Teksti suurus:

Väärismetalltoodete seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:15.04.2008
Avaldamismärge:RT I 2008, 3, 23

Väärismetalltoodete seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 20.12.2007

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. jaanuari 2008. a otsusega nr 243

I. Väärismetalltoodete seaduses (RT I 2003, 15, 85; 2004, 18, 131) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) ajaloolise või kultuuriväärtusega väärismetalltoodete suhtes;».

§ 2. Paragrahvi 2:

1) punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 3) väärismetalli standardproov – käesoleva seaduse § 4 lõigetes 2 ja 21 nimetatud väärismetalli proov;
4) väärismetalltoode – ese, mis on tervikuna või osaliselt valmistatud ühest või enamast vähemalt käesoleva seaduse § 4 lõigetes 2 ja 21 lubatud väikseima standardprooviga väärismetallist;»;

2) täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) turule laskmine – tegevus, millega väärismetalltoode tehakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis või Türgis esmakordselt kättesaadavaks kas levitamiseks või kasutusele võtmiseks.»

§ 3. Paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Väärismetalltooteid võib valmistada, hulgi- või jaemüügi korras müügiks pakkuda, tasu eest võõrandada või sisse vedada äriregistrisse või maksukohustuslaste registrisse kantud ettevõtja, kellel on majandustegevuse registri registreeringus märge vastavalt väärismetalltoodete valmistamise, sisseveo, hulgimüügi või jaemüügi kohta.»

§ 4. Paragrahvi 4:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Toodet võib väärismetalltootena müügiks pakkuda või tasu eest võõrandada, kui see vastab käesoleva seaduse nõuetele ja on märgistatud käesolevas seaduses ettenähtud kohustuslike märgistega.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis või Türgis valmistatud tooted loetakse standardproovile vastavast väärismetallist valmistatuks, kui nendes toodetes on kasutatud riigis, kus tooted on valmistatud või turule lastud, õigusaktiga kehtestatud või käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud standardprooviga väärismetalli.»;

3) lõige 5 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 5:

1) lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) väärismetalltootele on jootes, keevitades või muul meetodil püsivalt liidetud sellist metalli, mida värvuse tõttu võiks pidada samaks väärismetalliks, millest väärismetalltoode on valmistatud;»;

3) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) toodet, mille puhta kulla, hõbeda, plaatina või pallaadiumi sisaldus on väiksem kui käesoleva seaduse § 4 lõikes 2 nimetatud vastava väärismetalli väikseim standardproov või Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis või Türgis õigusaktiga lubatud väärismetalli väikseim standardproov;».

§ 6. Paragrahvi 6:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

« 3) käesoleva seadusega reguleerimata märgised (edaspidi muu märgistus).»;

2) täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

« (4) Väärismetalltoodet, mis on Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis või Türgis õigusaktide kohaselt märgistatud nimemärgise ja proovimärgisega identset tähendust omavate märgistega, ei pea märgistama käesolevas seaduses ettenähtud kohustuslike märgistega.

(5) Väärismetalltootel on lubatud muu märgistus, kui see ei halvenda oma kuju ega paiknemise poolest käesoleva paragrahvi lõigetes 2–4 nimetatud märgiste nähtavust, loetavust ega tähenduse mõistmist.

(6) Väärismetalltootele kantud kohustuslikud ja mittekohustuslikud märgised peavad olema selgelt loetavad ja vastama oma kuju poolest käesoleva seaduse ning selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele ning kuju ja kandmisviisi poolest nimemärgiste riiklikusse registrisse kantud nimemärgisele. Kui väärismetalltoode ei ole märgistatud käesolevas seaduses ettenähtud kohustuslike märgistega, peavad käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud märgised olema selgelt loetavad.»

§ 7. Paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Märgistades väärismetalltoote kohustuslike märgistega, tõendatakse väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli vastavust käesoleva seaduse § 4 lõigetes 2 ja 21 nimetatud proovile ning osutatakse, kes on vastutav väärismetalltoote nõuetele vastavuse eest.»

