asjakohase kohaliku tegevusgrupi nime.
Leader-infosildi mõõtmed on 210×297 mm.

Kantsler Ants NOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json