Teksti suurus:

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.01.2008
Avaldamismärge:RTL 2008, 3, 36

Relvaseaduse alusel kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 08.01.2008 nr 2

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 23 lõike 13, § 59 lõike 4 ja § 622 lõike 4 alusel.

§ 1. Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord» muutmine

Siseministri 3. novembri 2004. a määruse nr 61 «Tulirelvade Euroopa Ühenduses edasitoimetamise eelloa, loa ja deklaratsiooni vormid ning väljaandmise kord» (RTL 2004, 144, 2173; 2006, 63, 1144) § 2 lõigetes 5 ja 6 ning § 4 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna «Julgestuspolitsei» sõnaga «Politseiamet» vastavas käändes.

§ 2. Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 28 «Tüübikinnituse teostamise kord» muutmine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 28 «Tüübikinnituse teostamise kord» (RTL 2007, 33, 565) § 3 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 3. Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 30 «Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm» muutmine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 30 «Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm» (RTL 2007, 33, 567) § 1 lõikes 1, § 4 lõikes 1, § 5 lõikes 4, § 6 lõigetes 1 ja 2, § 7 lõigetes 3 ja 4, § 8 lõigetes 1 ja 2 ning lisas 2 asendatakse sõna «Julgestuspolitsei» sõnaga «Politseiamet» vastavas käändes.

§ 4. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 14. jaanuaril 2008. a.

Siseminister Jüri PIHL

Sisejulgeoleku asekantsler
kantsleri ülesannetes Erkki KOORT

/otsingu_soovitused.json