§ 8. Paragrahvi 8:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Nimemärgiseks võib olla täht, täheühend või märk, mis on selgesti eristatav teistest nimemärgistest ning mis on kantud nimemärgiste riiklikusse registrisse.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Sissevedaja võib oma nimemärgise tähenduses registrisse kanda sisseveetava väärismetalltoote valmistanud ettevõtja nimemärgise (edaspidi sissevedaja nimemärgis), kui ettevõtja on andnud kirjaliku nõusoleku oma nimemärgise sel viisil nimemärgiste riiklikusse registrisse kandmiseks.»

§ 9. Paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

« (31) Väärismetalltoode loetakse kontrollmärgistatuks, kui Euroopa Majanduspiirkonna lepingu osalisriigis või Türgis on vastavate volitustega sõltumatu isik kandnud sellele asjaomase riigi kontrollmärgise ning selles riigis ei ole lubatud standardproovi negatiivne hälve.»

§ 10. Paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 11. Paragrahvi 12 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Nimemärgiste riikliku registri eesmärk on:
1) valmistajate ja sissevedajate nimemärgiste kohta andmete säilitamine;
2) registrisse kantud nimemärgiseid käsitleva teabe töötlemise võimaldamine;
3) esitatud nimemärgiste näidis- ja võrdlusjäljendite säilitamine;
4) väärismetalltootele kantud nimemärgise võrdlemise võimaldamine registris säilitatavate nimemärgise näidis- ja võrdlusjäljenditega.»

§ 12. Paragrahvi 15:

1) lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) esitatud on nimemärgise näidisjäljendid, mis on kantud metallplaadile vastavalt nimemärgiste riikliku registri põhimääruses sätestatud tunnustele.»;

2) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Kui on täidetud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–3 esitatud nõuded, edastab nimemärgiste riikliku registri volitatud töötleja viie tööpäeva jooksul registreerimistaotluse saamisest arvates sellekohase teate posti teel või elektrooniliselt registreerimistaotluse esitanud ettevõtjale ja annab vähemalt ühekuulise tähtaja nimemärgise näidisjäljendite esitamiseks. Kui ei ole täidetud lõike 1 punktis 1, 2 või 3 nimetatud nõue, määrab registri volitatud töötleja ettevõtjale puuduste kõrvaldamiseks vähemalt kahenädalase tähtaja.»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Registreeritud nimemärgise näidisjäljendid, mis on kantud metallplaadile vastavalt nimemärgiste riikliku registri põhimääruses sätestatud tunnustele, kantakse nimemärgiste riikliku registri esemekogusse.»

§ 13. Paragrahvi 17:

1) pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 17. Sissevedaja nimemärgise registreerimistaotlus»;

2) lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) sissevedaja nimemärgise registreerimise avaldus;»;

3) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) dokument, mis tõendab, et sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja on nõus oma nimemärgise kandmisega nimemärgiste riiklikusse registrisse sissevedaja nimemärgisena.»;

4) lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Sissevedaja nimemärgise registreerimise avalduses peavad sisalduma järgmised andmed:
1) sissevedaja nimi, registrikood ja vastava registri nimi ning sissevedaja aadress ja muud kontaktandmed;
2) taotluse selgelt sõnastatud sisu;
3) nimemärgise omaniku nimi;
4) taotluse esitamise kuupäev ja allkiri;
5) taotluse allkirjastanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

(3) Koos registreerimistaotlusega esitab sissevedaja sisseveetavate väärismetalltoodete valmistaja nimemärgise näidisjäljendid, mis on kantud metallplaadile vastavalt nimemärgiste riikliku registri põhimääruses sätestatud tunnustele.»

§ 14. Paragrahv 18 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Sissevedaja nimemärgise registrikanne

(1) Sissevedaja nimemärgise registreerimise menetlusele kohaldatakse käesoleva seaduse §-de 15 ja 16 nõudeid käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 toodud erisusega.

(2) Sissevedaja nimemärgise kohta tehakse nimemärgiste riiklikus registris kanne ettevõtja esitatud registreerimistaotluse alusel tingimusel, et:
1) nimemärgise registreerimise avaldus on nõuetekohane;
2) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja on tasunud riigilõivu;
3) esitatud on nimemärgise näidisjäljendid, mis on kantud metallplaadile vastavalt nimemärgiste riikliku registri põhimääruses sätestatud tunnustele.

(3) Sissevedaja nimemärgise kohta kantakse nimemärgiste riiklikusse registrisse lisaks käesoleva seaduse § 15 lõikes 4 nimetatud andmetele ka nimemärgise omaniku nimi.

(4) Sissevedaja nimemärgise registreerimisest keeldutakse, kui:
1) nimemärgise registreerimise avaldus ei ole nõuetekohane ja selles puuduste kõrvaldamiseks määratud tähtaeg on möödunud;
2) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja ei ole tasunud riigilõivu;
3) registreerimistaotluse esitanud ettevõtja ei ole talle antud tähtaja jooksul esitanud oma nimemärgise näidisjäljendeid.»

§ 15. Paragrahvi 19:

1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) kui valmistaja või sissevedaja kohta käivatest majandustegevuse registri andmetest on kustutatud märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

« 4) kui 30 päeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 20 lõikes 2 nimetatud teatise saamist ei ole esitatud § 20 lõikes 1 nimetatud teatist ja ettenähtud juhtudel nimemärgise võrdlusjäljendit.»

§ 16. Paragrahv 20 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 20. Registreeringu kehtivuse kinnitamise kohustus

(1) Isik, kelle nimemärgis on registrisse kantud, on kohustatud iga aasta 15. aprilliks teavitama registri volitatud töötlejat soovist nimemärgise registreeringut registris säilitada, kui nimemärgise registreerimisest nimemärgiste riiklikus registris on möödas rohkem kui neli kuud. Koos teatisega esitab isik nimemärgiste riikliku registri volitatud töötlejale oma nimemärgise metallplaadile kantud võrdlusjäljendid. Võrdlusjäljendeid ei pea esitama sissevedaja nimemärgise kohta.

(2) Kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud isik ei täida lõikes 1 sätestatud kohustust, teavitab registri volitatud töötleja isikut viivitamata kohustuse täitmata jätmisest.»

§ 17. Paragrahvi 21 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Väärismetalltooteid võib sisse vedada hulgimüüjana või jaemüüjana majandustegevuse registrisse kantud ettevõtja, kellel on registreeringus märge väärismetalltoodete sisseveo kohta.»

§ 18. Paragrahvi 22:

1) sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Ettevõtja, kes soovib väärismetalltooteid valmistada või sisse vedada, esitab asukohajärgsele või tegevuskohajärgsele valla- või linnavalitsusele registreerimistaotluse, milles peavad sisalduma vähemalt:»;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) nimemärgise registreerimisnumber nimemärgiste riiklikus registris väärismetallide sisseveo korral selle olemasolul ja väärismetalltoodete valmistamise korral;».

§ 19. Paragrahvi 23:

1) lõike 4 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) väärismetalltoodete valmistaja nimemärgis ei ole kantud nimemärgiste riiklikusse registrisse või tema registriandmed on kustutatud nimemärgiste riiklikust registrist.»;

2) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Lisaks kaubandustegevuse seaduses ja majandustegevuse registri seaduses sätestatule kustutatakse registreeringus märge väärismetalltoodete valmistamise või sisseveo kohta käesoleva seaduse § 45 lõikes 5 nimetatud ettepaneku alusel tehtud otsusega või kui valmistaja registriandmed on kustutatud nimemärgiste riiklikust registrist.»

§ 20. Seadust täiendatakse §-ga 231 järgmises sõnastuses:

« § 231. Teabe säilitamise kohustus

Väärismetalltoodete sissevedajal peab olema teave selle kohta, kes on tema sisseveetud väärismetalltootele kantud nimemärgise omanik ja millises riigis on nimemärgis registreeritud, ning ta peab riikliku järelevalve teostaja nõudmisel selle teabe esitama.»

§ 21. Paragrahvi 28 lõike 3 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) järelevalve teostaja motiveeritud ettepaneku alusel, kui eelnenud kaheteistkümne kuu jooksul on korduvalt müügiks pakutud, müüdud või müügikohas hoitud käesoleva seaduse nõuetele mittevastavaid väärismetalltooteid või rikutud käesoleva seaduse §-s 34 sätestatud nõudeid teabe esitamisele.»

§ 22. Paragrahvi 33:

1) punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

« 6) kioskis, välja arvatud ehitises asuvas kioskis.»

§ 23. Paragrahv 34 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 34. Nõuded dokumentidele ja teabe andmisele väärismetalltoodete jaemüügil ja hulgimüügil

(1) Väärismetalltoodete jaemüügil peab müüja andma ostjale väärismetalltoote eest maksmist tõendava dokumendi ja hulgimüügil saatedokumendi, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet väärismetalltoote kohta:
1) väärismetalltoote nimetus;
2) väärismetalltoote valmistamiseks kasutatud väärismetalli nimetus ja proov;
3) väärismetalltoote mass.

(2) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada täpsustatud nõuded väärismetalltoote müügil väärismetalltoote kohta esitatavale teabele.

(3) Käesoleva paragrahvi lõike 2 alusel kehtestatud nõuded võivad sisaldada nõudeid ka väärismetalltootele lisatud kristallilise või orgaanilise aine kohta esitatavale teabele.»

§ 24. Paragrahv 35 tunnistatakse kehtetuks.

§ 25. Paragrahvi 36 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Väärismetalltoodete sisseveo ja hulgimüügi korral, kui tehinguväärtus on suurem kui 15 000 krooni, arveldatakse väärismetalltoodete eest sularahata arvelduse korras.»

§ 26. Paragrahvid 37 ja 38 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« § 37. Nõuded väärismetalltoote massi esitamisele

Väärismetalltoote jae- ja hulgimüügidokumentides esitatakse väärismetalltoote mass vähemalt grammi kümnendikkohani.

§ 38. Väärismetalltoodete ekspert

(1) Väärismetalltoote sihipärasel kasutamisel ilmnenud defektide olemasolu ja põhjuste või väärismetalltoote ja selle osade ning märgistuse vastavuse ja autentsuse väljaselgitamiseks võib korraldada ekspertiisi, mille teostab väärismetalltoodete ekspert.

(2) Väärismetalltoodete ekspert peab olema erapooletu, võrdse kohtlemise printsiipe järgiv ning sõltumatu tema hinnatava väärismetalltoote valmistajast, sissevedajast, müüjast ja tarbijast.

(3) Väärismetalltoodete ekspert peab olema kompetentne ning tundma väärismetalltoodete valmistamise põhimõtteid. Väärismetalltoodete eksperdi kompetentsus loetakse tõendatuks, kui:
1) eksperdi on väärismetalltoodete uuringuteks akrediteerinud käesoleva seaduse § 40 lõike 2 punktis 8 nimetatud akrediteerimisasutus;
2) eksperdiks oleva füüsilise isiku on personali sertifitseerimiseks akrediteeritud ettevõte uuringuteks sertifitseerinud või
3) eksperdiks olev füüsiline isik on töötanud vähemalt 10 aastat juveliirina või väärismetalltoodete tootmistehnoloogia või uuringutega otseselt seotud tegevusalal.»

§ 27. Paragrahvi 43 lõike 1:

1) punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) siseneda väärismetalltoodete käitleja või tema esindaja juuresolekul hoonesse või ruumi, kus väärismetalltooteid ladustatakse, pakutakse müügiks või võõrandatakse tasu eest;»;

2) punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 4) nõuda väärismetalltoodete sissevedajalt teavet tema sisseveetud väärismetalltoodetele kantud nimemärgiste päritolu kohta, käitlejalt väärismetalltoodete hulgimüügi kohta vormistatud hulgimüügidokumentide kohest esitamist ja seletuse andmist, saada dokumendi väljavõte või koopia igast talle esitatud asjakohasest dokumendist, kontrollida saadud teavet kohapeal, teha märkmeid, kasutada asjaolude fikseerimiseks väärismetalltoodete käitleja või tema esindaja teadmisel tehnikavahendeid;»;

3) punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) nõuda väärismetalltoodete vastavusse viimist käesoleva seaduse nõuetega, ja kui see ei osutu võimalikuks, nõuda väärismetalltoodete müügikõlbmatuks muutmist või Eestist väljavedamist;».

§ 28. Paragrahv 49 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 49. Väärismetalltoote märgistamisnõuete rikkumine

(1) Väärismetalltoodete märgistamisnõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 29. Paragrahvi 55 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Väärismetalltoodete proovi seaduse §-s 9 sätestatu kohaselt enne käesoleva seaduse jõustumist kontrollmärgisega märgistatud väärismetalltooteid võib müügiks pakkuda ja tasu eest võõrandada sissevedaja nimemärgisega märgistamata.»

II. § 30. Käesolev seadus jõustub 2008. aasta 15. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json